Naira Zh. Mkrtchyan
Biography
Education
1996 - 2000: BA, Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University
2000 - 2002: MA, Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University

Academic degree
Candidate (PhD) - “The Sociocultural Causes of Conflicts in Transformative Society”, 2006, Yerevan State University

Professional experience
2009 - present: Docent(Assistant professor), Yerevan State University
2006 - 2009: Assistant, Yerevan State University
2003 - 2006: Lecturer, Yerevan State University
Theory of Demographic Transition, Regional Methodological Training, Tbilisi, Georgia: April 14-16, 2005.
Central European University, Budapest, Hungary: October 9 - 13, 2006.
Neuwaldegg Summer Seminar, Metaphysics-Bio-Ethics-Ethics - Political Philosophy, Vienna, Austria: August 5 - 11, 2007
“The Role of Philosophy in the Development of Science”, Civic Development and Partnership Foundation, Gavar, Armenia: April 4, 2008.
Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany: 2008, June - August.
Central European University, Budapest, Hungary: November 24-28, 2008.
Ludwig-Maximilians Univresity, Munich, Germany: 2009 - 2010, November - January.
University of Fribourg, Fribourg, Switzerland, 2012, March-May
Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany, 2013, February-August.

Academic courses
Principles of Philosophy
Social Philosophy
Ethics
Moral conflicts
Social Conflicts and Paradoxes
Philosophical problems of Sociology

Scale of professional interests
Philosophical conceptions on Justice, equality, freedom
Morality and politics
Moral theories
Philosophy of society and sociality
Social ontology and epistemology, methodology of Social sciences and Humanities

Participation in grant projects (present and past)
OSI, 2006
OSI, 2008
2008-2010 SCS
DAAD/OSI scholarship, 2008
DAAD/OSI scholarship, 2009-2010
ASCN scholarship 2012
KAAD scholarship 2013

Languages
Armenian, English, Russian, German

Professional membership
2008 - present: The member of faculty (Philosophy and Psychology) Council

(+374 10) 54-43-94
naira.mk@gmail.com

Naira Zh. Mkrtchyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Social Philosophy, Ethics and Aesthetics
 
 

Book

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Սոցիալական ճանաչողություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 27 էջ |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային պայմանավորվածությունը փոխակերպվող հասարակություններում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 112 էջ |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Փոխակերպվող հասարակություններում տնտեսական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների մասին | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, Երևանի Պետական համալսարան, Գարուն, 2005 |
 

Article

Naira Zh. Mkrtchyan

On an Emancipatory Vision and the Armenian Experience of its Appropriation | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 2 (62), էջ 131-143 |

Նաիրա Ժ. Մկրտչյան

«Պատմական (ան)արդարություն» գաղափարը և հայտնութենական ավանդույթը. Հայկական տրամասային կառուցումները անցյալից ներկա | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2 (58), 1-16 էջ, Հայաստան |

Naira Mkrtchyan

Ինչպե՞ս կառուցավորել հասարակական-քաղաքական իրականություն (Ն. Ադոնցի «Քաղաքական հոսանքներ հին Հայաստանում» հոդվածի փիլիսոփայական հենքերի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 21-38 |

Мкртчян Н. Ж.

«Мы»/«Они»: как умерить насилие? (об агонистической модели демократии Ш.Муфф) | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 128-134 |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Արիստոտելի արդարության հղացքը և պատմական (ան)արդարության գաղափարը: սոցիալական իրականության շուրջ հայկական տիրապետող տրամասության կառուցումները | Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում: Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 94-99 |

Naira Mkrtchyan

Ժամանակ, իրադարձություն, հակասություն (պատմական (ան)արդարության գաղափարի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 36-49 |

Naira Mkrtchyan

The Nature and Status of the Political: Discourses on the Political and Political Discourses (Քաղաքականի բնույթն ու կարգավիճակը: Դիսկուրսներ քաղաքականի շուրջ և քաղաքական դիսկուրսներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 36-44 |

N. Zh. Mkrtchyan

Արդարության գաղափարը սոցիալական իրականության քաղաքական կառուցակցման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 24-34 |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Բարոյականություն, ճշմարտություն, քաղաքականություն: Առօրյա-պրակտիկ և գիտա-փիլիսոփայական դիսկուրսների միջև | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 7, Երևան, 2010, էջ 12-23 |

Ն. Ժ.Մկրտչյան

Արդիականությունը և ազատության գաղափարը: Մի սոցիալական նախագծի մասին | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 24-35 |

Ն.Ժ.Մկրտչյան

Համաշխարհայնացման հիմնախնդիրը արդիականության համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 37-49 |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Համաշխարհայնացումը և սոցիալականության իրացման առանձնահատկությունները սոցիալականության փոխակերպումների համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 36-50 |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Ինքնության արդիականացման հիմնահարցը ինքնության կոնֆլիկտների համատեքստում | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ,հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 49-57 |

Naira Zh. Mkrtchyan

Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հաղթահարման հնարավորությունները փոխակերպվող հասարակություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 31-41 |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հաղթահարման հնարավորությունները փոխակերպվող հասարակություններում | «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», Երևանի Պետական Համալսարան, 3 (120), 2006, էջ 31-41 |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Սոցիալական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային պայմանավորվածությունը փոխակերպվող հասարակություններում | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 14-26 |

Նաիրա Մկրտչյան

Ինքնության հիմնահարցը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում | «Վասն Արդարության», Իրավական Գիտա-Մեթոդական Հանդես, 4(54), 2005, էջ 28-31 |

Naira Zh. Mkrtchyan

Փոխակերպվող հասարակություններում տնտեսական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 14-25 |

Մկրտչյան Ն.Ժ.

Քաղաքական կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակություններում | «Անդրադարձներ» Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2004, էջ 119-136 |

Naira Zh. Mkrtchyan

Ազգային ինքնության հիմնահարցը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 15-22 |

Ն. Ժ. Մկրտչյան

Ազգային ինքնության հիմնահարցը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում | «Երևանի Պետական Համալսարան» , 3(111), 2003, էջ 15-22 |