Nelson G. Najaryan
Biography
Educational Background
1974 - 1979 Graduated from Yerevan State University, Dept. of Mathematics and Mechanics, Specialization: Mathematic
1979 - 1982 Post Graduate Study at Moscow State University of M. V. Lomonosov,
1986 Candidate of Physical-Mathematical Sciences, “The combinatorial relations in algebras with ponomial indentites”, Moscow State University of M. V. Lomonosov

Research and Work Experience
1995 Asistent, Yerevan State University, Dep. of Radiophysics,
1993 - 1995 Senior Scientific researcher, Scientific institute of pedagogical science of Ministry of education and science RA,
1983 – 1993 Senior laborant, Department of mathematics N3, Yerevan politechnical institute

Academic courses/Teaching &Training Experiences
1995 up to now Yerevan State University: Analitical Geometry and Linear Algebra, Introduction on Theory Group

Language skills
Fluent in Russian, Armenian and English;

Conferences participated, scientific trips
The International Conference “Algebra and Logic, theory and Aplications”, Krasnoyarsk, 2010, 19-25 July, p.8

Main Research Interests/ Expertise
Assotiative algebras
Technical problems
Pedagogics

Current research interests
Invariant Spaces of free Algebras
Structure Theory of Associative Algebras

Membership
Armenian Mathematical Union (AMU)

(+374 10) 55-86-06

Nelson G. Najaryan

Assistant | Faculty of Radiophysics - Chair of Telecommunication and Signal Processing
 
 

Book

Ն. Գ. Նաջարյան, Ֆ. Մ. Փոլադյան

Շարքեր | ԵրՊԻ, էջ 48, 1989

Ն. Գ. Նաջարյան, Ֆ. Մ. Փոլադյան

Շարքեր | ԵրՊԻ, էջ 46, 1988
 

Article

N. G. Najaryan

Homogeneous ideals and Jacobson radical (Համասեռ իդեալները և Ջեկոբսոնի ռադիկալը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 193-195 |

N. G. Najaryan

Completely invariant subspaces of free algebras (Ազատ հանրահաշիվների լիովին ինվարիանտ ենթատարածություններ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 64-65 |

N. G. Najaryan

A note on well-invariant spaces of free associative algebras | The International Conference “Algebra and Logic, theory and Aplications”, Krasnoyarsk, 2010, 19-25 July, p.8.

N. G. Najaryan

On the full invariant spaces of free associative algebras | Scientific news, N1-2(5-6), 2007, p. 54-55, Armenian State Pedagogical University.

N. G. Najaryan

On the invariant spaces of free associative algebras | Algebra, geometry & their applications, Yerevan State University, vol. 3-4, 2004, p. 123-125.
1   2   3  |  See all