Nelli H. Karapetyan
Biography
Education
1981: Graduated from Biophysics Department, of Biological Faculty, Yerevan State University

Academic degree
Candidate of Biological sci. (03.00.04-Biochemistry): “Physico-chemical, catalytic and immunological properties of the brain enolase isoenzymes.”, 1989, Yerevan State University

Professional experience
1997: Docent of Molecular Physics Department, Faculty of Physics, YSU
1993: Senior Scientific Researcher of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU
1991 - 1993: Scientific Researcher ,YSU
1990 - 1991: Scientific Researcher, Institute of Molecular Biology
1987 - 1988: Invited Investigator in Budapest Institute of Enzymology, Hungary
1984 - 1990: Junior Scientific Researcher , Institute of Molecular Biology
1981 - 1984: Senior Laborant, Institute of Molecular Biology

Academic courses
"Methods of the Biopolymers Investigations" for 1-st year master students, YSU.

Scale of professional interests
Isolation of DNA and proteins. Investigation of complexes formation between some potential drugs (Pt-compounds, porphyrins, etc.) with DNA and proteins.
Investigation of the antitumor and radioprotective properties of the new synthesized compounds in vitro and in vivo experimental conditions.

Participation in grant projects
2002 - 2006: ISTC A-773
2002 - 2007: ISTC #A-301.2
2007 - 2009: ISTC A-1321
2010 - 2012: ISTC A-1764

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Armenian Biophysicists Association

nelkh@ysu.am

Nelli H. Karapetyan

Associate Professor | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
 
 

Book

N. H. Karapetyan, G. V. Ananyan

«Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ» | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2008, 85 էջ
 

Article

K.B. Nazarian, B.A.Kazarian, N.H.Karapetian

Some Function of Characteristics of Mammalian Enolase Isoenzymes | Biochemistry J.of Ukraine (1986) v.58, No.4, 72-76 (in Russian)

K.B. Nazarian, B.A.Kazarian, N.H.Karapetian

Purification and Some Physico-Chemical Properties of Bovine Brain Enolase Isoenzymes | Neurochemistry- (1985) v.4, No.4, 410-414 (in Russian)

L. G. Muradian, N. A. Karapetian

Карпо-анатомическая характеристика некоторых представителей семейства ворсянковых (Dispsacaceae) (Dispsacaceae ընտանիքի որոշ կովկասյան ներկայացուցիչների կաչպո-անատոմիական բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 95-104 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan, Vigen G. Barkhudaryan

Molecular alterations in DNA under UV-irradiation | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 86

N. Karapetyan, H. Toneyan, A. Kutuzyan, L. Mouradian

Spectron’s phase peculiarities: numerical study | 4th International Simp. Optics & its applications. 2016, p. 40

G. V. Ananyan, N. H. Karapetyan, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan

The features of complex formation of poly(dI-dC)2with porphyrins | Albany 2015:19th Conversation Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, V.33, S.1., 2015, p. 85. DOI:10.1080/07391102.2015.1032765

G. V. Ananyan, N. H. Karapetyan, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan

The features of complex formation of poly(dI-dC)2 with porphyrins | J. Biomolecular Structure and Dynamics, Vol. 33, S1, No.132, p.85, (2015)

N. H. Karapetyan

The features of complex formation of tumor DNA with Zn-porphyrin | International Conference. Physical Concepts of Nucleic-Acid Structure and Behavior Funded by VolkswagenStiftung, the state Committee of Science (Armenia) and ICTP network NET6827-29 May, 2013, Yerevan, Armenia. p. 40-41
1   2   3  |  See all