Meri A. Qalashian
Biography
Education
2001 - 2005: Yerevan State University, Department of Physics Applied Mathematics and Physics
Bachelor degree
2005 - 2007: Yerevan State University, Chair of Optical Physics
MS degree
2007 - 2012: Yerevan State University, Chair of Optical Physics, PhD
2008 - 2012: University of Limoges (XLIM), Photonics Department, Faculty of Sciences and Techniques, PhD

Academic degrees
Ph.D., 01.04.21 “Laser physics” and 01.04.05 “Optics”, Yerevan State University, 2012, Yerevan, Armenia

Professional experience
2007 - 2012: Yerevan State University, Chair of Optical Physics, Junior Scientific Associate
2012 - current: Yerevan State University, Ultrafast Optics Laboratory, Junior Scientific Associate

Scale of professional interests
Ultrafast optics and laser physics, nonlinear fiber optics

Participation in grant projects
Member of the NATO SfP 978027 project team (2005 - 2009)
Winner of French Gouvernment grant (2011)
Member of CNRS, France – SCS, Armenia IE007 project team (2010 - 2011)

Awards
I Rank Diploma of the 5 - th Scientific Cadets Conference (April, 2005, Yerevan)
I Rank Diploma of ARPA Institute Invention Competition (September 2009, Yerevan)

Languages
Armenian, Russian, English and French

Meri A. Qalashian

Junior Researcher | Faculty of Physics - Scientific-research laboratory for Optoelectronics and photonics
 
 

Article

T. Mansuryan, M. Kalashyan, J. hermite, V. Kermene, A. Barthelemy, F. Louradour

Compact direct space-to-time pulse shaping with a phase-only spatial light modulator | Optics Letters, Vol. 36, No 9, 1635-1637 (2011)

M. A. Kalashyan, K. A. Palandzhyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Generation of transform-limited rectangular pulses in a spectral compressor | Quantum Electronics 40/10 868–872 (2010)

K. A. Palanjyan, M. A. Kalashyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Synthesis of Fourier Transform Rectangular Pulses in the Process of Spectral Compression | Proc. Conf. Laser Physics-2008, 150-153 (2009)

M. A. Kalashyan, K. A. Palanjyan, T. J. Khachikyan, T. G. Mansuryan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Prism-Lense Dispersive Delay Line | Tech. Phys. Lett. 35 (3), 211-213 (2009)

M. A. Kalashyan, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian, F. Louradour, A. Barthélémy

Pulse Measurement by Time-to-Frequency Conversion with a Quadratic Nonlinearity | Proc. CAOL 2008 4th Int. Conf. on Advanced Optoelectronics and Lasers, p. 159-161 (2008)
1   2   3   4   5  |  See all
 

Patent

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

L. Kh. Mouradian, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashyan, G. L. Yesayan, F. Louradour, A. Barthélémy

Ultrafast optical oscilloscope | RA patent N173U, G01 D 5/26, pub. N10 (reg. No. AM 20090044, 23/4/2009) , 5էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ք. Հ. Փալանջյան, Մ. Ա. Քալաշյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2178 A2, G02F 1/01, G02B 5/00, 8 էջ, (2008 )
 

Thesis

C. Lefort, M. Kalashyan, D. Peyrot, T. Mansuryan, L. Kh. Mouradian, F. Louradour, A. Barthélémy

Pulse Compression and Fiber Delivery of Sub-30 fs Nanojoule Pulses at 830 nm | CLEO/USA 2011, Control number: 1042888 (2011)

A. S. Zeytunyan, M. Kalashyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian, F. Louradour, A. Barthélémy

Similariton-Based Spectral Interferometry for Femtosecond Signal Characterization | ECOC’2011, 18-22 Sep. 2011, Geneva, Switzerland, OSA Tech.Digest, paper We.10.P1.18 (2011)

A. Zeytunyan, M. Kalashyan, G. Yesayan, L. Mouradian, F. Louradour, A. Barthélémy

Similariton-based spectral interferometry for femtosecond signal characterization | Optical Communication 2011 (ECOC11), 978-1-4577-1918-9 (2011)

Martínez-León, T. Mansuryan, M. Kalashyan, F. Louradour, A. Barthélémy, J. Lhermite, Ch. Hazera, S. Petit, E. Cormier

Characterization of 8 fs pulses through wideband SPIRIT | 10th Euro-American Workshop on Information Optics, 10.1109/WIO.2011.5981475 (2011)

L. Martínez-León, T. Mansuryan, M. Kalashyan, F. Louradour, A. Barthélémy

Spectral interferometry for the characterization of ultra-short light pulses: SPIRIT Wideband | 9th Euro-American Workshop on Information Optics, 10.1109/WIO.2010.5582516 (2010)
1   2  |  See all