Poghos H. Vardevanyan
Biography
Education
1975: Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biophysics

Academic degree
Candidate - “Melting method at studies of DNA and chromatin structural changes”, 1983, Yerevan State University
Doctoral - “Structural transitions in DNA and DNA-protein complexes at different functional states of genome”, 1991, Tbilisi State University

Professional experience
1977: to present Yerevan State University
1996: to present Professor of Department of Biophysics of YSU
2002: Academic rank of professor
2005: to present Scientific head of scientific-research laboratory of “Biophysics of subcellular structures”
2001: to present Head of Department of Biophysics
1983: Institute of Molecular genetics, Moscow, Russian Academy of Sciences
1988: Institute of Molecular biology, Moscow, Russian Academy of Sciences
1990: Institute of Molecular biology, Moscow, Russian Academy of Sciences

Academic courses
Molecular biophysics, Biothermodynamics, Biometry, Equilibrium binding of ligands with macromolecules, Biophysics of nucleic acids, The principles of biophysics, The structure and functions of nucleic acids, Stereodynamics of biomacromolecules

Scale of professional interests
Molecular Biophysics, Spectroscopy of Macromolecules, Study on Eukaryotic Cell Genome, Study on DNA-ligand interactions, Study on different external physical and chemical factor influence on biological systems

Participation in grant projects (present and past)
2002 - 2005: A-773, ISTC
2003: NFSAT MB 078_02/CRDF 12027
1994: RYX000 from International Science Foundation
1993: Grant of International Science of Foundation
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Vice-chairman of Scientific council on awarding degrees on Biophysics
Vice-chairman of all-Armenian association of Biophysicists
Member of editorial board of “Scientific Reports” of Yerevan State University

Awards received
2009: Yerevan State University Award Gold Medal
2015: Prize of the president of RA for the Achivement in National Science

biophys_dep@ysu.am
(+374 10) 57-10-61

Poghos H. Vardevanyan

Head of Chair | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

M. A. Shahinyan , M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, P. O. Vardevanyan

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Ներկարարյան Ա. Վ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Փարսադանյան Գ. Ա., Վարդևանյան Պ. Հ.

Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան

Վարդևանյան Պ.

Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա | Երևան, Հայրապետ հրատ., 2010, 212 էջ

Վարդևանյան Պ., Ներկարարյան Ա., Փարսադանյան Մ., Սահակյան Ի., Գրիգորյան Ռ.

Կենսաբանություն: 10 Թեստ: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու | Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010

Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Գրիգորյան Կ.Վ., Թռչունյան Ա.Հ., Ներկարարյան Ա.Վ., Սևոյան Գ.Գ., Վարդևանյան Պ.Հ.

Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ

Վարդևանյան Պ., Ներկարարյան Ա., Փարսադանյան Մ., Սահակյան Ի., Գրիգորյան Ռ.

Կենսաբանություն: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009

Վարդևանյան Պ., Գրիգորյան Ռ., Ներկարարյան Ա., Սահակյան Ի., Հարությունյան Լ., Գյուլազյան Վ., Մելքոնյան Է.

Կենսաբանություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008

Վարդևանյան Պ.Հ., Ղազարյան Ռ.Ս., Անտոնյան Ա.Պ.

Կենսամետրիայի հիմունքները | Երևան, Ասողիկ հրատ., 2007, 80 էջ

Վարդևանյան Պ.Հ., Անտոնյան Ա.Պ.

Լիգանդների հավասարակշռական միացումը մակրոմոլեկուլների հետ | Երևան, Ասողիկ հրատ., 2006, 98 էջ

Վարդևանյան Պ.Հ., Անտոնյան Ա.Պ., Փարսադանյան Մ.Ա.

Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքային ուսումնասիրությունները լուծույթներում | Երևան, Ասողիկ հրատ., 2001, 72 էջ

Vardevanyan P.O., Panosyan G., Vardapetyan H., Tiratsuyan S.G., Babayan Yu.

Structural changes in wheat DNA during germination | Studia biophysica 1983, 97, N3, s. 209-212
 

Article

P. O. Vardevanyan, M. A. Shahinyan, A. V. Vardanyan, S. V. Grigoryan

Hoechst 33258-ի փոխազդեցության հետազոտությունը ԴՆԹ-ի և մարդու շիճուկային ալբումինի հետ միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 136-143 |

M. A. Shahinyan, Z. H. Movsisyan, G. G. Hovhannisyan, P. H. Vardevanyan

Poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի և ակրիդինային նարնջագույնի կլանման և ֆլուորեսցենցիայի սպեկտրները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 151-157 |

M. Shahinyan, Z. Movsisyan, G. Hovhannisyan, P. Vardevanyan

Absorption And Fluorescence Spectra of the Complexes of Methylene Blue And Acridine Orange with Poly(rA)-Poly(rU), | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 151-157

A. Antonyan, M. Shahinyan, N. Petrosyan, P. Vardevanyan

Comparison of interaction of methyl violet and methylene blue with human serum albumin | Biological Journal of Armenia, 2020, N 72 (4), p. 61-66

