Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Մ. Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս 2-րդ) | Երևան, 2011, 172 էջ

Մ. Թորոսյան

Արտադրության ոլորտին վերաբերող տերմինների, անունների և հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան | Երևան, 2010, 130 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն-99 առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան | Հարցարան, Երևան, 1998, 112 էջ

Թորոսյան Մ., Վալեսյան Մ.

Էներգետիկ ուսմունքի հիմնադրույթները որպես Հայաստանի տնտեսության կայուն զարգացման հիմք | «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» I ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, 3 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Территориальные системы как носителей гумманистических принципов (методические аспекты) | "Экономическая и социальная география в высшей и средней школе", Владикавказ, 1991, с. 71-72

Авагян А., Мкртчян Р., Торосян М.

Использование статистических информации в самостоятельных работах студентов | "Экономическая и социальная география в высшей и средней школе", Владикавказ, 1991, с. 96-98

Торосян М., Авакян А.

Территориальные системы как носители гуманистическиx принципов (методические аспекты) | "Методика преподавания эконом. и соц.географии в высшей и средней общеобразовательной школе" Владикавказ, 1991, 0,3 печ. лист
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all