Seyran A. Zaqaryan
Biography
Education
1979 - 1984: YSU, Department of History
1984 - 1988: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “The Issue of Relationship between General and Singular in Armenian Philosophy 0f 13-14th Centuries”, 1988, YSU
Doctor of Philosophical Sciences, “The Problem of Man in Armenian Philosophy of 13-15th centuries.”, 1999, YSU

Professional experience
1987 - 1992: Assistant, Chair of History of Philosophy
1992 - 2004: Docent, Chair of History of Philosophy
2000 - 2001: Acting Head, Chair of History of Philosophy
2001 - present: Head, Chair of History of Philosophy
2004 - present: Professor, Chair of History of Philosophy

Academic courses
Ancient Philosophy, History of Medieval and Renaissance Philosophy, Philosophy of and Moral Nihilism

Scale of professional interests
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, English, Ancient Greek

Professional membership
Scientific Secretary of Professional Council 013

Seyran A. Zaqaryan

Head of Chair | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Զաքարյան Ս. Ա.

Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ | Մենագրություն, Երևան, 1999, 262 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Գրիգոր Տաթևացի) | Մենագրություն, Երևան, 1998, 111 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի, Վահրամ Րաբունի) | Մենագրություն, Երևան, 1997, 94 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Մատթեոս Ջուղայեցի, Առաքել Սյունեցի) | Մենագրություն, Երևան, 1997, 84 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Սեյրան Զաքարյան

Հայոց ինքնությունը անհատակենտրոն եվ կոլեկտիվակենտրոն մշակույթների աղավաղված ձեվերի համածիրում | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 3-14 էջ

Սեյրան Ա. Զաքարյան

Ազգայնության եվ միջազգայնության մեծ տեսաբանը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2020, 1 (69), 44-70 էջ

Սեյրան Զաքարյան

Սուրբ գրիգոր տաթեվացին աստվածաբանության մասին | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Գ, 38-55 էջ

Սեյրան Զաքարյան

Ազգի բնութագրման հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (գրիգոր տաթեվացի եվ ղազար ջահկեցի) | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2020, 1, 88-98 էջ

Seyran Zakaryan

Հայոց ինքնությունը անհատակենտրոն և կոլեկտիվակենտրոն մշակույթների աղավաղված ձևերի համածիրում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 3-14 |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  See all