Nelly H. Haroyan
Biography
Education
1998 - 2002: Armenia, Gyumri State Pedagogical University after M. Nalbandyan, Department of Pedagogy and Psychology
2002 - 2006: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, PhD Student in Chair of Social Psychology
2008: candidate of psychological sciences (social psychology)

Academic degree
Candidate of Psychological Sciences

Professional experience
2003 - present: “Andranik” social-psychological NGO, Psychologist
2003 - 2004: Center For Psychological Services “Narek” in Gyumri, Foundation for development of social-psychological services and special pedagogy “Arevamanuk”, Psychologist
2007 - present: Center For Psychological Services “AYG”, Psychologist-consultant
2007 - present:YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, Chair of Social Psychology, Lecturer
2010 - present: In the Center For Psychological Services “AYG”, The coordinator of educational department

Academic courses
Methods of Social Psychology, Decision-Making Psychology, Psychology of Influence, Applied Social Psychology, The Bases of Self-Management

Scale of professional interests
Psychotherapy, Consultations of Professional Orientation and Social Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
2003 - 2008: Armenian Psychoanalytical Association

Nelly H. Haroyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Social and Clinical Psychology
 
 

Book

Հարոյան Նելլի, Բազոյան Ֆենյա, Իզաբելլա Ղազարյան, Շահվերդյան Սեդա

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ

Հարոյան Նելլի

Սոցիալական ներազդման հոգեբանություն | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 64 էջ
 

Article

Hayk Haroyan, Nelli Haroyan

Ստրկամտության հաղթահարումը որպես պետական մտածելակերպի ձևավորման նախապայման | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 60-67 |

Նելլի Հարոյան, Հայկ Հարոյան

Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցը և գոյատևման կենսափիլիսոփայության ձևավորումը | Մխիթար Գոշ: 2017թ․, 2 (45), 21-24 էջ, Հայաստան |

Նելլի Հարոյան, Հայկ Հարոյան

Միջնադարի հանճարեղ սուրբը. Գրիգոր Նարեկացի | Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը.հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ: 2016, 312-316 էջ |

Մարի Ավետիսյան, Նելլի Հարոյան

Ախտաբանական վշտի ֆենոմենոլոգիական վերլուծությունը հետազոտման գործընթացում | Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 135-142 էջ |

Նելլի Հարոյան, Մարի Ավետիսյան

Հոգեբանության կարգավիճակի հիմնահարցը հումանիտար և բնագիտական գիտությունների համակարգում | Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 116-120 էջ |
1   2   3  |  See all
 

Thesis

Ароян Н. Г.

Феномен влияния и его основные виды | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2011, էջ 240-243

Ароян. Н. Г.

Эмоциональные установки студентов педагогов | "Психология 21-века", (материалы международной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов), стр.4-5, Санкт-Петербург, 2006