Poghos H. Vardevanyan
Biography
Education
1975: Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biophysics

Academic degree
Candidate - “Melting method at studies of DNA and chromatin structural changes”, 1983, Yerevan State University
Doctoral - “Structural transitions in DNA and DNA-protein complexes at different functional states of genome”, 1991, Tbilisi State University

Professional experience
1977: to present Yerevan State University
1996: to present Professor of Department of Biophysics of YSU
2002: Academic rank of professor
2005: to present Scientific head of scientific-research laboratory of “Biophysics of subcellular structures”
2001: to present Head of Department of Biophysics
1983: Institute of Molecular genetics, Moscow, Russian Academy of Sciences
1988: Institute of Molecular biology, Moscow, Russian Academy of Sciences
1990: Institute of Molecular biology, Moscow, Russian Academy of Sciences

Academic courses
Molecular biophysics, Biothermodynamics, Biometry, Equilibrium binding of ligands with macromolecules, Biophysics of nucleic acids, The principles of biophysics, The structure and functions of nucleic acids, Stereodynamics of biomacromolecules

Scale of professional interests
Molecular Biophysics, Spectroscopy of Macromolecules, Study on Eukaryotic Cell Genome, Study on DNA-ligand interactions, Study on different external physical and chemical factor influence on biological systems

Participation in grant projects (present and past)
2002 - 2005: A-773, ISTC
2003: NFSAT MB 078_02/CRDF 12027
1994: RYX000 from International Science Foundation
1993: Grant of International Science of Foundation
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Vice-chairman of Scientific council on awarding degrees on Biophysics
Vice-chairman of all-Armenian association of Biophysicists
Member of editorial board of “Scientific Reports” of Yerevan State University

Awards received
2009: Yerevan State University Award Gold Medal
2015: Prize of the president of RA for the Achivement in National Science

biophys_dep@ysu.am
(+374 10) 57-10-61

Poghos H. Vardevanyan

Head of Chair | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

M. A. Shahinyan , M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, P. O. Vardevanyan

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
1   2   3   4   5  |  See all
 

Article

P. O. Vardevanyan, M. A. Shahinyan, A. V. Vardanyan, S. V. Grigoryan

Hoechst 33258-ի փոխազդեցության հետազոտությունը ԴՆԹ-ի և մարդու շիճուկային ալբումինի հետ միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 136-143 |

M. A. Shahinyan, Z. H. Movsisyan, G. G. Hovhannisyan, P. H. Vardevanyan

Poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի և ակրիդինային նարնջագույնի կլանման և ֆլուորեսցենցիայի սպեկտրները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 151-157 |

M. Shahinyan, Z. Movsisyan, G. Hovhannisyan, P. Vardevanyan

Absorption And Fluorescence Spectra of the Complexes of Methylene Blue And Acridine Orange with Poly(rA)-Poly(rU), | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 151-157

A. Antonyan, M. Shahinyan, N. Petrosyan, P. Vardevanyan

Comparison of interaction of methyl violet and methylene blue with human serum albumin | Biological Journal of Armenia, 2020, N 72 (4), p. 61-66

P. Vardevanyan, M. Shahinyan, A. Vardanyan, S. Grigoryan

Study of Interaction of Hoechst 33258 with DNA And Human Serum Albumin Under the Influence Ofmillimeter Range Electromagnetic Waves | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 136-143
1   2   3   4   5   6   7   8   24  |  See all
 

Thesis

Valeri B. Arakelyan, Marine A. Parsadanyan, Poghos O. Vardevanyan

Effect of concentration of ligands on DNA-biosensor average output signal and dispersion | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamcs. p. 79

Vitali Kalantaryan, Radik Martirosyan, Yura Babayan, Pogos Vardevanyan

Influence of nonionizing millimeter electromagnetic radiation on tumor and healthy DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 96-96 pp.

Gayane H. Poghosyan, Poghos H. Vardevanyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on antioxidant enzymes activity in rats | 2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 155

Gayane Poghosyan, Zhanna Mukhaelyan, Poghos Vardevanyan

Combined effect of cadmium ions and millimeter range electromagnetic waves on growth and antioxidant enzymes activity of wheat seedlings | 2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 129

Погосян Г. А., Мухаелян Ж. Г., Вардеванян П. О.

Раздельное и совместное действие кадмия и ЭМИ КВЧ-диапазона на рост и перекисное окисление липидов проростков пшеницы | Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, стр. 61-61
1   2   3   4   5   6   7  |  See all