Naira V. Paronyan

Naira V. Paronyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
 

Article

Ն. Պարոնյան

Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Հ. Ղրիմեցու «Մեկնութիւն տումարի» երկում | Էջմիածին, Բ -Գ, Էջմիածն. հրատարակչ., 2007

Ն. Պարոնյան

Թումանյանի դիտողությունները Հր. Աճառյանի «Գավառական բառարանի» մասին | Թեզիսներ, Երևանի համալս. հրատարակչ., 2001

Ն. Պարոնյան

Հ. Թումանյանը և հայ նոր գրական լեզվի հարցերը | Մենագրություն, Երևան, «Տոներ» հրատ., 2001

Ն. Պարոնյան

Թումանյանը բառագետ | «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», հ.4, 1990
1   2   3   4   5  |  See all