Mikayel S. Aleksanyan
Biography
Education
2002-2008: Yerevan State University, Faculty of Radiophysics
2006: B. S. degree
2008: M. S. degree
2008-2011: Post graduate study at Yerevan State University, Faculty of Radiophysics .
2011: Candidate of Phys. Sciences (PhD)

Main research interest
Physic of Semiconductors and Semiconductor Devices and Technology

Current research interest
Semiconductor gas sensors, Thin film technology

Research and work experience
2006 – up to now research scientist of YSU Center of Semiconductor Devices and nanotechnologies
2009 – 2011: head of Student Scientific Society of Radiophysics Faculty of YSU
2013 – up to now Head of educational laboratory of department of Physic of Semiconductors and Microelectronics at YSU
2013– up to now PR Officer of Faculty of Radiophysics

Academic courses /Teaching and Training Experience
«Semiconductor Physic and Devices», «IC design Introduction»

Membership
Member of Council of Radiophysics Faculty

Languages
Armenian, Russian, English

maleksanyan@ysu.am

Mikayel S. Aleksanyan

Director of Centre | Faculty of Radiophysics - Chair of Semiconductor and Microelectronics
 
 

Book

Միքայել Ալեքսանյան

Կիսահաղորդչային գազային սենսորների առանձնահատկությունները | ԵՊՀ հրատ., 2020, 52 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Article

M. S. Aleksanyan, A. G. Sayunts, A. A. Zakaryan, V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, G. E. Shakhnazaryan

Influence of UV Rays on the Volt-Capacity Characteristic of SnO2:Co Sensor of Vapors of Hydrogen Peroxide | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2020, 55, 2, 151-156 էջ

Vladimir Aroutiounian, Valeri Arakelyan, Mikayel Aleksanyan, Gohar Shahnazaryan, Artak Sayunts, Berndt Joost

Study of Hydrogen Peroxide Vapors Sensor Made of Nanostructured Co-doped SnO2 Film | Sensors & Transducers, 2019, Vol. 229, Issue 1, 24-31 էջ

Г.А. Шахатуни, В.М. Арутюнян, В.М. Аракелян, М.С. Алексанян, Г. Э. Шахназарян

Исследование сенсора на основе ZnO:La для детектирования паров перекиси водорода методом импедансной спектроскопии | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, 54(2), 253-262 էջ

G. H. Shahkhatuni, V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, M. S. Aleksanyan, G. E. Shahnazaryan

Investigation of sensor made of ZnO:La for detection of hydrogen peroxide vapours by impedance spectroscopy method | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, 54(2), 188-195 էջ

M.S. Aleksanyan

Magnetron Sputtering Techniques and Their Applications at Gas Sensors Manufacturing | Armenian Journal of Physics, 2019, 12, 1, 62-77 էջ
1   2   3   4  |  See all
 

Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A