Nune M. Sahakyan
Biography
Education
2003 - 2007: Bachelor’s degree in Faculty of Economics, (red diploma)
2007 - 2009: Master degree in Faculty of Economics, Department of Economic Theory, (red diploma)
2012: has been awarded the degree of Doctor of Economics

Professional Experience
2003-2010 “ Gajegorc” CJSC, Economist/Market Development Analyst
Responsibilities:
 • Making demand and consumption analysis for the company’s production
 • Marketing and speeding the profit of the company
 • Performed other duties as required (business plans and etc.)
  2010 - 2014: "M&G BROTHERS", Chief accountant
  2013 - 2014: high school N 29 after A.Margaryan, Financial Director
  2013 - till now: Yerevan State University, assistant of the chair of “Bussines and Managment” of YSU

  Languages
  Armenian (excellent), English (good), Russian (good)

  Skills
  Fluency in MS Office 2000, Excel, Word,Internet
  Excellent communication and team working skills
 • Nune M. Sahakyan

  Assistant | Faculty of Economics and Management - Chair of Management and Business
   
   

  Article

  Ն. Խաչատրյան, Ն. Սահակյան

  Ձեռնարկատիրության հիմունքներ | Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ

  Սահակյան Նունե

  Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների եվ երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 111-118 էջ |