P. Vardevanyan, M. Shahinyan, A. Vardanyan, S. Grigoryan

Study of Interaction of Hoechst 33258 with DNA And Human Serum Albumin Under the Influence Ofmillimeter Range Electromagnetic Waves | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 136-143

P. Vardevanyan, M. Shahinyan, N. Petrosyan, Y. Mamasakhlisov

Spectroscopic Study of Protein Complexes with Low-Molecular Compounds | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2021, N 56 (1), p. 60-64

P. H. Vardevanyan, M. S. Mikaelyan, N. H. Petrosyan

Ցուլի շիճուկային ալբումինի դենատուրացիան Hoechst 33258-ի եվ մեթիլենային կապույտի առկայությամբ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 204-208 |

P. Vardevanyan, M. Mikaelyan, N. Petrosyan

Bovine Serum Albumin Denaturation In The Presence Ofhoechst 33258 And Methylene Blue | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 204-208

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքայելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU) | Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan

Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25

Վարդևանյան Պ. Հ., Անտոնյան Ա. Պ.

ԴՆԹ-զգայակներ և ԴՆԹ-կենսաչիպեր: | Բնագետ, 2019, 1, էջ 29-38

Аракелян В.Б., Карапетян А.Т., Вардеванян П.О.

Памяти профессора Юрия Павловича Благого – воспоминания коллег из Ереванского университета | Биофизический Вестник, 2019, 42, стр. 78-79

В. Б. Аракелян, А. Т. Карапетян, П. О. Вардеванян

Влияние адсорбции лигандов на выходной сигнал ДНК-биосенсора | Биофизический Вестник, 2019, 42, стр. 61-67

Anush L. Asatryan, Karine S. Matinyan, Irina G. Artsruni, Emil S. Gevorgyan, Ara P. Antonyan, Poghos O. Vardevanyan

Transient decondensation of chromatin in liver nuclei of rats treated with tannic acid | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 37, pp. 1-7 |

Vardevanyan P.O., Shahinyan M.A., Mikaelyan M.S., Antonyan A.P., Kalantaryan V.P.

Study of the influence of millimeter range electromagnetic waves on methylene blue complexes with human serum albumin | J. of Electromagnetic Waves and Applications, v. 33, N17, 2019, p. 2317-2327

Valeri B. Arakelyan, Marine A. Parsadanyan, Poghos O. Vardevanyan

Effect of concentration of ligands on DNA-biosensor average output signal and dispersion. | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamcs, 79 էջ

Armen T. Karapetyan, Poghos O. Vardevanyan

“Tie Calorimetry” as a Tool for Determination of Thermodynamic Parameters of Macromolecules | IntechOpen. 2018, 55-76 pp.

Parsadanyan M. A., Antonyan A. P., Vardevanyan P. O., Sngryan H. E.

Interaction of Methylene blue with sinhetic polynucleotide poly(dA)-poly(dT) | Biophysical Reviews and Letters. 2018, 13, 1, 29-36 pp.

Вардеванян П. О., Парсаданян М. А., Антонян А. П., Саакян В. Г.

Спектроскопическое исследование связывания нетропсина и Hoechst 33258 с нуклеиновыми кислотами | Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy). 2018, 85, 2, стр. 321-326

V. P. Kalantaryan, S. N. Hakobyan, P. O. Vardevanyan

Effect of weak electromagnetic waves on thermal properties of biomacromolecule water solutions | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2018, Vol. 53, Issue 2, 175-178 pp.

Yevgeni Mamasakhlisov, Hakob Sngryan, Shushanik Tonoyan, Artur Hakobyan, Poghos Vardevanyan

The double-stranded DNA stability in presence of a flexible polymer | JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, 2018, 36, 1-12 pp.

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Peculiarities of interaction of synthetic polyribonucleotide poly(rA)-poly(rU) with some intercalators | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2017, 36, 1-7 pp.

Tavadyan L. A., Minasyan S. H., Kocharyan G. H., Antonyan A. P., Sahakyan V. G., Parsadanyan M. A., Vardevanyan P. O.

Exploring the interaction of ethidium bromide and Hoechst 33258 with DNA by means of electrochemical approach. | Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 3, 151-161 pp.

Gayane Poghosyan, Marieta Mikaelyan, Anahit Nerkararyan, Poghos Vardevanyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on lipid peroxidation in rats | Biologija. 2017, 63, 3, 238-245 pp.

Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan, Meri R. Darbinyan, Poghos O. Vardevanyan

Time-Dependent Changes of Albumin Water Solutions After Irradiation by Electromagnetic Waves with Extremely High Radio Frequencies | Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 1, pp. 11-17

Y. Sh. Mamasakhlisov, A. P. Antonyan, A. Y. Mamasakhlisov, Sh. A. Tonoyan, P. H. Vardevanyan

Fluctuations in order–disorder transitions in the DNA–ligand complexes with various binding mechanisms | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 2, pp. 173-179 |

П. О. Вардеванян, А. П. Антонян, М. А. Парсаданян, В. Г. Саакян

Исследование совместного связывания акридинового оранжевого и бромистого этидия с ДНК | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2017թ․, 117, 1, 74-81 էջ, Հայաստան |

П. О. Вардеванян, М. А. Парсаданян, А. П. Антонян, С. Н. Акопян

Анализ термодинамических параметров связывания бромистого этидия и митоксантрона с ДНК по изотермам адсорбции | Журнал физической химии. 2017, 91,6, стр. 1071-1073 |

A. P. Antonyan, M. A. Parsadanyan, V. G. Sahakyan, P. O. Vardevanyan

Melting parameters of DNA complexes with several intercalators (Տարբեր ինտերկալյատորների հետ ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների հալման պարամետրերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-30 |

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, V. G. Sahakyan

Peculiarities of acridine orange binding with DNA | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016, 68,4, pp. 40-44 |

Вардеванян П. О., Закарян А. Е., Погосян Г. А., Мухаелян Ж. Г.

Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на хемилюминесценцию и активность антиоксидантной системы проростков Triticum Aestivum L. | Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Международная научная конференция. 2016, p. 95-98

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

П. О. Вардеванян, А. П. Антонян, М. А. Шагинян, М. С. Микаелян

Влияние электромагнитных волн миллиметрового диапазона на флуоресценцию водно-солевых растворов сывороточного альбумина человека | Журнал прикладной спектроскопии, 2016, 83, 3, стр. 496-499

Zhanna H. Mukhaelyan, Mariam A. Shahinyan, Gayane H. Poghosyan, Poghos O. Vardevanyan

Wheat Seedlings Growth and Antioxidant System Activity Changes as Responses to Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation | American Journal of Plant Biology, 2016, 2, 1, 1-10 pp.

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, A. V. Nerkararyan, M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan, M. R. Darbinyan, M. S. Mikaelyan

Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma | Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.

Mukhaelyan Zh. H., Poghosyan G. H., Vardevanyan P. H.

Effect of extremely high frequency EMI on lipid peroxidation and antioxidant enzymes of wheat shoots | Biological Journal of Armenia, 2016, 68, 1, 21-29 pp.

Armen T. Karapetian, Zareh A. Grigoryan, Yevgeni Sh. Mamasakhlisov, Mikael V. Minasyants, Poghos O. Vardevanyan

Theoretical treatment of helix-coil transition of complexes DNA with two dofferent ligands having different binding parameters | Journal of biomolecular structure & dynamic. 2016, 34,1, 198-202 pp. |

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Margarita A. Torosyan, Armen T. Karapetian

Joint interaction of ethidium bromide and methylene blue with DNA. The effect of ionic strength on binding thermodynamic parameters | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34,7, 1377-1382 pp. |

Vardevanyan P. O., Antonyan A. P., Shahinyan M. A., Mikaelyan M. S.

Influence of millimeter electromagnetic waves on fluorescence of water-saline solutions of human serum albumin | Journal of Applied Spectroscopy, 2016, 83, 3, 486-489 pp.

A. P. Antonyan, M. V. Minasyants, P. O. Vardevanyan

Ethidium bromide binding to poly(G): dependence on Na+-concentration (Էթիդիումի բրոմիդի կապումը poly(G)-ի հետ. Na+-ի կոնցենտրացիայից կախվածությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 34-39 |

Poghosyan G. H., Vardevanyan P. H.

Effect of Cadmium ions on Lipid peroxidation and Activities of antioxidant enzymes of growing wheat (Triticum aestivum L.) shoots | Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 4, 51-57 pp

П. О. Вардеванян, А. П. Антонян, М. А. Парсаданян

Спектры поглощения и флуоресценции комплексов полинуклеотидов с бромистым этидием | Известия НАН РА. Физика, 2015, 50, 4, 511-519 стр.

A. V. Nerkararyan, M. S. Mikaelyan, M. A. Shahinyan, P. O. Vardevanyan

Surface charge density of rat blood erythrocytes under the influence of millimeter diapason electromagnetic radiation | Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 3, 16-20 pp.

M. A. Shahinyan, A. P. Antonyan, Marieta S. Mikaelyan, P. O. Vardevanyan

Study of influence of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2015, 10, 4, 201-207 pp.

P. O. Vardevanyan, M. A. Shahinyan, A. V. Nerkararyan, M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan

Effect of low intensity EMW EHF on suspension density of rat blood erythrocytes | Brazilian journal of biological sciences, 2015, 2, 4, 193-197 pp.

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan

Behavior of ethidium bromide-Hoechst 33258-DNA and ethidium bromide-methylene blue-DNA triple systems by means of UV melting | International Journal of Spectroscopy, 2015, 2015, 1-5 pp.

Vardevanyan P. O., Elbakyan V. L., Shahinyan M. A., Minasyants M. V., Parsadanyan M. A., Sahakyan N. S.

Determination of the isosbestic point in the absorption spectra of DNA-ethidium bromide complexes | J. of Applied Spectroscopy, v. 81, N6, 2015, p. 1060-1063 |

Амирбекян К.Ю., Антонян А.П., Вардеванян П.О., Маркарян Ш.А.

Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии | Журн. Физ. Химии, Москва, 2013, т. 87, № 12, с. 2062–2064.

