Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Մ. Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս 2-րդ) | Երևան, 2011, 172 էջ

Մ. Թորոսյան

Արտադրության ոլորտին վերաբերող տերմինների, անունների և հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան | Երևան, 2010, 130 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Торосян М., Мкртчян Р., Авакян А.

Использование статистической информации в самостоятельныx работаx студентов | Материалы тезысы докладов "Методика преподавания эконом. и соц. географии в высшей и средней общеобразовательной школе", Владикавказ, 1991, 0,2 печ. лист

Потосян А., Валесян Л., Назарян Х., Манасян М., Торосян М.

Спитакское землетрясение как природная и техногенная экономическая катастрофа и его географические поледствия | Материалы к IX сьезда географического общества СССР, Ленинград 1990 г., 0.1пл

Торосян М.

Некоторые вопросы использования природныx ресурсов горныx территорий Ереванской агломерации | Материалы тезисы докладов I Закавказской географической конференции, Ереван, 1989, 0,3 печ. лист

Торосян М.

Памятники материальной культуры Арм. ССР | Ереван, 1988, 1 л.

Торосян М., Авакян А.

Географические проблемы взаимодействия электроэнергетики с окружающей средой в Арм. ССР | Вопросы географии, межвузовский сборник науч. труд, вып. 3, Ереван, 1986, 0,7 печ. лист
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all