Narine H. Dilbaryan
Biography
Education
YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate – «Perception of names in Armenian lingustics», 22.02.1991, PHD at NAS ASSR Institut of Language

Professional experience
1991-present YSU, Faculty of Armenian Philology, Associate Proffessor, Chair of the Armenian Language History

Academic courses
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative

Scale of professional interests
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative grammar Of Armenian, Toponymy, Antroponymy

Languages
Armenian, Russian, French, English

Professional membership
Member of Editorial Board «Banber Yerevani Hamalsarani» - sciantific journal RA

Narine H. Dilbaryan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան

Հայոց լեզվի պատմություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Н. Дилбарян

Древнеармянский язык | Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, РАН, Институт языкознания. Ред. колл.: Ю.Б. Коряков, А.А. Кибрик., М., Academia, 2013, 221-242 сс |

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | 2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009
1   2  |  See all
 

Article

Narine Dilbaryan

Գրիգոր Ղափանցյանը հատկանավանգետ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 13-23 |

Narine Dilbaryan

Հայերենի անձնանվանական բառաշերտի քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 38-50 |

Նարինե Դիլբարյան

Չթեքվող խոսքի մասերի ըմբռնումը Մ. Ասատրյանի քերականական համակարգում | Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան: 2016, 35-47 էջ, Հայաստան |

Նարինե Դիլբարյան

Խեթա-լուվական ենթաշերտը հայկական հնագույն տեղանուններում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 37-45 էջ, Հայաստան

Նարինե Դիլբարյան

Խեթական արմատները հայկական հատուկ անուններում | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3(9) , 147-156 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6  |  See all