Naghash N. Martirosyan
Biography
Education
1984-1991 , Yerevan State University, Philological faculty, Journalism department
1991-1994, Yerevan State University , Master’s degree program

Academic degree
2002 The candidate of philological sciences
2007 Associate Professor

Professional experience
1994 Instructor for Journalism department in YSU.
1994 The head and editor of “Lraber” news-program of the RA National television.
1997 Member of the Union of Journalist of RA.
1997 “02” TV program of National TV station in RA.
1997 - 2003 The author and the host of the “Court trial” TV program.
20.11. 2007 The deputy of the dean for the Journalism faculty in YSU.
03.04. 2008 The dean of the faculty of Journalism in YSU.

Academic courses
“Writing and reporting for TV”, “ TV and radio programs”, ‘’Basics of journalism’’, “Present-day mass media in Armenia”

Scale of professional interests
TV Broadcasting: The history of the mass media.

Languages
Armenian (native), Russian, English (in plain).

Naghash N. Martirosyan

Dean | Faculty of Journalism
 
 

Book

Աստղիկ Ավետիսյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Քրիստինե Ալագուլյան, Նանե Վարդանյան, Վանիկ Հակոբյան

Հեռուստաժուռնալիստի վարպետության դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 48 էջ

Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան, Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան

Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ |

Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Դ. Վ. Պետրոսյան

Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ |

Նանե Վարդանյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Արաքս Պողոսյան, Անուշ Մարտիրոսյան

Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ, Հայաստան, Երևան |

Դավիթ Ալավերդյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս

Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ | «Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ |
1   2  |  See all
 

Article

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Ազգային ինքնության խնդիրները «Հայրենիք» /Բոստոն/ ամսագրում 1920-ական թթ., Ի սկզբանէ էր բանն | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն,2004թ., էջ 136-140:

Նաղաշ Մարտիրոսյան, Լիանա Սայադյան

Հեռուստաժուռնալիստիկա | Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ե, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003թ., էջ 160-164

Նաղաշ Մարտիրոսյան

Հայկական հարցը «Հայրենիք» ամսագրում | Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Բ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001թ., էջ 102-111

Նաղաշ Նարինբեկի Մարտիրոսյան

«Հայրենիք» ամսագրի ստեղծման պատմությունից | Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ա, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1999թ., էջ 102-121
1   2   3   4   5  |  See all