Serob T. Muradyan
Biography
Education
2008 - 2011 PhD Student in Physics,
Department of Engineering and Technology,
Chair of Technologies of Materials and
Electronic Techniques,
Russian-Armenian (Slavonic) University,
Yerevan, Republic of Armenia (ARMENIA).
2006 - 2008 M.Sc. Diploma in Biophysics,
Department of Biology, Chair of Biophysics,
Yerevan State University,
Yerevan, Republic of Armenia (ARMENIA).
2002 - 2006 Bachelor Diploma in Solid State Physics,
Department of Physics, Chair of Solid State Physics,
Yerevan State University,
Yerevan, Republic of Armenia (ARMENIA).
1998 - 2002 Special Physics-Mathematical School of Talin,
Talin, 0501, Republic of Armenia (ARMENIA)
1992 - 1998 School No. 1 after M. Gorky,
Talin, 0501, Republic of Armenia (ARMENIA)

Academic Degree
Doctor of Physics – Certificate: A(Ա) № 05707
Yerevan State University,
1 Alex Manoogian str., Yerevan, 0025, Republic of Armenia (ARMENIA).

Professional Experience
Sept. 2006 - to date: Yerevan State University (YSU),
Faculty of Physics, Chair of Solid State Physics,
1 Alex Manoogian str., Yerevan, 0025, Republic of Armenia (ARMENIA).
Junior Researcher
Sept. 2012 - to date: State Engineering University of Armenia (SEUA), Faculty of Cybernetics, Chair of Microelectronics and biomedical instruments, 105 Teryan str., Yerevan, 0009, Republic of Armenia (ARMENIA).
Lecturer
Nov. 2011 - Aug. 2012: Institute for Physical Research, National Acad. of Sci., Laboratory of Superconducting Detectors’ Physics, Ashtarak-2, 0203, Republic of Armenia (ARMENIA).
Junior Researcher

Scale of Professional Interests
1.Modeling of tunnel diode (TD) oscillators: they can be widely used for high-resolution, low-temperature studies of the superconductive matter;
2.Superconductive (SC) phase transition: the Meissner ejection precursor and poste¬rior weakly expressed effects are searched for, revealed & investigated;
3.“Visualization” of superconducting properties of thin flat HTSC materials by the use of SFCO-technique, by a focused laser beam, as a probing instrument;
4.Absolute-position sensors of a new type, based on a SFCO technology  they can be used for the creation of slow-movement (low-frequency) seismometers.
As a result, a new border/zone Early Warning Passive Security System (EWPSS) is developed based on the SFCO Platform technology;
5.Scanning probe microscopy;
6.Investigation of low dimensional semiconductor structures.

Participation in Grant Projects
“University Centers of Excellence” Program
CRDF-NFSAT-YSU Award # UCEP 07/07 (01.09.2007 - 01.09.2009)
The name of the created in Yerevan State University Center is “Supercon¬ductivity & Scientific Instrumentation” Project Participant.
“STEP-2013” Program CRDF Global grant- FSAX-14-60113-0 (11.04.2014 - 11.03.2015)- Project Manager.
“Commercialization Program” State Committee of Science – Award # 13Ap_2k024 (01.09.2013 - 30.12.2014)
Cofounder՝ Global Innovations Inc. (GII), USA
“3 AXIS VIBRATION SEISMIC DETECTOR, which will operate on the basis of SFCO new sensor with unprecedented wide capabilities”
Applicant: Precision Sensors/Instrumentation Development and Production – “PSI” Ltd. Project Participant.

Language
Armenian;Russian;EnglishSerob T. Muradyan

Junior Researcher | Faculty of Physics - Solid State Physics Research Laboratory
 
 

Article

Gevorgyan S.G., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Muradyan S.T., Gevorgyan G.S., Kurghinyan B.K., Polyanskii A.A.

On the possible key experiments to show the singlet-to-triplet conversion of the Cooper pairs by the use of a SFCO-method | Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics (IOP), 2012, vol.350, 012026.

S. G. Gevorgyan, S. T. Muradyan, B. K. Kurghinyan, M. I. Qerobyan

Needle-like properties of the probing RF field of “magnetic-field” probes based on the single-layer flat coils (Միաշերտ, հարթ կոճերի հիման վրա գործող «մագնիսադաշտային» զոնդերի ռադիոհաճախային զոնդավորող դաշտի ասեղանման հատկությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 47–51 |

Gevorgyan S.G., Karapetyan G.H., Shirinyan H.G., Muradyan S.T., Gevorgyan G.S., Kurghinyan B.K., Gevorgyan V.S., Polyanskii A.A.

Study of fine peculiarities of heat capacity in YBa2Cu3Oy films by means of the laser-coupled flat-coil-oscillator (YBa2Cu3Oy թաղանթների ջերմունակության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը լազերով համակցված հարթ կոճով ինքնագեներատորի մեթոդով) | Proc. of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2011, №1(224), pp.49-54 |

Գևորգյան Ս.Գ, Մուրադյան Ս., Բրուտյան Ա., Կուրղինյան Բ.

Միայն սեփական ունակության վրա գործող և թունելային դիոդով ակտիվացվող ինքնագեներատորի ստեղծումն ու նրա աշխատանքի ուսումնասիրումը | ԵՊՀ ՊՄՖ ամբիոնի հիմնադրման 50-ամյա տարելիցին նվիրված ժողովածու, ԵՊՀ հր., խմբ՝ Ա. Կիրակոսյան, Երևան, էջ 118-124, 2007
 

Thesis

Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ.

Հարթ կոճով տեխնիկայի լայն հնարավորությունները մետաղական առարկաներ փնտրող և ուսումնասիրող զոնդ ստեղծելու հարցում | ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան Ռազմական ինստիտուտի կազմավորման 15-ամյակին նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 31-32

Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ.

Լայն հաճախային տիրույթով, նանոմետրական չափերի շեղում գրանցող սեյսմիկ ընդունիչ՝ հարթ կոճով նոր տվիչների հիման վրա | ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվ. Ռազմական ինստ. կազմավորման 15 ամյ. նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր,5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 33-34

Kurghinyan Bilor, Gevorgyan Samvel, Azaryan Michael, Muradyan Serob

A Long-Range Action Magnetic-Field Probe Based on a Single-Layer Flat Pick-Up Coil | Abstracts of the 2-nd International Summer School “Physics of Functional Micro- & Nanostructures”, 8-20 September 2008, Hamburg, Germany, p.46