Avetis G. Qalashyan
Biography
Education
1975 - 1980: YSU, Faculty of History, Department of Philosophy
1981 - 1984: YSU, Faculty of History, PhD Student "Philosophy of religion, history and theory of Religion"

Academic degree
PhD degree in Philosophy, 1988

Professional experience
1981 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, scientific-methodological department, head
1985 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, laboratory-assistant
1989 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, lecturer
2001 - present: YSU, "History and theory of Religion", head of department

Academic courses
Catholic Church, Orthodox and Protestant modern trends, Modern problems of Historical Religion, Schools of Religions’ History, Religion phenomenology, Christian East in 20th century

Scale of professional interests
Theoretical, historic and comparative religious teaching

Languages
Armenian, Russian, French (satisfactory)

Avetis G. Qalashyan

 
 

Article

Avetis G. Qalashyan

Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր հինգ հատորով, հ. Ա, Պատմագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Բ, Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Գ, Հայերենագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 186-192 |

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարգիս Բ Աջատար» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 216-219, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Հովհաննես Է Աջակիր» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 139-142, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կ. Պոլսի 381 թ. տիեզերական ժողովը և երրորդաբանկանա վիճաբանությունների ավարտը» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 170-196, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Անտիոքի 341 թ. ժողովի դավանաբանական չորրորդ բանաձևի դոգմատիկական առանձնահատկությունները» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 204-213, Երևան, 2008
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  See all