Rousanna S. Shaboyan
Biography
Education
1993 - 1998 YSU, Faculty of Armenian Philology
1998 - 2001 YSU, Faculty of Armenian Philology, Postgraduate study

Professional experience
1999-2011 - YSU, Faculty of Armenian Philology, Department of History Armenian language, lecturer

Academic courses
Old armenian language, History of Armenian language

Scale of professional interests
Old armenian language, History of Armenian language

Languages
Armenian, Russian, English

Rousanna S. Shaboyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Article

Նաիրա Պարոնյան, Ռուզաննա Շաբոյան

Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան |

Ռուզաննա Շաբոյան, Նաիրա Պարոնյան

Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում | Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․

R. S. Shaboyan

Սմբատ Սպարապետի (Գունդստաբլ) գրական ժառանգությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 29-37 |

Ռուզաննա Շաբոյան

Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում» | Լեզու և կրթություն, Երևան, 2010թ․, № 1, էջ 26-34