Semyon A. Nigiyan
Biography
Education
1966 - 1971: Faculty of Mechanics and Mathematics, YSU
1971 - 1974: Post-Graduate Courses, Faculty of Applied Mathematics, YSU

Academic degree
Candidate of Science (in Mathematics), “Compactness and Partial Solvability of the Non-inclusion Relation for some Classes of Program Schemas”, 4 of December 1980, Computer Center of Academy of Sciences of the USSR, Moscow, USSR.
Doctor of Science (in Mathematics), “Functional and Logical Programming Languages (Formalization, Analysis, Interpretation)”, 24 of October 1997, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

Professional experience
2007 - present: Head of Chair of Programming and Information Technologies, Faculty of Informatics and Applied Mathematics, Yerevan State University (YSU)
2001 - 2007: Head of Chair of System Programming, Faculty of Informatics and Applied Mathematics, YSU
2000 - 2001: Professor of Chair of Algorithmic Languages, Faculty of Informatics and Applied Mathematics, YSU
1992 - 2000: Docent of Chair of Algorithmic Languages, Faculty of Informatics and Applied Mathematics, YSU
1991 - 1992: Head of Chair of Algorithmic Languages, Faculty of Informatics and Applied Mathematics, YSU
1982 - 1990: Docent of Chair of Computer Software, Faculty of Applied Mathematics, YSU
1975 - 1982: Assistant of Chair of Computer Software, Faculty of Applied Mathematics, YSU
October 1997, March - April 1997: M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
September - 1990: Eötvös Lorant University, Budapest, Hungary
February - May 1985, September - December 1980: M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, USSR

Academic courses
Translation Theory, Functional Programming Systems, Semantics of Programming Languages, Foundations of Logic Programming

Scale of professional interests
Programming Languages and Systems, Functional Programming and Lambda Calculus, Logic Programming, Mathematical Models of Computation
Participation in grant projects (present and past) Grants of Government of Armenia: 94-719, 2000 - 13, 0828, 0119, 1027

Languages
Armenian, Russiаn, English

Professional membership
Mathematical Society of Armenia
Professional council 044 “Mathematical Cybernetics and Mathematical Logic”
Editorial staff of scientific journal “Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences”, Yerevan State University Press

nigiyan@ysu.am

Semyon A. Nigiyan

Head of Chair | Faculty of Informatics and Applied Mathematics - Chair of Programming and Information Technologies
 
 

Article

S. A. Nigiyan

On interpretation of typed and untyped functional programs (Տիպիզացված և ոչ տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի ինտերպրետացիայի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 119-133 |

S. A. Nigiyan, T. V. Khondkaryan

On translation of typed functional programs into untyped functional programs (Տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի թարգմանությունը առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 177-186 |

S. A. Nigiyan, T. V. Khondkaryan

On canonical notion of δ-reduction and on translation of typed λ-terms into untyped λ-terms (δ-Ռեդուկցիայի կանոնական գաղափարը և տիպիզացված λ-թերմերի թարգմանությունն առանց տիպերի λ-թերմերի) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 46–52 |

S. A. Nigiyan

On λ-definability of arithmetical functions with indeterminate values of arguments (Արգումենտների անորոշ արժեքներով թվաբանական ֆունկցիաների λ-որոշելիության մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 39-47 |

S. A. Nigiyan

On non-classical theory of computability (Ոչ դասական հաշվարկելիության տեսության մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #1, էջ 52-60 |

Nigiyan S.A., Khachoyan L.O., Nigiyan A.V.

On Logical Interpretation of Procedural Programming | Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol.107, N1, 2007, p.20-25 (in Russian)

Nigiyan S.A., Avetisyan S.A.

On Procedural Semantics of Untyped Functional Progrаms | Proceedings of the International Conference CSIT-07, Yerevan, 2007, p. 60-62

Nigiyan S.A., Khachoyan L.O., Hakobyan V.R., Sargsyan L.A.

Praxis of the Course of Translation Theory | Yerevan, YSU, 2007, 76p. (in Armenian)

Nigiyan S.A., Khachoyan L.O., Nigiyan A.V.

Procedural Programming Languages from the Logical Standpoint | Proceedings of the RAU Conference, Yerevan, 2007, p. 138-144 (in Russian)

Nigiyan S.A., Budaghyan L.E.

Functional Programming Systems | Yerevan, YSU, 2006, 60 p. (in Armenian)

Nigiyan S.A., Avetisyan S.A.

On Interpretation Algorithms of Untyped Functional Programs | Vestnik RAU, N2 - Yerevan, RAU, 2006, p.77-84 (in Russian)

Nigiyan S.A., Hambardzumyan A.M.

On Interpreters of Logic Programming Systems | Transactions of IIAP of NAS RA: Mathematical Problems of Computer Science, Vol.24, 2005, p.34-41

Nigiyan S.A., Hambardzumyan A.M.

On Totally Solvable and Totally Complete Interpreters for Logic Programming Systems | Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, p. 105-108

Nigiyan S.A., Sargsyan L.A.

On Negation in Logic Programming | Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, p.109-112

Nigiyan S.A., Khachoyan L.O., Hakobyan V.R.

Optimization of Logical Programming Systems by Transformation of their Programs | Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol. 104, N1, 2004, p. 12-17 (in Russian)

Nigiyan S.A.

On Yerevan School of Programming | In: History of Computer Science in Russia: Scientists and their Schools. Moscow, Nauka Publ., 2003

Nigiyan S.A., Hakobyan V.R.

On Optimization of Logical Programming Systems | Proceedings of the International Conference CSIT-03, Yerevan, 2003, p. 39-41

Nigiyan S.A., Avetisyan S.A.

Semantics of Untyped Functional Programs | Programming and Computer Software, Vol.28, N3, 2002, p. 119-126

Nigiyan S.A., Avetisyan S.A.

On Fixpoint and Procedural Semantics of Untyped Functional Programming Languages | Proceedings of the International Conference CSIT-01, Yerevan, 2001, p.121-124

Nigiyan S.A., Avetisyan S.A.

On Solutions of Recursive Equations with Separated Variables in Untyped Lambda Calculus | Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol. 101, N1, 2001, p.12-19 (in Russian)

Nigiyan S.A.

On Equation Systems in Monotonic Models of Typed l-Calculus | Algebra, Geometry & Their Applications, YSU, Vol.1, 2001, p.11-19

Khachoyan L.O., Nigiyan S.A.

On A-equivalence of Logic Programs | Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol. 99, N2, 1999, p. 99-103 (in Russian)

Khachoyan L.O., Nigiyan S.A.

Interpretation and Transformations of Logic Programs. Theory and Applications | Proceedings of the International Conference CSIT-99, Yerevan, 1999, p.30-32

Khachoyan L.O., Nigiyan S.A.

Transformations of Logic Programs | Programming and Computer Software, Vol.23, N6, 1997, p. 302-309

Khachoyan L.O., Nigiyan S.A.

Interpretation and Transformations of Logic Programs | Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol. 96, N2-4, 1996, p. 32-37 (in Russian)