Melanya A. Samvelyan
Biography
Education
1992 - 1997: YSU, department of chemistry(Chemist)

Academic degree
23.03.2007: Doctor of Chemistry

Professional activity
1997 - 1998: “Agricultural Academy of RA”(Laboratory of pesticides)
1998 - till now: YSU, Department of Chemistry (laboratory of organic syntesis)
2011 - till now: asistent of department organic chemistry

Scale of professional interests
Organic syntesis. The rational synthesis of biological active(5-membered saturated) lactonic compounds and investigation of their chemical propertes.

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English ( good)

msamvelyan@ysu.am

Melanya A. Samvelyan

Assistant | Faculty of Chemistry - Chair of Organic Chemistry
Secretary of Faculty Council | Faculty of Chemistry
 
 

Book

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան

Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ
 

Article

M. A. Samvelyan, T. V. Ghochikyan, A. S. Galstyan, J. M. Haroyan, C. Jacob

Synthesis and characterization of substituted 1,2,3-triazoles combined with γ-butanolide ring (γ-Բուտանոլիդային օղակի հետ համատեղված՝ տեղակալված 1,2,3-տրիազոլների սինթեզ և բնութագիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 156-162 |

Samvelyan Melanya, Ghochikyan Tariel, Grigoryan Sevak, R. A. Tamazyan, A. V. Aivazyan

Alkylation of 1,2,4-Triazole-3-thiols with Haloalkanoic Acid Esters | Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 53, No. 6, pp. 935-940

Andranik Petrosyan, Tariel V. Ghochikyan, Syeda Abida Ejaz, Zorayr Z. Mardiyan, Shafi Ullah Khan, Tatevik Grigoryan, Ashot Gevorgyan, Melanya A. Samvelyan, Armen S. Galstyan, Silvio Parpart, Qamar Rahman, Jamshed Iqbal, Peter Langer

Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase | ChemistrySelect. 2017, 2, 20, pp. 5677-5683

А. С. Сагиян, Л. Ю. Саакян, А. М. Симонян, С. Г. Петросян, А. Ф. Мкртчян, М. А. Самвелян, Т. В. Кочикян

Асимметрический синтез новых гетероцик-лически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты, содержащих замещенные триазольные группы в боковом радикале | Химический Журнал Армении. 2017, 70, 1-2, стр. 71-81 |

А. М. Симонян, А. С. Сагиян, Л. Ю. Саакян, Н. Н. Багян, А. О. Восканян, Ж. Н. Сарибекян, М. А. Самвелян, Т. В. Кочикян

Асимметрический синтез новых гетероцик-лически замещенных аналогов (S)-α-аланина, содержащих 3,4-дизамещенные -5-тиоксо-1,2,4-триазолы в боковом радикале | Химический Журнал Армении. 2017, 70, 1-2, стр. 82-91 |
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Patent

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

3,4-Երկտեղակալված-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլների ստացման եղանակ | ՀՀ Արտոնագիր 2040 A 2, 2007, N 4, 12

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

1,4-Երկտեղակալված թիոսեմիկարբազիդների ստացման եղանակ | ՀՀ Արտոնագիր 2039 A 2, 2007, N 4, 11
 

Thesis

Samvelyan Melanya

The synthesis of potentially bioactive new compounds in the field of 3,4-disubstituted -5-mercapto -1, 2,4-tiazoles | 6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 36

Галстян А. С., Маргарян Ш. Г., Самвелян М. А., Кочикян Т. В.

Синтез и функционализация бис-1,2,4-триазолов | Book of absrtracts. International Congress on Heterocyclic Chemistry "Kost-2015", 2015, p. 413

Ghochikyan T.V., Samvelyan M.A., Harutyunyan V.S., Harutyunyan E.V., Kotsinyan A.E., Peter Langer

The new transformation of 3-substituted-1,2,4-triazoles | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян

Синтез новых гетерилкомбинировнных 1,2,4-триазолов | 3-я междунар. кон. «Новые направления в химии гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17-21 сетября 2013, с. 103

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, E. V. Harutyunyan

Synthesis of new spiroheteril-derivatives of butanolides | 3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 84
1   2   3   4  |  See all