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Karen Yu. Amirbekyan, Shiraz A. Markarian

The investigation of Hoechst 33258 interaction with DNA in aqueous solutions of dimethylsulfoxide | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013, 31:sup1, No: 94, 59-60

К. Ю. Амирбекян, А. П. Антонян, П. О. Вардеванян, Ш. А. Маркарян

Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии | Журнал физической химии, 2013, том 87, № 12, с. 2062–2064

А. В. Неркарарян, М. А. Шагинян, А. В. Хачатрян, П.О. Вардеванян

Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность и изоферментный состав пероксидазы | Биолог. журнал Армении, 4 (63) 2011, Стр. 96-103

V.P. Kalantaryan, P.O. Vardevanyan, Y.S. Babayan, E.S. Gevorgyan, S.N. Hakobyan, A.P. Antonyan

Influence of low intensity coherent electromagnetic millimeter radiation (emr) on aqua solution of DNA | Progress in electromagnetics research letters, 2010, vol. 13, p.1-9

Vardevanyan P.O., Karapetyan R.A., Parsadanyan M.A.

Pequliarities of interaction of ethidium bromide with different GC-content DNAs | Biol. Journ of Armenia, 2010, 4, p. 6-11

Вардеванян П.О., Антонян А.П.

Изучение комплексов ДНК с лигандами различной природы | Журнал Армении, 2010, N 3 (62), с. 50-58

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Парсаданян М.А., Карапетян Р.А., Шагинян М.А.

Особенности связывания EtBr и Hoechst 33258 с ДНК различного GC-содержания | Биолог. Журнал Армении, 2009, 2(61), с. 21-26

Карапетян А.Т., Григорян А.В., Симонян Г.С., Антонян А.П., Шагинян М.А., Вардеванян О.П.

Влияние когерентных электромагнитных волн крайне высоких частот и низкой интенсивности на структуру воды и водно-солевых растворов | Вестник МАНЭБ, 2009, т. 14, N 4 (вып. 1), с. 56-59

Вардеванян П.О., Неркарарян А.В., Минасбекян Л.А., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.

О возможных механизмах действия ЭМИ КВЧ низкой интенсивности на активность пероксидазы проростков пшеницы | Материалы 1 межд. научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, февраль 2009, С.103-104

Sh. A. Sargsyan, A. P. Antonyan, P. O. Vardevanyan

Ցիս-ԴԴՊ հակաուռուցքային դեղանյութի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 118-124 |

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Pirumyan K.V., Muradyan A.M., Karapetian A.T.

Influence of ionic strength on Hoechst 33258 binding with DNA | J. Biomol. Struct. Dyn., 2008, v. 25, N 6, p. 641-646

Минасбекян Л.А., Явроян Ж.В., Дарбинян М.Р., Вардеванян П.О.

Изменение в составе фосфолипидов ядерных субфракций проростков пшеницы под действием гиббереллина | Физиол. растений, 2008 т.55, N3, с.412-418

Vardevanyan P.O., Karapetian R.A., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Manukyan G.A., Muradyan A.M.

Joint complex-formation of ethidium bromide and Hoechst with different GC-content DNAs | International Alumni Seminar on «Biotechnology and Health»-2 & DAAD, Yerevan (Armenia), April 21-25, 2008, pp. 98-102

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Пирумян К.В., Тавадян Л.А.

Исследование взаимодействия бромистого этидия с ДНК спектральным и электрохимическим методами | Доклады, НАН РА, 2008, т. 108, N 1, с. 75-83

Վարդևանյան Պ.Հ., Մինասյան Հ.Ջ., Անտոնյան Ա.Պ.

Կենսամետրիայի հիմունքներ. Դիսպերսիոն վերլուծություն | «Աստղիկ» հրատարակչություն, Երևան 2008

Вардеванян П.О., Неркарарян А.В., Минасбекян Л.А., Калтахчян Ц.К.

Сравнительный анализ чувствительности амаранта и пшеницы к воздействию ЭМИ мм-диапазона | Международная конф. ”Интродукция нетрадиционных и редких растений”, Мичуринск, 2008, т. II, с.107-110

Vardevanyan P.O., Nerkararyan A.V., Minasbekyan L.A., Galtakchyan Ts.K., Mikaelyan M.S.

Wheat and amaranth seedlings peroxidase activity and growth exponents changes under treatment by electromagnetic mm-waves | Int.Conf “Biotechnology and health “ -2 & Alumni seminar, April, 2008, Yerevan, Armenia, P.142-143

Вардеванян П.О., Карапетян Р.А., Шагинян М. А., Антонян А.П.

Конкурентность связывания бромистого этидия и Hoechst 33258 с ДНК | Доклады, НАН РА, 2007, т. 107, N 2, с. 192-198

Неркарарян А.В., Вардеванян П.О., Минасбекян Л.А., Дарбинян М.Р., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.

Воздействие низкоинтенсивных ЭМИ мм-диапазона на активность пероксидазы проростков пшеницы | YII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» 9-14 июня 2007, Пущино, т. II (матер. симп.), c. 63-66

Бабаян Ю.С., Маркарян А.Ш., Калантарян В.П., Казарян Р.С., Парсаданян М.А., Вардеванян П.О.

