Sargis M. Mkhitaryan
Biography
Education
Yerevan State University, Philological Faculty, Department of Armenian language and literature (1980-1985.)

Academic degree
candidate - "Grigor Magistros and his legacy" Yerevan State University
Doctor -

Professional experience
35 years (1976-2011)

Academic courses
Medieval Armenian literature (bachelor)
The Armenian Folklore (bachelor)
The Armenian and Global Mythology (bachelor)

Scale of professional interests
Medieval Armenian literature
The Armenian Folklore
The Armenian and Global Mythology

Languages
Armenian, Russian, English (read and translate), Ancient Greek (read and translate with the help of dictionary)

sargis.mkhitarian@ysu.am

Sargis M. Mkhitaryan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Literature
 
 

Book

Sargis M. Mkhitaryan

Հույս և Սպասում (բանաստ. ժողովածու) | Ե., Լիմուշ հր., 2015, 152 էջ:

Sargis M. Mkhitaryan

Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը | Ե., Ահա պոլիգրաֆ, 2014, 80 էջ

Ս. Մխիթարյան

10 - 11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման յուրահատկությունները | Մենագրություն, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009, 375 էջ

Ս. Մխիթարյան

Գր. Մագիստրոսի կյանք և գեղարվեստական ժառանգությունը | Մենագրություն, Եր., Լուսակն հրատ., 2001, 165 էջ:
 

Article

Սարգիս Մխիթարյան

Հովհ. Իմաստասերը եվ իր բան իմաստության պոեմը Հայկական վերածնության համատեքստում |

Սարգիս Մխիթարյան

Գր. Մագիստրոսը և Կեչառիսյան ճեմարանական դպրոցը | «Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում»: Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների և գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Արտագերս, 2018, էջ 92-95 |

Սարգիս Մխիթարյան

Մենագրություն՝ նվիրված Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքին | Էջմիածին, Տարի ՀԵ, (2018) № Գ, էջ 139-144 |

Սարգիս Մխիթարյան

Գրախոսություն Ն. Պողոսյանի «Գր. Շղթայակիր Պատրիարք» | Երուսաղեմ, Ս. Հակոբյանց տպ., 2017, 334 էջ գրքի մասին, Էջմիածին, 2018, թ. Գ, էջ 137-142

Սարգիս Մխիթարյան

Ստ. Օրբելյանը և Խաչ. Կեչառեցին որպես ընկեր ու համախոհ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» գիտաժողովի ծրագիր (19-20 հոկտեմբերի, 2017 գիտաժողովի ծր.), Գորիս, 2017, էջ 26

Սարգիս Մխիթարյան

Քրիստոնեության տարածումը Հայաստանում և տեղական զրույցներն այդ մասին | «Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց», Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 455 էջ 126-132 էջ նկար |

Սարգիս Մխիթարյան

Մատենագիտական տեղեկություններ Գրիգոր Մագիստրոսի մասին | Աստվածաբանական ֆակ., Տարեգիրք, Երևան, 2017, էջ 336-365 |

Մխիթարյան Ս. Մ.

Ոսկան Երևանցին որպես տպագրիչ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, 2, 263-273 էջ, Հայաստան |

Սարգիս Մխիթարյան

Ոսկան Երևանցին որպես աշխարհիկ գրքերի առաջին հրատարակիչ | Էջմիածին, 2016թ․, Ժ, 73-82 էջ, Հայաստան |

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի (թեմայի դասավանդման մեթոդական յուրահատկությունները) | Հայոց լեզու և գրականություն հանդես, 2016թ․, 2, 17-21 էջ, Հայաստան |

Սարգիս Մխիթարյան

Սամվել Մուրադյան, Հովհաննես Շիրազ. բանաստեղծը, մարդը | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3 (9), 192-197 էջ, Հայաստան |

Սարգիս Մխիթարյան

Վ. Տերյանի «Երկիր Նաիրին» և Հայոց մեծ եղեռնը | Հայոց եղեռնապատումի գրականություն. (Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիր ված գիտաժողովի նյութեր, 20 մայիսի 2015 թ., խմբ. Լիլ. Գալստյան), Ե., Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, 2015, էջ 97-108: |

