Sargis Qelyan
Biography
Education
1993 - 2003: N 92 secondary school after V. Teqeyan
2003 - 2007: Bachelor of Faculty of Geology YSU
2007 - 2009: Master of Chair of Hydrogeology and Engineering Geology of Faculty of Geography and Geology of YSU
2009 - 2012: PhD student of Chair of Hydrogeology and Engineering Geology of Faculty of Geography and Geology of YSU

Position
Assistant Professor, Lecturer of Chair of Service

Scientific degree
PhD in Technical Sciences (2012, Yerevan)

Areas of Research and Professional Interest
Geo – ecology, Principles of Sustainable Development

Areas of Research and Professional Interest
Management and issues of horizontal drainage in Ararat Valley

Subjects (courses)
Issues of RA service sector, Methods of organizing service activities, Theory and methodology of Serviceology, Socio – economic geography of foreign countries

Marital status
Married

Sargis Qelyan

Deputy Dean | Faculty of Geography and Geology - Chair of Service
 
 

Book

Գրիգորյան Մ․ Ա․, Սուվարյան Ս․ Ռ․, Ալեքսանյան Գ․ Փ․, Քելյան Ս․ Ս․

Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
 

Article

Վ. Վ. Գրիգորյան, Ս. Ս. Քելյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Արագածոտնի մարզի ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարները | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 345-349 |

Vahagn V. Grigorian, Tigran A. Sargsyan, Sargis Qelyan, , Marine H. Petakchyan

Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 62-70 |

Келян С. С., Григорян В. В.

Современная концепция экотуризма | Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 75-78 |

Келян С. С., Думикян П. А.

Проблемы развития экологического туризма в республике Армения | Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 79-82 |

Ն. Լ. Մելիքյան, Ն. Գ. Ալոյան, Ս. Ս. Քելյան

Հորիզոնական դրենաժների մոտ գրունտային ջրերի մակարդակի խզման մասին | Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի տեղեկագիր, N1, 2014, էջ 54-59

Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան, Ա. Վ. Պողոսյան

Հորիզոնական դրենաժների աշխատանքի ուսումնասիրումը մաթեմաթիկական անալոգիայի եղանակով | Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, N1-2, 2012, էջ 80-85

Ս. Ս. Քելյան

Մասիսի տարածաշրջանի հորիզոնական փակ դրենաժային համակարգերի հիմնախնդիրների մասին | Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, N11-12 ,2011, էջ 605-610

Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան, Ն. Գ. Ալոյան

Միջդրենաժային գրունտային ջրերի մակարդակների իջեցման ժամանակահատվածի որոշման եղանակ | Տեղեկատվական տեխնելեգիաներ և կառավարում,N7 2011, էջ 242-247

Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան

Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական բաց դրենաժների որոշ հիմնախնդիրներ | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N6, 2011թ., էջ 269-281

Ն. Լ. Մելիքյան, Ա. Ն. Երոյան, Ս. Ս. Քելյան, Ա. Վ. Պողոսյան

Արարատյան հարթավայրի բաց հորիզոնական դրենաժների արդյունավետության մասին | Հայաստանի շինարարների տեղեկագիր գիտական աշխատանքների ժողովածու N8-9,2011թ., էջ 62-71

Zh. A. Achoyan, S. S. Qelyan, Z. N. Torosyan

Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30 |