Воздействие низкоэнергетического миллиметрового электромагнитного излучения на стабильность молекул ДНК в растворе | Биофизика, 2007, т.52, N2, с.382-384

P. H. Vardevanyan, M. R. Darbinyan, Zh. V. Yavroyan, L. A. Minasbekyan

Изменение фосфолипидного состава ядерной мембраны и хроматина прорастающих семян пшеницы под действием факторов различной природы (Ցորենի ծլող սերմերի կորիզաթաղանթի և քրոմատինի ֆոսֆոլիպիդային կազմի փոփոխությունը տարբեր բնույթի գործոնների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 96-102 (ռուսերեն) |

A. P. Antonyan, K. V. Pirumyan, M. S. Mikaelyan, P.O. Vardevanyan

Исследование связывания Hoechst 33258 с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Hoechst 33258-ի կապման հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն) |

Minasyan S.G., Tavadyan L.A., Antonyan A.P., Davtyan H.G., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

Differential pulse voltammetric studies of ethidium bromide binding with DNA | Bioelectrochemistry, 2006, N.68, p.48-55

Антонян А.П., Парсаданян М.А., Пирумян К.В., Вардеванян П.О.

Изучение комплексов бромистого этидия с ДНК методом дифференциальной спектроскопии | Вестник МАНЭБ, 2006, т. 11, N 8 (вып. 2), с. 62-66

Minasyan S.G., Tavadyan L.A., Antonyan A.P., Davtyan H.G., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

Differential pulse voltammetric studies of ethidium bromide binding to DNA | Bioelectrochemistry, 2006, 68, p. 48-55

Бабаян Ю.С., Акопян С.Н., Казарян Р.С., Калантарян В.П., Симонян Г.С., Антонян А.П., Вардеванян П.О.

Некоторые физико-химичес-кие свойства ДНК, облученной низкоэнергетическими миллиметровыми когерентными электромагнитными волнами | Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2006, 11, с. 64-68

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Davtyan H.G., Boyajyan Z.R., Karapetyan A.T.

Complex-Formation of Ethidium Bromide with Poly[d(A-T)]-poly[d(A-T)] | J. Biomol. Struct. & Dyn., 2005, v. 22, N 4, p. 465-470

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Парсаданян М.А., Пирумян К.В., Бояджян З.Р., Карапетян А.Т.

Влияние ионной силы на взаимодействие Hoechst 33258 с ДНК | Вестник МАНЭБ, 2005, том 10, N 5, вып. 2, стр. 145-150

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Давтян А.Г., Аракелян А.В., Минасян С.Г., Тавадян Л.А.

Применение метода дифференци¬альной импульсной вольтамперо-метрии в исследовании комплексов БЭ с ДНК | Биофизика, 2005, т. 50, N 2, с. 371-373

Неркарарян А.В., Парсаданян М.А., Минасбекян Л.А., Дарбинян М.Р., Калантарян В.П., Вардеванян П.О.

Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ мм-диапазона на рост проростков | VI Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 13-17 июня 2005, Пущино, матер. симп., т. III, c.185-188

Минасбекян Л.А., Явроян Ж.В., Дарбинян М.Р., Вардеванян П.О.

Сравнительные характеристики фосфолипидного состава ядерных субфракций зародышей злаковых при проростании | Физиол. растений, 2004 т.51, N5, с.784-789

Nerkararyan A.V., Vardevanyan P.O., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

Some enzymatic parametrs of wheat germinatind seedlings | Proceedinds of the International Conference URM`2004 (Unification and Optimization of Radiation monitoring on NPP Location Regions, Armenia, Yerevan, September 22-26, 2004), p. 71-74

A. P. Antonyan, H. G. Davtyan, P. H. Vardevanyan

Образование полуитеркаляционных комплексов при связывании БЭ с ДНК (Կիսաինտերկալյացիոն կոմպլեքսների առաջացումը ԴՆԹ-ի հետ ԷԲ-ի կապման դեպքում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 97-102(ռուսերեն) |

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Парсаданян М.А., Давтян А.Г., Карапетян А.Т.

Связывание бромистого этидия с одноцепочечной ДНК | Биофизика, 2003, Т. 48, N 4, стр.644-647

Л.А. Навасардян , С.В Марутян, П.О.Вардеванян

Влияние рентгеновского облучения на ДНК одноклеточных организмов (термодинамические исследования) | Вестник МАНЭБ, 2003г., т.8, #7, стр.55-57

Navasardyan L.A., Marutyan S.V., Akopyan A.A., Vardevanyan P.O.

DNA Isolation From Intact Nuclei of Yeasts C.guilliermondii NP-4 and Investigation of its Structure | Proceedinds of the 11th Conference of Armenian Electron Microscopy Society dedicated to the 60th anniersary of the National Academy of Sciences of RA, 20-21 November, Yerevan 2003, p.155-157

Minasbekyan L.A., Nanagulyan S.G., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

DNA Structure Study in the Verification of Taxonomic Identity of Different Strains of Edible and Medicinal Mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. (Agaricomycetideae) | Int. J. Med. Mushr., 2003, V5, N1, P.43-47

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Davtyan H.G., Karapetyan A.T.

