Meri A. Qalashian
Biography
Education
2001 - 2005: Yerevan State University, Department of Physics Applied Mathematics and Physics
Bachelor degree
2005 - 2007: Yerevan State University, Chair of Optical Physics
MS degree
2007 - 2012: Yerevan State University, Chair of Optical Physics, PhD
2008 - 2012: University of Limoges (XLIM), Photonics Department, Faculty of Sciences and Techniques, PhD

Academic degrees
Ph.D., 01.04.21 “Laser physics” and 01.04.05 “Optics”, Yerevan State University, 2012, Yerevan, Armenia

Professional experience
2007 - 2012: Yerevan State University, Chair of Optical Physics, Junior Scientific Associate
2012 - current: Yerevan State University, Ultrafast Optics Laboratory, Junior Scientific Associate

Scale of professional interests
Ultrafast optics and laser physics, nonlinear fiber optics

Participation in grant projects
Member of the NATO SfP 978027 project team (2005 - 2009)
Winner of French Gouvernment grant (2011)
Member of CNRS, France – SCS, Armenia IE007 project team (2010 - 2011)

Awards
I Rank Diploma of the 5 - th Scientific Cadets Conference (April, 2005, Yerevan)
I Rank Diploma of ARPA Institute Invention Competition (September 2009, Yerevan)

Languages
Armenian, Russian, English and French

Meri A. Qalashian

Junior Researcher | Faculty of Physics - Scientific-research laboratory for Optoelectronics and photonics
 
 

Article

M. A. Kalashyan, C. Lefort, L. Martínez-León, T. Mansuryan, L. Kh. Mouradian, F. Louradour

Ultrashort pulse fiber delivery with optimized dispersion control by reflection grisms at 800 nm | Optics Express 20 (23) 25624-25635 (2012)

M. A. Kalashyan

Wideband SPIRIT for characterization of few-cycle femtosecond pulses | Armenian Journal of Physics 5/2, 81-85 (2012)

T. Mansuryan, M. Kalashyan, J. Lhermite, A. Barthélémy, V. Kermene, F. Louradour

Direct Space-to-Time Femtosecond Pulse Shaping based on 2D Phase-Only Spatial Light Modulator | CLEO/Europe-EQEC 2011, Serial num¬ber:1076; paper CF.P.26 (2011)

L. Martínez-León, T. Mansuryan, M. Kalashyan, J. Lhermite, F. Louradour, Ch. Hazera, S. Petit, E. Cormier, A. Barthélémy

Complete Measurement of 8 fs Pulses with Wideband SPIRIT | CLEO/Europe-EQEC 2011, Serial num¬ber: 301; paper CF.P.17 (2011)

C. Lefort, M. Kalashyan, T. Mansuryan, D. Peyrot, L. Mouradian

Dispersion Compensation with a Grism-based Dispersive Line for Fiber Delivery of Sub-30 fs Pulses at 830 nm | CLEO / Europe-EQEC 2011, Serial number: 305;paper CD.P.4 (2011)
1   2   3   4   5  |  See all
 

Patent

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

L. Kh. Mouradian, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashyan, G. L. Yesayan, F. Louradour, A. Barthélémy

Ultrafast optical oscilloscope | RA patent N173U, G01 D 5/26, pub. N10 (reg. No. AM 20090044, 23/4/2009) , 5էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ք. Հ. Փալանջյան, Մ. Ա. Քալաշյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2178 A2, G02F 1/01, G02B 5/00, 8 էջ, (2008 )
 

Thesis

A. S. Zeytunyan, T. G. Mansuryan, M. A. Kalashyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian, F. Louradour, A. Barthélémy

Time-to-Frequency Converter Based on Sum-Frequency Generation | Book of Abstracts of OSA YOS-2007, Yerevan, p. 54, (2007)

M. A. Kalashyan, K. A. Palanjyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

New Dispersive Delay Line for Control of Femtosecond Pulses | Book of Abstracts of OSA YOS-2007, p. 37, Yerevan (2007)

M. A. Kalashyan, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian, F. Louradour, A. Barthélémy

Spectral Compression-Temporal Lensing through Optical Frequency Inter-Modulation | Book of Abstracts of OSA YOS-2007, p. 38, Yerevan (2007)

L. Kh. Galstyan, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashian, G. L. Yesayan, F. Louradour, A. Barthélémy

Spectro-Temporal Imaging through Aberration-Free Temporal Lensing: an Ultrafast Optical Oscilloscope | OSA Nonlinear Photonics-2007 Topical Meeting, Quebec Canada; OSA Tech. Digest, paper NThB3 (2007)

A. S. Zeytunyan, T. G. Mansuryan, M. A. Kalashyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian, F. Louradour, A. Barthélémy

Spectro-Temporal Imaging by Sum Frequency Generation: Ultrafast Optical Oscilloscope | Frontiers in Optics 2007/Laser Science XXIII conferences, San Jose, USA; OSA Tech. Digest, paper FThD3 (2007)
1   2  |  See all