Narine H. Dilbaryan
Biography
Education
YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate – «Perception of names in Armenian lingustics», 22.02.1991, PHD at NAS ASSR Institut of Language

Professional experience
1991-present YSU, Faculty of Armenian Philology, Associate Proffessor, Chair of the Armenian Language History

Academic courses
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative

Scale of professional interests
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative grammar Of Armenian, Toponymy, Antroponymy

Languages
Armenian, Russian, French, English

Professional membership
Member of Editorial Board «Banber Yerevani Hamalsarani» - sciantific journal RA

Narine H. Dilbaryan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան, Ք. Հարությունյան

Գրաբարի դարձվածաբանություն | ԵՊՀ հրատ., 2020, 302 էջ, Հայաստան

Աննա Աբաջյան, Նարինե Դիլբարյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Նաիրա Պարոնյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ

Ն. Դիլբարյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան

Հայոց լեզվի պատմություն | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Н. Дилбарян

Древнеармянский язык | Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, РАН, Институт языкознания. Ред. колл.: Ю.Б. Коряков, А.А. Кибрик., М., Academia, 2013, 221-242 сс |
1   2   3  |  See all
 

Article

Narine Dilbaryan

Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար բնագրի ձևաբանական բնութագրիչները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 56-67 |

Narine Dilbaryan

Հայոց տեղանունների իմաստաբանական բաղադրիչները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 34-43 |

Ն. Դիլբարյան

Կրոնի և հավատալիքների իմաստային դաշտին պատկանող բառերը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկի գրաբար բնագրում | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 201-212

Narine Dilbaryan

Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար թարգմանության դարձվածքների իմաստակառուցվածքային բնութագիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 40-50 |

Narine Dilbaryan

Մատթեոս Ուռհայեցու «ժամանակագրութեան» գրաբար բնագրի դարձվածքների քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 63-78 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Thesis

Дилбарян Н. А.

Лексические особенности древнеармянского языка грекофильской школы (конец VIII в.) на примере древнеармянского перевода труда Григория Нисского "Об устроении человека" | Золотой V век армянской культуры. Достижения. Мировое значение. 2018, стр. 22 |