Naira V. Paronyan

Naira V. Paronyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
 

Article

Նաիրա Պարոնյան, Ռուզաննա Շաբոյան

Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան |

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում | Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան |

Ն. Վ. Պարոնյան

Մանվել Ասատրյանը մակբայ- ածական, մակբայ-գոյական տարբերակման մասին | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 473-480 էջ, Հայաստան |

Naira Paronyan

Հին հայերենի հոլովման համակարգը ըստ Գ. Ջահուկյանի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 42-49 |

Ռուզաննա Շաբոյան, Նաիրա Պարոնյան

Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում | Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․
1   2   3   4   5  |  See all