Mikayel S. Aleksanyan
Biography
Education
2002-2008: Yerevan State University, Faculty of Radiophysics
2006: B. S. degree
2008: M. S. degree
2008-2011: Post graduate study at Yerevan State University, Faculty of Radiophysics .
2011: Candidate of Phys. Sciences (PhD)

Main research interest
Physic of Semiconductors and Semiconductor Devices and Technology

Current research interest
Semiconductor gas sensors, Thin film technology

Research and work experience
2006 – up to now research scientist of YSU Center of Semiconductor Devices and nanotechnologies
2009 – 2011: head of Student Scientific Society of Radiophysics Faculty of YSU
2013 – up to now Head of educational laboratory of department of Physic of Semiconductors and Microelectronics at YSU
2013– up to now PR Officer of Faculty of Radiophysics

Academic courses /Teaching and Training Experience
«Semiconductor Physic and Devices», «IC design Introduction»

Membership
Member of Council of Radiophysics Faculty

Languages
Armenian, Russian, English

maleksanyan@ysu.am

Mikayel S. Aleksanyan

Head of Laboratory | Faculty of Radiophysics - Chair of Semiconductor and Microelectronics
 
 

Book

Միքայել Ալեքսանյան

Կիսահաղորդչային գազային սենսորների առանձնահատկությունները | ԵՊՀ հրատ., 2020, 52 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Article

Vladimir Aroutiounian, Valeri Arakelyan, Mikayel Aleksanyan, Gohar Shahnazaryan, Petr Kacer, Pavel Picha, Jiri Kovarik, Jakub Pekarek, Berndt Joost

Thin-film SnO2 and ZnO detectors of hydrogen peroxide vapors | Journal of Sensors and Sensor Systems, 2018, Vol. 7, Issue 1, 281-288 pp. |

G. H. Shahkhatuni, V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, M. S. Aleksanyan, G. E. Shahnazaryan

Conductometric sensor for hydrogen peroxide vapors detection | Armenian Journal of Physics, 2018, 11(3), 153-159 էջ

V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, M. S. Aleksanyan, G. E. Shahnazaryan, A. G. Sayunts, B. Joost

Co-doped SnO2 Sensor for Detection of Hydrogen Peroxide Vapors | 4th International Conference on Sensors Engineering and Electronics Instrumentation Advances (SEIA' 2018), 2018, 49-52 էջ

V. M. Aroutiounian, V. M. Arakelyan, M. S. Aleksanyan, A. G. Sayunts, G. E. Shahnazaryan, M. Vrnata, P. Fitl, J. Viček, K. S. Gharajyan, H. S. Kasparyan

Sensor for detection of chemical agents made of Co-doped SnO2 | Armenian Journal of Physics, 2017, Vol. 10, Issue 3, 122-127 pp. |

V. Aroutiounian, V. Arakelyan, M. Aleksanyan, A. Sayunts, G. Shahnazaryan, P. Kacer, P. Picha, J. A. Kovarik, J. Pekarek, B. Joost

Hydrogen Peroxide Vapours Sensors Made From ZnO and SnO2 Films | Second Intern. Conf. on Advances in Sensors, Actuators, Metering and Sensing (ALLSENSORS 2017). p. 36-38 |
1   2   3   4  |  See all
 

Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A