The binding of ethidium bromide with DNA: interaction with single- and double-stranded structures | Experimental and Molecular Medicine, 2003 v. 35, N6, pp. 527-533

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Parsadanyan M.A., Davtyan H.G.

The binding of etydium bromide with DNA: interaction with single- and double-stranded structures | Experimental and Molecular medicine, 2003, v.35, N6, p. 527-533

Artsruni I.G., Matinyan K.S., Antonyan A.P., Galstyan A.G., Demirxanyan L.O., Mnjoyan E.O., Vardevanyan P.O., Gevorgyan E.S.

Modulation of DNA fragmentation induced by NAD+ | Electronic journal of national sciences, Nov2003, Vol2003, Issue 1, pp 4-7

Minasbekyan L.A., Parsadanyan M.A., Gonyan S.A., Vardevanyan P.O.

RNA Export and Electrokinetic Potential of Nuclei in Germinating Embryos of Cereal Crops | Russian Journal of Plant Physiology, V.49, N 2, 2002, P.250-254

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Minasbekyan L.A., Karapetian A.T.

Some aspects of DNA-EtBr Interaction Peculiarities | TheScientificWorld Journal, 2002, 2(S1), P.144-145

Гонян С.А., Минасбекян Л.А., Неркарарян А.В., Парсаданян М.А., Вардеванян П.О.

Электрокинетические свойства изолированных ядер некоторых злаковых при различных функциональных состояниях | Биологический журн. Армении, 2002, т. 54, N 3-4, с. 227-231

A. T. Karapetian, G. A. Manougian, A. P. Antonian, P. O. Vardevanian

Исследование особенностей взаимодействия бромистого этидия с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Էթիդիւմ բրոմիդի փոխազդեցության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 102-107 (ռուսերեն) |

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Manukyan G.A., Karapetian A.T.

Study of Ethidium Bromide Interaction Peculiarities with DNA | Experimental and Molecular Medicine, 2001, v.33, N 4, p.205-208

M. A. Parsadanyan, L. A. Minasbekyan, P. H. Vardevanyan

Исследование степени гомологии ДНК некоторых злаков (Որոշ ցորենազգիների հոմոլոգիայի աստիճանի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 83-89 (ռուսերեն) |

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Манукян Г.А., Карапетян А.Т., Щелкина А.К., Борисова О.Ф.

Связывание бромистого этидия с нативным и денатурированным poly(dA)-poly(dT) | Молекулярная биология, 2000, т. 34, N 2, с.310-315

Паносян Г.А., Вардеванян П.О.

Изменения нуклеотидного состава и метилирования ДНК у злаковых при прорастании | Физилогия растений 2000, 47, N2, с. 286-290

Vardevanyan P.O., Minasbekyan L.A., Parsadanyan M.A.

DNA Homology in Some Strains of Nitrogen-fixing Bacteria | Molecular Genetics, Microbiology and Virusology, (in Russian), 2000, N 1, P.27-30

P. H. Vardevanyan, G. H. Panosian, M. A. Parsadanian, B. G. Boyajian, A. T. Karapetian

Изучение структурных изменений хроматина при активации генома (Քրոմատինի կառուցվածքային փոփոխությունների ուսումնասիրությունը գենոմի ակտիվացման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 108-113 (ռուսերեն) |

С.В.Марутян, Л.А. Навасардян, П.О.Вардеванян

Влияние рентгеновских лучей на выживаемость дрожжей и на структуру ДНК | Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины, посв. 50-летнему юбилею республиканского гематологического центра. Сборник статей и тезисы докладов, Ереван, 1998, с.555

Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Antonyan A.P., Vardevanyan P.O., Frank-Kamenetskii M.D.

Theoretical and experimental study of conformational transitions of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites on different forms of DNA. structure | Motion, Interaction and Expression of Biological Macromolecules, Proceedings of the Tenth Conversation, 1998, Albany, New York, p.259-266

Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Antonyan A.P., Vardevanyan P.O., Frank-Kamenetskii M.D.

Theoretical and experimental investigations of the conformational transitions of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites of different forms of DNA | In Struture, Moution, Interaction and Expression of Biological Macro-molecules Proc. of the 10-th Coversation. Adenine Press., N.Y, 1998, p. 259-266

Вардеванян П.О., Бояджян Б.Г., Вардеванян А.О., Тирацуян С.Г., Неркарарян А.В.

Фосфолипидные фракции хроматина зародышей пшеницы при прорастании | Физиология растений, Москва, 1998, т. 45, N 6, с. 919-921

Арутюнян С.Г., Мамасахлисов Е.Ш., Морозов В.Ф., Далян Е.Б., Хачикян Р.Э., Вардеванян П.О., Карапетян А.Т., Ориоли П., Бруни Б.

Модификация пространственной структуры ДНК в комплексе с цис-платиной | Биофизика, 1997, 42(2), с.372-377

Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Borisova O.F., Frank-Kamenetskii M.D.

