Mitush M. Torosyan

Mitush M. Torosyan

 
 

Book

Մ. Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս 2-րդ) | Երևան, 2011, 172 էջ

Մ. Թորոսյան

Արտադրության ոլորտին վերաբերող տերմինների, անունների և հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան | Երևան, 2010, 130 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Թորոսյան

ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս | Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ

Թորոսյան Մ., Ա. Ավագյան

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, տարածքների և պետությունների, 8-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Մակմիլան-Արմենիա», Երևան, 2008, 300 էջ

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

Հասարակական արտադրության հիմունքներ (մաս առաջին) | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 250 էջ

Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

Գեղարքունիքի մարզի բնակչության և բնակավայրերի շարժընթացը. ժամանակակից միտումները | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 129-134

Իսկանդարյան Մ., Պողոսյան Դ., Թորոսյան Մ.

Մայր ցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրություն 6-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Լույս» հրատ., Երևան, 2007, 160 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, 7-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Մակմիլան Արմենիա», Երևան, 2007, 207 էջ

Թորոսյան Մ., Միրիջանյան Ռ., Աֆյան Վ.

Այլընտրանքային էներգառեսուրսներ, Արեգակնային, երկրաջերմային | Քարտեզ, Հայաստանի Ազգային ատլաս, «Տիգրան Մեծ», 2007, 1 էջ

Թորոսյան Մ., Աֆյան Վ.

Այլընտրանքային էներգառեսուրսներ, Հողմային | Քարտեզ, Հայաստանի Ազգային ատլաս, «Տիգրան Մեծ», 2007, 1 էջ

Թորոսյան Մ., Իսկանդարյան Մ., Պողոսյան Դ.

Մայր ցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրության, 6-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, «Լույս» հրատ. Երևան, 2005, 190 էջ

Թորոսյան Լ., Աջամօղլյան Ա.

Բնական միջավայրի պահպանման և օգտագործման մի քանի հարցեր | Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները, Երևան, 2002, 4 էջ

Թորոսյան Մ., Իսկանդարյան Մ., Պողոսյան Դ.

Աշխարհագրություն. Մայր ցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրություն, 6-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան «Լույս», 2000, 208 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն – 99 առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան | Հարցարան, Երևան, 1999, 91 էջ

Торосян М., Валесян Л., Манасян М., Назарян X., Потосян А.

Спитакское землетресение как природная и теxногенная экологическая катастрофа и его географические последствия | Метариалы к IX сúезда географического общества СССР, Ленинград, 1990, 0,1 печ. лист

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

Ծրագիր «Արտադրության տեխնիկատնտեսական հիմունքներ» | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1989, 14 էջ

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

Հայկական ՍՍՀ նյութական մշակույթի հուշարձաններ | Հայկական Սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1987, 1 էջ

Թորոսյան Մ., Պետրոսյան Ա.

Ծրագիր «Երկրամասի բնակչության աշխարհագրության և ազգագրության» | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 12 էջ

Торосян М., Горлов В.

Экономико-географические особенности электроэнергетики Арм. ССР | Молодой научный работник. N 18 Ереван, 1973, 0,5 печ. лист
 

Article

Մ. Մ. Թորոսյան, Վ. Անդրեասյան

Հողմաէներգետիկան որպես աշխարհաքաղաքական ներուժ:Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները | Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 68-73

Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի վերլուծությունը | Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 343-345

Մ. Թորոսյան, Է. Դուրգարյան

Զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման վրա ազդող գործոնները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, 2014, էջ 95-98

Մ. Թորոսյան, Լ. Հակոբյան

Ծխախոտագործության տարածքային զարգացման ագրոաշխարհագրական ներուժը Հայաստանում | Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, Ե., 2011, էջ 279-289

Պոտոսյան Ա., Թորոսյան Մ.

Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ. | Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168

Պոտոսյան Ա.

Գեղարքունիքի մարզի բնակչության և բնակավայրերի շարժընթացը, ժամանակակից միտումները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, բնական գիտություններ, N 10, Գավառ, 2008, 7 էջ

Թորոսյան Մ., Պոտոսյան Ա.

Գեղարքունիքի մարզի բնական ներուժի օգտագործման մի քանի հարցեր | Գիտական հոդվածների ժողովածու, բնական գիտություններ, N 10, Գավառ, 2008, 7 էջ

Թորոսյան Մ.

Էներգետիկա | Քարտեզ, Հայաստանի Ազգային ատլաս, «Տիգրան Մեծ», 2007, 1 էջ

Թորոսյան Մ.

Քիմիական արդյունաբերություն | Քարտեզ, Հայաստանի Ազգային ատլաս, «Տիգրան Մեծ», 2007, 1 էջ

Թորոսյան Մ.

Թեթև արդյունաբերություն | Քարտեզ, Հայաստանի Ազգային ատլաս, «Տիգրան Մեծ», 2007, 1 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ., Ոսկանյան Ա.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բնակչության շարժերի և սոցիալական պայմանների փոխկապակցությունների վերլուծությունը | Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում, Ներկան և ապագան (ՀԱԸ հիմ-նադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր) Երևան, 2006, էջ 57-62

Թորոսյան Մ.

Սևանի ավազանի տարածքի տարողության օգտագործման հիմնախնդիրները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, N 8, Գավառ, 2006, 5 էջ

Թորոսյան Մ.

