Nelly H. Tirabyan
Biography
Education
1965 - 1970: Yerevan State University, Philological Department, Armenian language and literature

Academic degree
“Stepan Zoryan’s literary views”, 1990, The Yerevan State University scientific council, candidate of philological sciences, associate professor

Professional experience
1971: Philological Department, Armenian literature chair
1991: Armenian language chair

Academic courses
“Modern Armenian Language” (Speech Culture Bases) bachelor’s undergraduate studies

Scale of professional interests
Modern Armenian language, speech art of art work, speech culture

Languages
Armenian, Russian

Nelly H. Tirabyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language
 
 

Book

Ն. Թիրաբյան

Ստեփան Զորյանի գրական հայացքները | Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 162 էջ
 

Article

Նելլի Թիրաբյան

Նորակազմությունները Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմում | Հայագիտական հանդես, 2016, 2 (32), 123-132 էջ |

Նելլի Հ. Թիրաբեան

Էպոսի «Սասունցի Դաւիթ» ճիւղի երկու գրական մշակումներու բառապաշարի իւրայատկութիւնները | Կամար, Պէյրութ, 2016թ․, թիվ 25, 77-84 էջ, Լիբանան |

Նելլի Թիրաբյան

Փոխառությունները և օտարաբանությունները արդի մամուլում | Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 63-74 էջ, Հայաստան |

Nelly H. Tirabyan

Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 172-177 |

Ն. Թիրաբյան

Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2009, թիվ 2, Էջ 172-177
1   2   3  |  See all