Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Translation Studies Department
 
 

Article

Nare Jabaghyan

Memory and Note-Taking as Key Elements in Consecutive Interpretation | Translation Studies: Theory and Practice, p.100-108, YSU, Yerevan, 2021

Նարե Ջաբաղյան

Աշխատանքային գործընթացների տարբերությունները գրավոր եվ բանավոր թարգմանության մեջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հանդես 9, էջ. 164-170, Լուսակն, Երևան, 2018

Նարե Ջաբաղյան

Համաժամանակյա և հաջորդական թարգմանությունների առանձնահատկությունները | «Աստղիկ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 26, էջ. 147-156, Լուսակն, Երևան, 2015

Նարե Ջաբաղյան

Դպրոցականների համար նախատեսված «Մաթեմատիկական որոնումներ» հետաքրքրաշարժ գրքերի շարքի հայերեն թարգմանության շուրջ | Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց/Գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 261-268, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014