Meri Darbinyan
Biography
Education
1992-1998: Yerevan State University, Faculty of Biology, Biologist
1982-1992: School N128, Yerevan
Junior Scientific Researcher
Professional experience
1998-2005: Department of Biophysics, YSU, Laboratory “Biophysics of Subcellular Structures”, Junior Scientific Researcher
2005-present: Department of Biophysics, YSU, Scientific-Research Laboratory “Biophysics of Subcellular Structures”, Junior Scientific Researcher
Scale of professionals interests
Biophysics, Investigations of interactions of macromolecules with low-molecular compounds
Languages
Armenian, Russian, English
darbinyanmeri@gmail.com

Meri Darbinyan

Junior Researcher | Faculty of Biology - Scientific-research laboratory of Biophysics of Subcellular Structures
 
 

Book

M. A. Shahinyan , M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, P. O. Vardevanyan

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |
 

Article

M. A. Shahinyan, M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, A. V. Nerkararyan

Effect of millimeter electromagnetic waves on buffer capacity of albumin (Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունն ալբումինի բուֆերային ունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 105-109 |

Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan, Meri R. Darbinyan, Poghos O. Vardevanyan

Time-Dependent Changes of Albumin Water Solutions After Irradiation by Electromagnetic Waves with Extremely High Radio Frequencies | Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 1, pp. 11-17

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, A. V. Nerkararyan, M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan, M. R. Darbinyan, M. S. Mikaelyan

Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma | Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.

Minasbekyan L. A., Nerkararyan A. V., Darbinyan M. R.

Impact of MM-Waves on the Different Cellular Levels of Wheat Seedlings | Armenian Journal of Physics, 2016, vol. 9, N.1, pp. 89-94 |

P. O. Vardevanyan, M. A. Shahinyan, A. V. Nerkararyan, M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan

Effect of low intensity EMW EHF on suspension density of rat blood erythrocytes | Brazilian journal of biological sciences, 2015, 2, 4, 193-197 pp.