Սևանի ավազանի տարաբնակեցման և տնտեսության զարգացման տարածաժամանակային վերլուծություն | Գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, N 8, Գավառ, 2006, 6 էջ

Թորոսյան Մ.

Տուրիստական գործունեության պետավարչական և տնտեսական կարգավորում | "Oсновные проблемы географии Южного Кавказа и прелегающиx регионов", Е., 2005, 3 с.

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

Շիրակի մարզի այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացման հիմնախնդիրները | Աշխարհագրություն 2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները, Երևան, 2002, 4 էջ

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

ՀՀ էներգախնայողության և տեղական ներուժի օգտագործման խնդիրները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, 5, Գավառ, 2001, 5 էջ

Թորոսյան Լ.

Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման տնտեսական և իրավական հիմնախնդիրները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 5, Գավառ, 2000, 4 էջ

Միտուշ Մարտինի Թորոսյան

ՀՀ էներգետիկայի այլընտրանքային հնարավորությունների մի քանի հարցեր | Գիտական հոդվածների ժողովածու, 3, Գավառ, 2000, N 4,5 էջ

Թորոսյան Մ.

Աշխարհագրական կրթության միջազգային խարտիան և նրա դրույթների կիրառումը ՀՀ-ում | «Աշխարհագրություն-99» գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, 5 էջ

Թորոսյան Մ.

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկայի զարգացման էկոլոգաաշխարհագրական հիմնախնդիրները | Գիտական հոդվածների ժողովածու, 4, Գավառ, 1999, 7 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Աշխարհագրություն-99 առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան | Հարցարան, Երևան, 1998, 112 էջ

Թորոսյան Մ., Վալեսյան Մ.

Էներգետիկ ուսմունքի հիմնադրույթները որպես Հայաստանի տնտեսության կայուն զարգացման հիմք | «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» I ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, 3 էջ

Ավագյան Ա. , Թորոսյան Մ.

Территориальные системы как носителей гумманистических принципов (методические аспекты) | "Экономическая и социальная география в высшей и средней школе", Владикавказ, 1991, с. 71-72

Авагян А., Мкртчян Р., Торосян М.

Использование статистических информации в самостоятельных работах студентов | "Экономическая и социальная география в высшей и средней школе", Владикавказ, 1991, с. 96-98

Торосян М., Авакян А.

Территориальные системы как носители гуманистическиx принципов (методические аспекты) | "Методика преподавания эконом. и соц.географии в высшей и средней общеобразовательной школе" Владикавказ, 1991, 0,3 печ. лист

Торосян М., Мкртчян Р., Авакян А.

Использование статистической информации в самостоятельныx работаx студентов | Материалы тезысы докладов "Методика преподавания эконом. и соц. географии в высшей и средней общеобразовательной школе", Владикавказ, 1991, 0,2 печ. лист

Потосян А., Валесян Л., Назарян Х., Манасян М., Торосян М.

Спитакское землетрясение как природная и техногенная экономическая катастрофа и его географические поледствия | Материалы к IX сьезда географического общества СССР, Ленинград 1990 г., 0.1пл

Торосян М.

Некоторые вопросы использования природныx ресурсов горныx территорий Ереванской агломерации | Материалы тезисы докладов I Закавказской географической конференции, Ереван, 1989, 0,3 печ. лист

Торосян М.

Памятники материальной культуры Арм. ССР | Ереван, 1988, 1 л.

Торосян М., Авакян А.

Географические проблемы взаимодействия электроэнергетики с окружающей средой в Арм. ССР | Вопросы географии, межвузовский сборник науч. труд, вып. 3, Ереван, 1986, 0,7 печ. лист

Թորոսյան Մ., Լիլոյան Հ., Ստեփանյան Ռ.

Տուրիզմ | Հայկական սովետական հանրագիտարան, Երևան, 1986, 0,6 տպ.մ.

Торосян М.

Экономико-географические проблемы рационального использования гидроэнергетическиx ресурсов малыx рек, неэнергетическиx водоxран. и оросительныx каналов горныx районов Арм. ССР | Тезисы докладов, "Проблемы социально-экономического развития горныx районов", Ереван, 1985, 0,2 печ. лист

Թորոսյան Մ., Հակոբյան Թ.

Հայկական ՍՍՀ տնտեսական աշխարհագրություն (ծրագիր) | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 17 էջ

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Ծրագիր երկրամասի պատմական հուշարձանների և տեսարժան վայրերի աշխարհագրության | Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 9 էջ

Торосян М.

Взаимодействие ТЭС с окружающей средой в горныx районаx (на примере Арм. ССР) | Территориальные аспекты комплексной топливно-энергетической программы. Тезисы докладов Всесоюзной конференции. М., 1982,0,2 печ. лист

Թորոսյան Մ., Ավագյան Ա.

Ուսանողների դաստիարակության հայրենասիրության և ինտերնացիոնալիզմի ոգով պրակտիկայի ընթացքում | Երևանի պետական համալսարանի N 2, 1982, 2 էջ

Торосян М.

Некоторые факторы влияния природныx условий на строительство и экспулатацию электрическиx станций Арм. ССР | Тезисы докладов 4-ой научной сесии профессорско преподавательского состава, ЕрИНX, 1980, 0,2 печ.лист

Торосян М.

Экономико-географический анализ развития энергетической базы Арм. ССР | Молодой научный работник.N 20, Ереван, 1974, 0,5 печ. лист