Samson A. Mkhitaryan
Biography
Education (beginning with IHE)
2008 - Assistant Professor, Yerevan State University, Department of Sociology
2007 - PhD (Doc. of Sociology)
1986 - 1992 Yerevan State University, Department of Philosophy, Sociology and Psychology

Academic degree
2008 - Assistant Professor, Yerevan State University, Department of Sociology 2007 - 2008 Scientific secretary, Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of Sciences of the RA 1998 - 2007 Scientific worker, Institute of Philosophy, Sociology and Law, Sociological Department, National Academy of Sciences of the RA 1995 - 1998 Scientific secretary, Sociological Research Center, National Academy of Sciences of the RA 1992 - 1995 Scientific worker, Sociological Research Center, National Academy of Sciences of the RA

Languages
Russian, English (conversational)

Samson A. Mkhitaryan

Associate Professor | Faculty of Sociology - Chair of theory and history of sociology
 
 

Book

Մխիթարյան Սամսոն, Մանուկյան Գոհար, Թերզյան Անի, Ասատրյան Երեմիա, Ղուկասյան Արմեն

Կանանց հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 2018, 81 էջ

Սամսոն Մխիթարյան, Դավիթ Թումասյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան, Եղիշե Կիրակոսյան, Սերգեյ Հարությունյան, Տաթևիկ Մատինյան

Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 108 էջ

Ս. Մխիթարյան, Ս.Առաքելյան, Ա.Գաբուզյան, Ա.Մարգարյան

Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 2010

Սամսոն Արարատի Մխիթարյան

Քաղաքական մասնակցության դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2006-2007, Երևան, 2007, էջ 126-132
 

Article

Սամսոն Մխիթարյան

Հանցագործությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ՀՀ-ում՝ որպես հասարակական գիտակցության բաղադրիչ | Կանթեղ, 2018, 2 (75), էջ 165-173 |

Սամսոն Մխիթարյան

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության փոխակերպումը, կայուն զարգացումն ու պոտենցիալ սպառնալիքները | Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում: 2016, 283-289 էջ |

Սամսոն Մխիթարյան

«Սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ ուսանողական ինքնուրույն գիտական աշխատանք գրելու հմտություններ | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2016, 3, 78-84 էջ |

Мхитарян С.

Проблемы мотивации политического участия в армянском обществе | Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сборник научных трудов. 2015, 1, стр. 126-131 |

Սամսոն Արարատի Մխիթարյան

Քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում | 21-րդ Դար, Երևան, 2007, N1(15), էջ 119-128
1   2  |  See all