Theoretical treatment of melting of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites on helical and single-stranded DNA | J. Biomol. Structure & Dyn., 1996, 14(2), p.275-283

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Vardevanyan P.O., Bojagyan B.G., Panosyan G.A.

Phospholipid content of germinating wheat embryo | Plant Physiology, 1996, v. 4, N 4, p. 616-619

Карапетян А.Т., Терзикян Г.А., Арутюнян С.Г., Арутюнян С.Г., Вардеванян П.О.

Теория кооперативных переходов комплексов ДНК с мультимодальными лигандами | Мол.биол., 1995, т. 29, 4, с. 841-847

Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G., Vardevanyan P.O., Bojagyan B.G., Panosyan G.A.

Study of grow wheat embryo oligonucleosomes fortified with transcriptionally active genes | Plant Physiology, 1995, v. 42, N 2, p. 290-294

Гонян С.А., Тирацуян С.Г., Вардеванян П.О.

Поверхностный заряд изолированных ядер гепатоцитов при измерении их функциональной активности | Биофизика, т.58, 1993, N5, с. 887-888

Karapetian A.T., Vardevanyan P.O., Frank-Kamenetskii M.D.

Enthalpy of Helix-Coil Transition of DNA: Dependence on Na+ concentration and GC-content | J. Biomol. Structure & Dyn., 1990, 8(1), p.131-138

Karapetian A.T., Minyat E.E., Vardevanyan P.O., Ivanov V.I.

Thermodynamics of B-Z transition of polyd(G-C) in water-ethanol solution. The “Tie” Calorimetry | J. Biomol. Struct. & Dyn., 1989, 6, p.1233-1238

Минят Э.Е., Карапетян А.Т., Вардеванян П.О., Иванов В.И.

Фазовая поверхность B-Z равновесия polyd(G-C) в координатах: доля неоэлектролита, ионная сила, температура | Биопол. и клетка, 1988, т.4, N4, с.177-182

Давтян М.А., Вардеванян П.О., Тирацуян С.Г., Шбиб Г.Х.

Изменения в хроматине печени крыс при введении смеси аминокислот | Биохимия, 1987, т.52, N5, с.737-742

Вардеванян П.О., Вардапетян Г.Р., Вардеванян А.О., Тирацуян С.Г., Паносян Г.А.

Изменения во фракционном составе гистонов изолированных зародышей пшеницы при прорастании | Физиология растений, 1986, т.33, N1, с.121-126

Вардеванян П.О., Вардапетян Г.Р., Паносян Г.А., Карапетян А.Т.

Изменения спектров кругового дихроизма и параметров плавления комплексов гистонов с ДНК различного ГЦ-содержания | Биофизика, 1985, т.30, N2, с.347-348

Вардапетян Г.Р., Вардеванян П.О., Паносян Г.А.

Определение нуклеотидного содержания блоков ДНК по измерению площадей под кривой плавления | Биофизика, 1984, т.29, N3, с.489-492

К.С. Матинян, А.О. Вардеванян, Э.С. Геворкян, Р.Р. Вардапетян, Г.А.Паносян

Исследование изменений в хроматине печени крыс при воздействии гидрокортизона | Вопросы мед.химии 1984, т.30, ¹3, с. 116-120

P. H. Vardevanyan, S. H Terzikyan, H. R. Vardapetyan, G. H. Panosyan

Чувствительный полупроводниковый датчик температуры (Զգայուն կիսահաղորդչային ջերմատարր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 151-153 (ռուսերեն) |

Panosyan G.H., Vardevanyan P.O.

Study of peculiarity of interaction between histones and different origin DNA | Studia biophysica, 1982, 91, N3, p. 237-238
 

Thesis

L. Minasbekyan, P. Vardevanyan

PlantGen2021-134 Epigenetic mechanism of wheat adaptation on a response to the abiotic stress | 6th International Scientific Conference “Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics And Biotechnology” (Plantgen2021), 14-18.06.2021, p. 150, Russia

Poghos O. Vardevanyan, Y. Mamasakhlisov, Mariam A. Shahinyan, M. Mikaelyan, N. Petrosyan

Study of human serum albumin interaction with some ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Poghos O. Vardevanyan, Marine A. Parsadanyan, Ara P. Antonyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Ara P. Antonyan, N. Petrosyan, Poghos O. Vardevanyan

Comparison of the interaction of methylene blue and Hoechst 33258 with HSA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 13-14, Armenia

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia

M. Parsadanyan, A. Antonyan, M. Shahinyan, P. Vardevanyan

Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU) | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77

Gayane H. Poghosyan, Anahit V. Nerkararyan, Poghos H. Vardevanyan

Evaluation of Oxidative Effects in Male Wistar Rats Following Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Exposure | 3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 130

Gayane H. Poghosyan, Poghos H. Vardevanyan

Cadmium Induced Changes in Membrane-Associated Processes of Mitochondrial Isolated from Triticum Aestivum Seedlings | 3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 96

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Narek H. Shahnazaryan, Poghos O. Vardevanyan

Study of three-component system, consisted of DNA complexes with ligands of different type. | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 84

Valeri B. Arakelyan, Marine A. Parsadanyan, Poghos O. Vardevanyan

Effect of concentration of ligands on DNA-biosensor average output signal and dispersion | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamcs. p. 79

Vitali Kalantaryan, Radik Martirosyan, Yura Babayan, Pogos Vardevanyan

Influence of nonionizing millimeter electromagnetic radiation on tumor and healthy DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 96-96 pp.

