Seyran R. Suvaryan
Biography
Education (since Higher Educational Institution)
1981 - 1986 -Yerevan State University, Faculty of Geography
1986 - 1989 PhD student in Chair of Social - Economic Geography, YSU

Position
Chairman of Chair of Service

Scientific degree
PhD in Geography (2011, Yerevan)

Work experience
1989 - 1993: Department of Social- Economic Geography, Senior Laboratory Assistant,
1993 - 1995: Senior Specialist of the Ministry of Economy of RA,
1995 - 1998: Deputy Manager in Ardshinbank
1998 - 2001: Head of Department of World Bank Projects in Cadastre State Committee of RA
1989: Teacher and Head of Department of Geography in "Quantum" College
Since 1993: Lecturer at Yerevan State University
Since 2001: Assistant Professor at YSU, Department of Social-Economic Geography.
2010 - 2011: Head of "Integral-Geographical forecast of Sustainable Development of the Republic of Armenia" research project.
Since 2011: Teacher of Geography in International Baccalaureate Organization
2013: Chairman of Chair of Service

Public Activities
Vice-president of the Armenian Geographical Society, the Authorized representative of the Russian Geographical Society.

Areas of Research and Professional Interest
Natural Resources, Economics of Natural Resources, Geoecology, Territorial Management, Geographical Forecasts, School Geography, Methodology of Social-Economic Geography, Social and Cultural Services, Management of Service, Sustainable Tourism.

Title of PhdD Thesis
Territorial structure of industrial water usage of Republic of Armenia (Yerevan, 2001)

Participation in international projects
Environmental Education, United Nations Environment Program, USAID, US Education Development Project, (USAID, AED, UNEP)
Environmental assessment Manchester University (expert certificate), the use of environmental resources management (AED certification expert certificate).
SuToMa – Development of new modules for international bachelor and master programmes in sustainable tourism management

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (good)

Subjects (courses)
• Geoecology
• Geography of Turkey
• Essentials of Nature Protection and Environment Usage
• Marketing of the Social-Cultural Services and the Service Sector
• Management of the Social-Cultural Services and the Service Sector
• Introduction to Social and Cultural Service and Tourism
• Introduction to Social- Geographical Forecast
• Methodological and Theoretical Essentials of Geography
• Environmental Management
• Geographical Monitoring
• Social-Geographical Forecast
• Philosophical Problems of Social Geography
• Management

Marital status
Married, 2 children.

Seyran R. Suvaryan

Head of Chair | Faculty of Geography and Geology - Chair of Service
 
 

Book

Գրիգորյան Մ․ Ա․, Սուվարյան Ս․ Ռ․, Ալեքսանյան Գ․ Փ․, Քելյան Ս․ Ս․

Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
 

Article

Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

Ոռոգման համակարգը Մ 1: 1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 170-171

Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

Խաղողագործություն Մ 1: 1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 172

Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

Պտղաբուծություն Մ 1: 1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 173

Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

Հացահատիկային մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 174

Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

Կարտոֆիլ և տեխնիկական մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000 | Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 175
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all