Nelli A. Alaverdyan
Biography
Education
1986 - 1991: Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University
1991 - 1994: Post graduate stady of faculty Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University

Scientific degree
Candidate of philosophical sciences, 2015,
Theme:ʺThe Tradition as a Mode of Constructing the Social System ̏

Work experience
From 2010 till now: lecturer of Chair of Theoretical Philosophy and Logic, YSU
2005 - 2010: deanery programmer of faculty Philosophy and Psychology, Yerevan State University
From 1994 - 2005: Senior Assistent at Chair of History of Philosophy of Yerevan State University

Lectures
Basics of Philosophy, Logic

Fields of scientific intrests
Modern Philosophy, Social Sistems and Transformation, National Identity, Culture and Civilization

Taking part in grant programms
From 2008 - 2010: The spiritual crisis of modernity and its peculiarities in contemporary transformative Armenian society

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
2006 - 2008: Member of the Scientific Council YSU

nalaverdyan@ysu.am

Nelli A. Alaverdyan

Deputy Dean | Faculty of Philosophy and Psychology
Assistant | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Նելլի Ալավերդյան

Ավանդույթը որպես սոցիալական համակարգի կառուցարկման եղանակ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ., 160 էջ |
 

Article

Նելլի Ալավերդյան

Սոցիալական նոր իրականությունը և արժեքների սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումները | Արդի հոգեբանություն, գիտական հանդես, Երևան 2022, հ․1(10), 3-10 |

Նելլի Ալավերդյան

Ժամանակակից հասարակության արժեքա-նորմատիվ բաղադրիչի վերափոխման առանձնահատկությունները | Գիտությունը սպորտում․արդի հիմնախնդիրներ, գիտամեթոդական պարբերական, N2(4), Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ, Երևան, 2021թ․, 124-133 |

Նելլի Ալավերդյան

Էթնիկականն ու քաղաքացիականը ազգային ինքնության արդիականացման համատեքստում | «Արդի հոգեբանություն», Գիտական հանդես, N2(5), «Անտարես» հրատ., Երևան, 2019թ., 253-259 |

Ն. Ա. Ալավերդյան

Ավանդույթների և նորարարության փոխհարաբերությունը սոցիալական համակարգում | «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., էջ 54-56 |

Ն. Ա. Ալավերդյան

Տեղեկատվական հասարակությունը և նոր սոցիոմշակութային համակարգը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր., Երևան, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2013թ., էջ 9-12 |
1   2   3  |  See all