Avetis G. Qalashyan
Biography
Education
1975 - 1980: YSU, Faculty of History, Department of Philosophy
1981 - 1984: YSU, Faculty of History, PhD Student "Philosophy of religion, history and theory of Religion"

Academic degree
PhD degree in Philosophy, 1988

Professional experience
1981 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, scientific-methodological department, head
1985 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, laboratory-assistant
1989 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, lecturer
2001 - present: YSU, "History and theory of Religion", head of department

Academic courses
Catholic Church, Orthodox and Protestant modern trends, Modern problems of Historical Religion, Schools of Religions’ History, Religion phenomenology, Christian East in 20th century

Scale of professional interests
Theoretical, historic and comparative religious teaching

Languages
Armenian, Russian, French (satisfactory)

Avetis G. Qalashyan

 
 

Article

Ա. Գ. Քալաշյան

«Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի եկեղեցաբանական ըմբռնումները» | (գրքի տեսություն), «Էջմիածին», Պրակ ԺԱ, էջ 48-64, Երևան 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Էջմիածին-Անթիլիաս կանոնական միասնացման գործընթացների արդի փուլը» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, ԵՊՀ հրատ., էջ 141-167, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի աստվածաբանական ըմբռնումները» | «Էջմիածին», Պրակ ԺԲ, էջ 41-61, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Նիկողայոս Ադոնց» | Երկեր 5 հատորով (գրքի տեսություն), «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», № 2 (125), էջ 186-192, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ընդհանրական եկեղեցին IV դարի 50-ական թվականներին» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 63-77, Երևան, 2008:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  See all