Gayane H. Poghosyan, Poghos H. Vardevanyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on antioxidant enzymes activity in rats | 2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 155

Gayane Poghosyan, Zhanna Mukhaelyan, Poghos Vardevanyan

Combined effect of cadmium ions and millimeter range electromagnetic waves on growth and antioxidant enzymes activity of wheat seedlings | 2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 129

Погосян Г. А., Мухаелян Ж. Г., Вардеванян П. О.

Раздельное и совместное действие кадмия и ЭМИ КВЧ-диапазона на рост и перекисное окисление липидов проростков пшеницы | Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, стр. 61-61

Погосян Г. А., Неркарарян А. В., Микаелян М. С., Вардеванян П. О.

Влияние ЭМИ КВЧ на активность процессов перекисного окисления и антиоксидантной активности крови крыс in vivo | Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, стр. 62-62

Marieta Mikaelyan, Mariam Shahinyan, Anahit Nerkararyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some properties of erythrocytes | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 31-32

Mariam Shahinyan, Ara Antonyan, Marieta Mikaelyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some biophysical characteristics of human serum albumin | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 29-30

Marine Parsadanyan, Ara Antonyan, Narek Shahnazaryan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of DNA and its complexes with different ligands | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 33

Погосян Г. А., Мухаелян Ж. Г., Вардеванян П. О.

Оценка эффектов воздействия миллиметровых волн низкой интенсивности и ионов кадмия на проростки пшеницы | VIII Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 143

Погосян Г. А., Вардеванян П. О., Неркарарян А. В., Микаелян М. С., Шагинян М. А.

Изучение перекисного окисления липидов в эритроцитах крови крыс облученной ЭМИ КВЧ in vitro | VIII Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 142-143

Вардеванян П. О., Неркарарян А. В., Шагинян М. А., Микаелян М.С.

Влияние миллиметровых электромагнитных волн на буферную емкость плазмы крови крыс | VIII Международных конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 15-16

Marieta S. Mikaelyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Density of erythrocytes in suspension under the effect of millimeter electromagnetic waves | International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 55

Poghos Vardevanyan, Vitali Kalantaryan, Mariam Shahinyan, Marina Parsadanyan, Mareta Mikaelyan

The effect of electromagnetic waves with extremely high frequencies and low intensity on human albumin solution | The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309, 2016, p. 465-466

Вардеванян П. О., Парсаданян М. А., Шагинян М. А., Микаелян М. С.

Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на конформационные свойства сывороточного альбумина человека | Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Международная научная конференция, 2016, стр. 55-57

Mukhaelyan Z. H., Poghosyan G. H., Vardevanyan P. H.

Wheat seedlings growth and antioxidant system activity changes as responses to millimeter waves irradiation | The 20th international pushchino school conference of young scientists “biology – the science of the XXI century”. 2016, p. 63-64

Mukhaelyan Z. H., Poghosyan G. H., Vardevanyan P. H.

Cadmium-induced oxidativ stress and growth parameters of wheat plants | The 20th international pushchino school conference of young scientists “BIOLOGY – the science of the XXI century”. 2016, p. 65

A. V. Nerkararyan, M. A. Shahinyan, M. S. Mikaelyan, P. O. Vardevanyan

Influence of electromagnetic waves with extremely high frequencies on rat blood plasma surface tension | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 37-38 pp.

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, M. A. Shahinyan, M. A. Parsadanyan, M. S. Mikaelyan

Effect of millimeter diapason electromagnetic irradiation on albumin denaturation | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 41-42 pp.

Mukhaelyan Zh. H., Poghosyan G. H., Vardevanyan P. H.

Effect of extremely high frequency emi on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes of wheat shoots | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 85-86 pp.

Амирбекян К.Ю., Маркарян Ш.А., Антонян А.П., Вардеванян П.О.

Исследование комплексообразования ДНК-HOECHST 33258 методом флуоресцентной спектроскопии | Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с.198-199.

Nanagulyan S.G., Nerkararyan A.V., Minasbekyan L.A., Jaime A.L. A., Kalantaryan V.P., Amiryan A.A., Avagyan I.A., Vardevanyan P.O.

Modification of Growth Parameters and Conditions of Pleurotus ostreatus (Jucq.:Fr.) Kumm. | Proceedings of International Conference EBA, April, 2005, Lapland, Saarisielka (Finland), oral present., p.60

Вардеванян П.О., Антонян А.П., Давтян А.Г., Мурадян А.М., Навасардян Л.А., Карапетян А.Т.

Особенности комплексобразования бромистого этидия с ДНК | Материалы научной сессии Ереванского Государственного Медицинского Инстиута, 2004, выпуск 2, стр.21