Սարգիս Մխիթարյան

Կրկին լեզվագործածության սխալների մասին | Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015-11-18թ․, 109-114 էջ |

Սարգիս Մխիթարյան

Նոր Ջուղայի տպարանը | «Հայկական տպագրությունը դարերի միջով» հոդվ. ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ Պատմ. ինստ., 2014, էջ 47-55

Սարգիս Մխիթարյան

Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը | «Հայ աստվածաբան» գիտ. հոդ. շողովածու, հ. Ե, Ե.,ԵՊՀ հր., 2013, էջ 73-103

Սարգիս Մխիթարյան

Նահապետ Քուչակի մասին ավանդազրույցները և դրանց ուսումնասիրությունը գիտամանկավարժական նկատառումներով | ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, ՙՊատմամշա-կութային ժառանգություն և արդիականություն՚ թեմ. միջազգային գիտաժողովի դրույթներ, Գյումրի, 2013, էջ 407-410

Սարգիս Մխիթարյան

Ձագավանքի ժողովը և իր կանոնքը | «Հայ աստվածաբան» գիտ. հոդ. շողովածու, հ. Ե, Ե.,ԵՊՀ հր., 2013, էջ 103-110

Sargis M. Mkhitaryan

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը և հայ գրատպությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 41-47 |

S. M. Mkhitaryan

Ղազար Փարպեցու թղթերի մեթոդական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 3-13 |

Սարգիս Մխիթարյան

Տիգրանի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ | Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 239-242

Sargis M. Mkhitaryan

Գրիգոր Մագիստրոսը մանկավարժ | Հայոց լեզուն և գրականություն, 2011, թ. 2, էջ 24-34

Sargis M. Mkhitaryan

Աբգար Դպիր Թոխաթցին և իր տպագրած գրքերը | Գիրքը պատմամշակութային և տեղեկատվական հաղորդակցությունների համակարգում /Հանրապտական գիտաժողովի զկուցումների ժողովածու- 15-16 ապրիլի 2010 թ./, էջ 44- 49

S. M. Mkhitaryan

Եղիշեի թղթագրության մեթոդական յուրահատկությունների շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 20-28 |

Սարգիս Մխիթարյան

Սուրբ անտառների հիմնումը որպես նվիրագործական գործառույթի դրսևորում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, թ. 3, 2007, էջ 137-142

Ս. Մխիթարյան

Արդի միջնադարագիտությունը և hայկական Վերածնության խնդիրը | Պատմա-Բանասիրական հանդես, թ. 1, 2007, էջ 109 - 122

Սարգիս Մխիթարյան

Բառի մոգական խորհուրդը | Ընտրանի. վեց բանաստեղծներ և մեկ դրամատուրգ, Ե., Ասողիկ հրատ., 2006, էջ 3-10

Սարգիս Մխիթարյան

Վրաց գրերի գյուտը և Մեսրոպ Մաշտոցը | Գիտության աշխարհում, թ. 3, Ե., 2006, էջ 13-18

Սարգիս Մխիթարյան

Գրերի գյուտը Նիկոլ Աղբալյանի գնահատմամբ | Նիկոլ Աղբալյանի ծննդյան 130-ամյակաին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., Լուսակն, 2006, էջ 133-140

Sargis M. Mkhitaryan

«Աստվածաշունչ» մատյանը և Գր. Մագիստրոսի «Հազարտողեան» պոեմը | Աստվածաշնչյան Հայաստան, էջ, Աստվածաշնչյան Հայաստան. միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2005, էջ 568-572

Սարգիս Մխիթարյան

Մաշտոցյան ավանդույթները հայ դպրոցում | Հայ գրերի գյուտի դպրոցի և դպրության 1600-ամյակի առթիվ, Լրաբեր հասարակական գիտութ-յունների, թ. 3, Ե., 2005, էջ 101-109

