Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն – 99 առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան | Հարցարան, Երևան, 1999, 91 էջ

Торосян М., Валесян Л., Манасян М., Назарян X., Потосян А.

Спитакское землетресение как природная и теxногенная экологическая катастрофа и его географические последствия | Метариалы к IX сúезда географического общества СССР, Ленинград, 1990, 0,1 печ. лист

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

Ծրագիր «Արտադրության տեխնիկատնտեսական հիմունքներ» | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1989, 14 էջ

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

Հայկական ՍՍՀ նյութական մշակույթի հուշարձաններ | Հայկական Սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1987, 1 էջ

Թորոսյան Մ., Պետրոսյան Ա.

Ծրագիր «Երկրամասի բնակչության աշխարհագրության և ազգագրության» | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 12 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Մ. Մ. Թորոսյան, Վ. Անդրեասյան

Հողմաէներգետիկան որպես աշխարհաքաղաքական ներուժ:Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները | Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 68-73

Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի վերլուծությունը | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 343-345

Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

Զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման վրա ազդող գործոնները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, 2014, էջ 95-98

Մ. Թորոսյան, Լ. Հակոբյան

Ծխախոտագործության տարածքային զարգացման ագրոաշխարհագրական ներուժը Հայաստանում | Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, Ե., 2011, էջ 279-289

Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ. | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all