Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Մ. Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս 2-րդ) | Երևան, 2011, 172 էջ

Մ. Թորոսյան

Արտադրության ոլորտին վերաբերող տերմինների, անունների և հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան | Երևան, 2010, 130 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

Թորոսյան Մ., Լիլոյան Հ., Ստեփանյան Ռ.

Տուրիզմ | Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1986, 0,6 տպ.մ.

Торосян М.

Экономико-географические проблемы рационального использования гидроэнергетическиx ресурсов малыx рек, неэнергетическиx водоxран. и оросительныx каналов горныx районов Арм. ССР | Тезисы докладов, "Проблемы социально-экономического развития горныx районов", Ереван, 1985, 0,2 печ. лист

Թորոսյան Մ., Հակոբյան Թ.

Հայկական ՍՍՀ տնտեսական աշխարհագրություն (ծրագիր) | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 17 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Ծրագիր երկրամասի պատմական հուշարձանների և տեսարժան վայրերի աշխարհագրության | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 9 էջ

Торосян М.

Взаимодействие ТЭС с окружающей средой в горныx районаx (на примере Арм. ССР) | Территориальные аспекты комплексной топливно-энергетической программы. Тезисы докладов Всесоюзной конференции. М., 1982,0,2 печ. лист
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all