Սարգիս Մխիթարյան

Ուսուցման միջնադարյան տեսությունը և Գրիգոր Մագիստրոսի կրթամշակութային գործունեությունը | Թ-Ը, Էջմիաջին, 2005, էջ 54-58

Սարգիս Մխիթարյան

Տիգրանի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ | Տիգրան Մեծ. գահակալության 2100 ամյակ. միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Ե., Աշտանակ, 2005, էջ 88-89

Sargis M. Mkhitaryan

11-րդ դարի հայ բանաստեղծությունը | Կանթեղ, թ. 2, 2005, էջ 3-8

Սարգիս Մխիթարյան

Հայ մանկավարժական մտքի զարգացման յուրահատկությունները հինգից տասնմեկերորդ դարերում և միջնադարյան դպրոցի նոր ձեռքբերումները | Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված կրթական միգազգային գիտաժողով /զեկուցումների դրույթներ, հունիսի 2-5, 2005թ./, Ե., 2005, էջ 25-27

Սարգիս Մխիթարյան

11-րդ դարի հայ բանաստեղծության յուրահատկությունները | Կանթեղ, թ. 2, 2005, էջ 3-8

Սարգիս Մխիթարյան

Մեծ և Փոքր Մհերների կերպարների մի քանի յուրահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում | Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը /4-6 նոյեմբերի, Ծաղկաձոր/, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործերով Հայաստանի ազգային հանձնաժողով, Ե., 2004, էջ 106-112

Սարգիս Մխիթարյան

Սգո պարերը հայ միջնադարյան գրական և բանահյուսական մի քանի հուշարձաններում | Պար և երաժշտություն, Սրբուհի Լիսիցյանի 110-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2004, էջ 20-24

Սարգիս Մխիթարյան

Վեստ Գրիգոր Պահլավունու և Սարգիս վարդապետի նամակագրական կապի հետքերով | Հարցմունք Գրիգորի Պահլաւունւոյ և վեստարխի և պատասխանի Սարգիս վարդապետի և գիտնականի վասն Առաջաւորի պահոցն, հրապարակում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ.1, 2004, էջ 213-218

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Նարեկացու «Յարութեան» տաղը | Էջմիածին, թ. Է-Ը, 2004, էջ 73-79

Սարգիս Մխիթարյան

Անմահության 1000-ամյա ճանապարհին | Վիրահայ ուսանող (հանդես), Օրգան Թբիլիսիի պետական մանկավարժական համալսարանի Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի, Թբիլիսի, Բ տարի թ. 1, 2004, էջ 20-22

Սարգիս Մխիթարյան

Մաշտոցյան բանաստեղծական ավանդները Գր. Նարեկացու Մատյանում | Կանթեղ, (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Ե., 2004, էջ 34-38

Sargis M. Mkhitaryan

«Ընդունիր հյուսվածքն այս աղիողորմ հեծեծանքներիս…» | Համայնապատկեր (գրական, մշակութային հանդես), Գլենդել, թ. 26, 2004, էջ10-11

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոսի «Առ Սուրբ Կարապետն Յովհաննէս» չափածո տաղը և շնորհապարգևության խնդիրը միջնադարյան գրականության մեջ | Նոր-դար, թ. 4, Ե., 2003, էջ 261-265

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգության» պոեմը | Պատմաբանասիրական հանդես, թ.2, Ե., 2003, էջ 59-69

Սարգիս Մխիթարյան

Թաղման ծեսի մի քանի դրվագ ըստ Գր. Մագիստրոսի | Հայաստանի հնագույն մշակույթը, հ. 3, Ե., 2003, էջ 145-151

Sargis M. Mkhitaryan

Հայասորական միջեկեղեցական հարաբերություններն ըստ Գր.Մագիստրոսի | Պատմա-բանասիրական հանդես, թ. 3, Ե., 2003, էջ 229-234

Սարգիս Մխիթարյան

Հայ գրականության զարգացման միտումները 11-րդ դարում | Հայագիտական միջազգային գիտաժողով/ նյութեր/, Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները, /զեկուցման դրույթներ, սեպ.15-20-ը/, Ե., 2003, էջ 133-134

