Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Մ. Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս 2-րդ) | Երևան, 2011, 172 էջ

Մ. Թորոսյան

Արտադրության ոլորտին վերաբերող տերմինների, անունների և հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան | Երևան, 2010, 130 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ., Ոսկանյան Ա.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բնակչության շարժերի և սոցիալական պայմանների փոխկապակցությունների վերլուծությունը | Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում, Ներկան և ապագան (ՀԱԸ հիմ-նադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր) Երևան, 2006, էջ 57-62

Թորոսյան Մ.

Սևանի ավազանի տարածքի տարողության օգտագործման հիմնախնդիրները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, N 8, Գավառ, 2006, 5 էջ

Թորոսյան Մ.

Սևանի ավազանի տարաբնակեցման և տնտեսության զարգացման տարածաժամանակային վերլուծություն | Գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, N 8, Գավառ, 2006, 6 էջ

Թորոսյան Մ.

Տուրիստական գործունեության պետավարչական և տնտեսական կարգավորում | "Oсновные проблемы географии Южного Кавказа и прелегающиx регионов", Е., 2005, 3 с.

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

Շիրակի մարզի այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացման հիմնախնդիրները | Աշխարհագրություն 2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները, Երևան, 2002, 4 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all