Poghos H. Vardevanyan
Biography
Education
1975: Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biophysics

Academic degree
Candidate - “Melting method at studies of DNA and chromatin structural changes”, 1983, Yerevan State University
Doctoral - “Structural transitions in DNA and DNA-protein complexes at different functional states of genome”, 1991, Tbilisi State University

Professional experience
1977: to present Yerevan State University
1996: to present Professor of Department of Biophysics of YSU
2002: Academic rank of professor
2005: to present Scientific head of scientific-research laboratory of “Biophysics of subcellular structures”
2001: to present Head of Department of Biophysics
1983: Institute of Molecular genetics, Moscow, Russian Academy of Sciences
1988: Institute of Molecular biology, Moscow, Russian Academy of Sciences
1990: Institute of Molecular biology, Moscow, Russian Academy of Sciences

Academic courses
Molecular biophysics, Biothermodynamics, Biometry, Equilibrium binding of ligands with macromolecules, Biophysics of nucleic acids, The principles of biophysics, The structure and functions of nucleic acids, Stereodynamics of biomacromolecules

Scale of professional interests
Molecular Biophysics, Spectroscopy of Macromolecules, Study on Eukaryotic Cell Genome, Study on DNA-ligand interactions, Study on different external physical and chemical factor influence on biological systems

Participation in grant projects (present and past)
2002 - 2005: A-773, ISTC
2003: NFSAT MB 078_02/CRDF 12027
1994: RYX000 from International Science Foundation
1993: Grant of International Science of Foundation
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Vice-chairman of Scientific council on awarding degrees on Biophysics
Vice-chairman of all-Armenian association of Biophysicists
Member of editorial board of “Scientific Reports” of Yerevan State University

Awards received
2009: Yerevan State University Award Gold Medal
2015: Prize of the president of RA for the Achivement in National Science

biophys_dep@ysu.am
(+374 10) 57-10-61

Poghos H. Vardevanyan

Head of Chair | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
1   2   3  |  See all
 

Article

Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan, Meri R. Darbinyan, Poghos O. Vardevanyan

Time-Dependent Changes of Albumin Water Solutions After Irradiation by Electromagnetic Waves with Extremely High Radio Frequencies | Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 1, pp. 11-17

Y. Sh. Mamasakhlisov, A. P. Antonyan, A. Y. Mamasakhlisov, Sh. A. Tonoyan, P. H. Vardevanyan

Fluctuations in order–disorder transitions in the DNA–ligand complexes with various binding mechanisms | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 2, pp. 173-179 |

П. О. Вардеванян, А. П. Антонян, М. А. Парсаданян, В. Г. Саакян

Исследование совместного связывания акридинового оранжевого и бромистого этидия с ДНК | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2017թ․, 117, 1, 74-81 էջ, Հայաստան |

П. О. Вардеванян, М. А. Парсаданян, А. П. Антонян, С. Н. Акопян

Анализ термодинамических параметров связывания бромистого этидия и митоксантрона с ДНК по изотермам адсорбции | Журнал физической химии. 2017, 91,6, стр. 1071-1073 |

A. P. Antonyan, M. A. Parsadanyan, V. G. Sahakyan, P. O. Vardevanyan

Melting parameters of DNA complexes with several intercalators (Տարբեր ինտերկալյատորների հետ ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների հալման պարամետրերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-30 |
1   2   3   4   5   6   7   8   19  |  See all
 

Thesis

Marieta S. Mikaelyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Density of erythrocytes in suspension under the effect of millimeter electromagnetic waves | International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 55

Poghos Vardevanyan, Vitali Kalantaryan, Mariam Shahinyan, Marina Parsadanyan, Mareta Mikaelyan

The effect of electromagnetic waves with extremely high frequencies and low intensity on human albumin solution | The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309, 2016, p. 465-466

Вардеванян П. О., Парсаданян М. А., Шагинян М. А., Микаелян М. С.

Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на конформационные свойства сывороточного альбумина человека | Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Международная научная конференция, 2016, стр. 55-57

Mukhaelyan Z. H., Poghosyan G. H., Vardevanyan P. H.

Wheat seedlings growth and antioxidant system activity changes as responses to millimeter waves irradiation | The 20th international pushchino school conference of young scientists “biology – the science of the XXI century”. 2016, p. 63-64

Mukhaelyan Z. H., Poghosyan G. H., Vardevanyan P. H.

Cadmium-induced oxidativ stress and growth parameters of wheat plants | The 20th international pushchino school conference of young scientists “BIOLOGY – the science of the XXI century”. 2016, p. 65
1   2   3  |  See all