Sargis M. Mkhitaryan

«Ես եմ համայնը, և ամենքինն է պարփակված իմ մեջ» | Տնտեսագետ, թ. 6, Ե., 2003, էջ 11-13

Սարգիս Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոսի «Յաղագս Խաչանշան գաւազանին, զոր ընծայեաց տեառն Պետրոսի Հայոց կաթողիկոսի» չափածո թուղթը | Էջմիածին, թ. Ե., Էջմիածին, 2003, էջ 71-76

Ս. Մխիթարյան

«Գետարգել Սուրբ Նշանի պատմութիւն» պարականոնը | Բանբեր Երևանի համալսարանի, թ.1, Ե., 2003, էջ 145 - 150

Ս. Մխիթարյան

Մարդու կատարելության խնդիրը Գր. Նարեկացու Մատյանում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ. 3, 2003, էջ 73 - 83

Ս. Մխիթարյան

Գրիգոր Մագիստրոսի պայքարը թոնդրակյան աղանդի դեմ | Կանթեղ, թ. 4, Ե., 2003, էջ 111 - 116

Sargis M. Mkhitaryan

«Գետարգել սուրբ նշանի պատմություն» պարականոնը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 145-150 |

Sargis M. Mkhitaryan

Գր. Մագիստրոսի «Ողբ ի վերայ Արամյանս նահանգի» երկը | Էջմիածին, թ. ԺԱ-ԺԲ, 2002, Էջ 76-79

Sargis M. Mkhitaryan

10-12-րդ դարերի հայ բանաստեղծությունը Ղ. Ալիշանի գնահատմամբ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ.2, 2001, էջ 101-109

Ս. Մխիթարյան

Վաղ քրիստոնեական լեգենդներն Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ, Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը (գիտական հոդվածների ժողովածու) | Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2001, էջ 58 - 71

Sargis M. Mkhitaryan

Եղ. Չարենցի հայրենասիրական քնարը | Հանդես Երևանի համալսարանի, թ.1, Ե., 2000, էջ 96-105

Sargis M. Mkhitaryan

Մագիստրոսյան սկզբնաղբյուրներն Աղվանք աշխարհի և Ծար (Քելբաջար) գավառի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 154-158 |

Sargis M. Mkhitaryan

Նորահայտ մի թուղթ՝ ուղղված Գրիգոր Մագիստրոսին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 129-132 |
 

Thesis

Sargis M. Mkhitaryan

Գիտություն, թե արվեստ | Գ. Անանյանի «Ակնարկներ հայոց հին և միջնադարյան հրապարակախոսության» գիրքի գրախոսությունը, «Հայաստանի հանրապետություն» օրաթերթ, 8 սեպտեմբերի 2006 թ., թ. 161 /4070/, էջ 5

Սարգիս Մխիթարյան

Գրերի գյուտը Նիկոլ Աղբալյանի գնահատմամբ | 2005, /զեկուցում գիտաժողովում/, աշխատանքային ծրագիր, էջ 2

Սարգիս Մխիթարյան

Սուրբ անտառների հիմնումը որպես նվիրապետական գործառույթ | Հայկական ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը /23-24 հունիս, 2006 թ./, Միջազգային երկրորդ գիտաժողով, Ծրագիր, էջ 5

Սարգիս Մխիթարյան

Մհերի կերպարի մի քանի յուրահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում | Թեզիս, 4-6 նոյեմբերի, Ծաղկաձոր, Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, /միջազգային գիտաժողովի նյութեր/, Ե., 2003, էջ 2

Սարգիս Մխիթարյան

Մաշտոցյան գրական ավանդները Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմում | Թեզիս, Մաշտոցյան Ե ընթերցումներ, Օշական, 2003, էջ 25-26

Sargis M. Mkhitaryan

Վաղ քրիստոնեական լեգենդներն Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ | Քրիստոնեությունը և Հայաստանը, /թեզ./, Ե., 2001, էջ 15: