Naira V. Paronyan

Naira V. Paronyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
 

Article

Ն. Պարոնյան, Ս. Գրիգորյան

Նորակազմությունները Մամբրե Վերծանողի ճառերում | «Ջահուկյանական ընթերցումներ», 2020, էջ 168-174

Ն. Պարոնյան, Ս. Գրիգորյան

Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմական և իմաստային առանձնահատկությունները | Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2020, էջ 175-185

Նաիրա Պարոնյան, Սուսաննա Գրիգորյան

Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը | Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Նոր բառեր Վարդան Արեվելցու «Ներբողեանք»-ում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 141-147 |

Նաիրա Պարոնյան, Սուսաննա Գրիգորյան

Բառային արվեստը Թեոդորոս Քռթենավորի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» և «Գովեստ ի սուրբ աստուածածինն» ճառերում | Հայագիտական հանդես, 2018, 2(40), էջ 8-16 |

Պարոնյան Նաիրա, Գրիգորյան Սուսաննա

Նորակազմությունները Թեոդորոս Քռթենավորի ճառերում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 53-60 |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Պետրոս Սյունեցու բառային արվեստը | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 76-86

Ն. Պարոնյան

Նոր գիրք հայ բառարանագրության պատմության վերաբերյալ | Լեզու և լեզվաբանություն: 2017, 1(16), էջ 80-85

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Մեկնաբանական դիտողությունները Վարդան Արևելցու ճառերում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 22-29 էջ, Հայաստան

Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան

Մակբայ խոսքի մասը` ըստ Մ. Ասատրյանի | Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 94-103 էջ, Հայաստան |

Նաիրա Պարոնյան, Ռուզաննա Շաբոյան

Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում | Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան |

Ն. Վ. Պարոնյան

Մանվել Ասատրյանը մակբայ- ածական, մակբայ-գոյական տարբերակման մասին | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 473-480 էջ, Հայաստան |

Naira Paronyan

Հին հայերենի հոլովման համակարգը ըստ Գ. Ջահուկյանի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 42-49 |

Ռուզաննա Շաբոյան, Նաիրա Պարոնյան

Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում | Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը | Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ |

Ն. Պարոնյան

Փոխառությունները XV դարի անանուն հեղինակի թվաբանության դասագրքում | Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 13-14 մայիսի, 2014թ., Ե., 2015, էջ 174-181

Ն. Պարոնյան

Սարգիս Բերիացու «Յաղագս աշխարհի եւ այլ մասնաւոր իրաց» երկի բառակազմությունը | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, N 16, էջ 529-538

Ն. Պարոնյան

Միջնադարյան տոմարական երկերում առկա եզրերը և նրանց կենսունակությունը | Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 12-13 ապրիլի, 2012թ., Ե., 2013, էջ 179-186

Ն. Պարոնյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը Եսայի Ղրիմեցու «Տումար Արեգական և Լուսնի» երկում | Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2013, N 1(18), էջ 61-69

Ն. Պարոնյան

Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Հ. Ղրիմեցու «Մեկնութիւն տումարի» երկում | Էջմիածին, Բ -Գ, Էջմիածն. հրատարակչ., 2007

Ն. Պարոնյան

Թումանյանի դիտողությունները Հր. Աճառյանի «Գավառական բառարանի» մասին | Թեզիսներ, Երևանի համալս. հրատարակչ., 2001

Ն. Պարոնյան

Հ. Թումանյանը և հայ նոր գրական լեզվի հարցերը | Մենագրություն, Երևան, «Տոներ» հրատ., 2001

Ն. Պարոնյան

Թումանյանը բառագետ | «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», հ.4, 1990