Naira V. Paronyan

Naira V. Paronyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
 

Article

Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան Նաիրա

Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը | Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ |

Ն. Պարոնյան

Փոխառությունները XV դարի անանուն հեղինակի թվաբանության դասագրքում | Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 13-14 մայիսի, 2014թ., Ե., 2015, էջ 174-181

Ն. Պարոնյան

Սարգիս Բերիացու «Յաղագս աշխարհի եւ այլ մասնաւոր իրաց» երկի բառակազմությունը | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, N 16, էջ 529-538

Ն. Պարոնյան

Միջնադարյան տոմարական երկերում առկա եզրերը և նրանց կենսունակությունը | Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 12-13 ապրիլի, 2012թ., Ե., 2013, էջ 179-186

Ն. Պարոնյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը Եսայի Ղրիմեցու «Տումար Արեգական և Լուսնի» երկում | Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2013, N 1(18), էջ 61-69
1   2   3   4   5  |  See all