Nvard V. Yernjakyan
Biography
Education, degree
1971-1974: Postgraduate Studies (aspirantura) at the Institute of Archaeology and Ethnography, Academy of Sciences of ASSR, Department of Ethnography, research title – The Worship of Celestial Bodies in Armenian Traditional Beliefs.
1966-1971: English Department, Faculty of Philology, Yerevan State University
2011: Doctor of Philology (Germanic Languages), Yerevan State University “Manifestations of National Identity in British Linguocultural Tradition”

Professional experience
2013- present – Associate Professor, Faculty of Romance and Germanic Philology/now Faculty of European Languages and Communication, Chair of English Philology, Yerevan State University
2000 – 2013: Assistant Professor, Chair of English Philology, Faculty of Romance and Germanic Philology, Yerevan State University
1991-2000: Lecturer of English, Chair of English Philology, Faculty of Romance and Germanic Philology Department, Yerevan State University
1974-1991: Part-time lecturer of English, Chair of English Language, Yerevan State University
1974-1991: Researcher, Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

Academic courses taught
General English, Academic English, Area Studies, The World of the English Language: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Social-Cultural Anthropology, National Identity: Armenian and British Parallels

Scale of professional interests
Ethnolinguistics, British/American Studies, Identity, Social Anthropology, Cultural Anthropology, Literary Studies

Internatonal conferences and seminars
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of Spain, the Hellenic Republic of Greece, the Republic of Georgia

Professional membership and activities
2021 May – YSU IB, online lectures at YSU IB Chair of Foreign languages: Manifestations of Identity in Historical, Linguocultural and Literary Contexts
2011-2016: member of scientific council of the Faculty of Romance and Germanic Philology
2004-present: member of AASE
2000-2006: member of YSU
1991-present: AELTA
2003-2004: AELTA vice president/
1993-1996: AELTA board member
2006, 2007, 2011, 2019: Head of the National Committee of University Entrance Examinations
2007-2017: Expert of Pre-university Education Board
1996, 1997, 1998: Chairperson of the Committee of American Councils’ Project “Teachers’ Excellency Award” – TEA, oral/written exam-interviews

Awards
2015: YSU Commemorative silver medal
2019: YSU Commemorative gold medal

Languages
Armenian, English, Russian (fluent), French (with dictionary)

Email
nvard.yernjakyan@ysu.am

Nvard V. Yernjakyan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English Philology
 
 

Book

Nvard Yernjakya, Hasmik Mkrtchyan, Sona Gulyan

The World of the English Language | Դասագիրք: Լուսակն: 2017թ․, 120 էջ
 

Article

Նվարդ Երնջակյան

Ազգային ինքնության դրսևորումները հայկական և բրիտանական գեղարվեստական երկերում | Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները, Հայագիտական միջազգային 2-րդ համաժողով, Երևան, Էջ 485-487

Նվարդ Երնջակյան

Օտարերկրացի ուսանողների ինքնության խնդիրները նոր լեզվամշակութային միջավայրում | Օտարերկրացիների ուսուցումը Հայաստանում. Հիմնախնդիրներ և նյութեր, Միջազգային 2-րդ կրթական գիտաժողով, ԵՊՀ հրտ., Էջ 61-66

Նվարդ Երնջակյան

Դիտարկումներ երկրագիտության առարկային դասավանդման խնդիրների շարք | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, «Ասողիկ», ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան Էջ 207-219

Նվարդ Երնջակյան

Կրիկետի լեզվամշակութային դրսևորումները տարբեր խոսույթներում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում Երևան, «Լուսակն» հրատ, Էջ 182-192

Նվարդ Երնջակյան, Հասմիկ Մկրտչյան

Ուտեստի գեղարվեստական նկարագրությունները լեզվամշակութային համատեքստում | Համատեքստը -2012, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատ. Էջ 131-140
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Նվարդ Երնջակյան

Հայկական Ուտեստի դիսկուրսի էթնոլեզվաբանական ուսումնասիրություն (An Ethnolinguistic Study of Armenian Food Discourse) | Հեքիաթագիտական 11-րդ գիտաժողով, Հովհ. Թումանյանի թանգարան 18-21 դեկտեմբեր, 2020

Նվարդ Երնջակյան

Անգլերենի դիսկուրսը հայկական միջավայրում (էթնոլեզվաբանական վերլուծություն) | Ռոմանագերմ. բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմ. ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին , Երևան, 26-27 հոկտեմբերի Էջ 20

Nvard Ernjakyan

Exploring English Ethnocuitural Discourse in the Context of Area Studies Class | Ռոմանագերմ. Բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, I-ին միջազգային գիտաժողով (թեզիսներ), հոկտեմբեր 31-2նոյեմբեր, Երևան Էջ 28

Նվարդ Երնջակյան

Երկրագիտության առարկայի առանձնահատկությունները իբրև ESP –ի փորձ անգլերեն լեզվի ուսուցման համակարգում | Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար (թեզիսներ), Երևան, Երևանի համալս. հրատ. Էջ 212

Նվարդ Երնջակյան

Արևը հայկական ավանդական պատկերացումներում | Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր, էթնիկ ավանդույթը և մշակութային փոխառնչությունները երիտասարդ գիտնականների VI կոնֆերանս, Երևան Էջ 31-32
1   2  |  See all