Seyran A. Zaqaryan
Biography
Education
1979 - 1984: YSU, Department of History
1984 - 1988: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “The Issue of Relationship between General and Singular in Armenian Philosophy 0f 13-14th Centuries”, 1988, YSU
Doctor of Philosophical Sciences, “The Problem of Man in Armenian Philosophy of 13-15th centuries.”, 1999, YSU

Professional experience
1987 - 1992: Assistant, Chair of History of Philosophy
1992 - 2004: Docent, Chair of History of Philosophy
2000 - 2001: Acting Head, Chair of History of Philosophy
2001 - present: Head, Chair of History of Philosophy
2004 - present: Professor, Chair of History of Philosophy

Academic courses
Ancient Philosophy, History of Medieval and Renaissance Philosophy, Philosophy of and Moral Nihilism

Scale of professional interests
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, English, Ancient Greek

Professional membership
Scientific Secretary of Professional Council 013

Seyran A. Zaqaryan

Head of Chair | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Սեյրան Զաքարյան

Հովհան Որոտնեցի | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 232 էջ, Հայաստան

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Ս. Ա. Զաքարյան

Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 236 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ | Մենագրություն, Երևան, 2004, 75 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Գարեգին Նժդեհ (փիլիսոփայական ճեպանկար) | Մենագրություն, Երևան, 2001, 65 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ | Մենագրություն, Երևան, 1999, 262 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Գրիգոր Տաթևացի) | Մենագրություն, Երևան, 1998, 111 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի, Վահրամ Րաբունի) | Մենագրություն, Երևան, 1997, 94 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Մատթեոս Ջուղայեցի, Առաքել Սյունեցի) | Մենագրություն, Երևան, 1997, 84 էջ
 

Article

Seyran Zakaryan

Արդարության հարցը Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 3 (30), էջ 3-15 |

Seyran Zakaryan

Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական հայացքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-15 |

Seyran Zakaryan

«Երկու ճշմարտությունների» հարցը Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 17-28 |

Seyran Zakaryan

Հայոց առաքելության առեղծվածը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 3-17 |

Seyran Zakaryan

«Իմաստության» բնութագրությունը Գրիգոր Տաթևացու աստվածաբանական - իմաստասիրական ուսմունքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-30 |

Seyran Zakaryan

Իմաստասիրականը Հովհան Օձնեցու հոգևոր ժառանգության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 44-58 |

Seyran Zakaryan

«Մահ կամ ազատություն» երկընտրանքը հայոց ինքնության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 30-42 |

Seyran Zakaryan

Գուրգեն Մահարու «Հայկական բրիգադ»-ը ազգային ինքնության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 32-46 |

Seyran Zakaryan

«Մենք»-ի և «նրանք»-ի կերպարները հայկական էպոսում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25), էջ 12-28 |

Seyran Zakaryan

Դամասկոսում Հովհան Օձնեցու կնքած «պայմանագրի» («ապահովագրի») գնահատման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 28-46 |

Սեյրան Զաքարյան

Հովհան Օձնեցու գործունեության գնահատումը ազգային ինքնության համատեքստում | Հայագիտության հարցեր, 2018, 1 (13), էջ 177-194 |

Seyran Zakaryan

Essays on Armenian Philosophy at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21th Century | Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 7-18 pp. |

Սեյրան Զաքարյան

Դավիթ Անհաղթի` հոգու խնամքի իմաստասիրությունն արդիականության լուսածիրում | Էջմիածին, 2018, Ա, էջ 148-154 |

Seyran Zakaryan

Նեմեսիոս Եմեսացի և Հովհան Որոտնեցի (փիլիսոփայական առնչություններ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-19 |

Սեյրան Զաքարյան

Արիստոտելյան գաղափարները Գրիգոր Տաթեվացու փիլիսոփայության մեջ | Էջմիածին: 2017թ․, Դ, 114-134 էջ, Հայաստան

Seyran Zakaryan

The Problem of Eternity of the World in the Philosophical-Theological Theory of Grigor Tatevatsi | Wisdom. 2017, (1)8, pp. 95-99 |

Զաքարյան Սեյրան

Արդյո՞ք սքոլաստիկական էր XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1 (10), 162-174 էջ, Հայաստան |

Закарян С. А.

Особенности образа «другого» (врага) в армянском эпосе | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 60-65

С. А. Закарян

Аристотелизм в средневековой армянской философии | Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում: Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 10-22

Սեյրան Զաքարյան

Ս. Հովհան Օձնեցու իմաստասիրական հայացքների գնահատումը հայ փիլիսոփայապատմական գրականության մեջ | Էջմիածին, 2017, ԺԲ, էջ 77-100 |

Seyran Zakaryan

Հայկական արիստոտելականություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-20 |

Seyran A. Zaqaryan

Հոգու մասին Արիստոտելի ուսմունքի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-17 |

Seyran Zakaryan

XIV-XV դարերի հայ փիլիսոփայությունը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20 |

Սեյրան Զաքարյան

Հովհան Որոտնեցու իմացաբանական հայացքները | Էջմիածին: 2016թ․, ՀԳ տարի, Դ, 26-51 էջ, Հայաստան

С. А. Закарян

Средневековый спор об универсалиях (критический анализ оценок) | Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 12 /20/, стр. 133-137

Ս. Ա. Զաքարյան

Վահրամ Րաբունու պատմափիլիսոփայական ու քաղաքագիտական հայացքները | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, 4, 130-146 էջ, Հայաստան

С. А. Закарян

К вопросу армянского аристотелизма | Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 10 /18 /, стр. 125-127

Seyran A. Zaqaryan

Հովհան Որոտնեցու մարդաբանական և բարոյագիտական հայացքները | Էջմիածին: 2016թ․, ԺԱ, 25-52 էջ, Հայաստան

Սեյրան Զաքարյան

Ընդհանրականների (ունիվերսալիաների) հիմնահարցի արիստոտելյան ըմբռնումը Տաթևի դպրոցում | Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 3, 157-174 էջ, Հայաստան |

С. А. Закарян

Философское учение Св. Григора Татеваци | Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 11/19/, 82-84 pp.

Seyran Zakaryan

Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին իշխանության և կառավարման մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-22 |

Seyran Zakaryan

Հայկական էպոսի հերոսների վարքագիծը ազգային ինքնության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-16 |

Seyran Zakaryan

Հովհան Որոտնեցու ուսմունքը հոգու և մարմնի հարաբերակցության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 20-40 |

Սեյրան Զաքարյան

Հոգու միջնադարյան ըմբռնման յուրահատկությունները (Հովհան Որոտնեցու ուսմունքի օրինակով) | Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 2015թ․, 6 (2), 49-53 էջ

Սեյրան Զաքարյան

Հովհան Որոտնեցու բնազանցական-գոյաբանական հայացքները | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 4, 55-79 էջ |

Սեյրան Զաքարյան

Սոցիալական համերաշխության հարցը XIII-XV դարի հայ փիլիսոփայության մեջ | Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3, 125-142 էջ |

Seyran Zakaryan

Տաթևի դպրոցի փիլիսոփայության գնահատության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-66 |

S. A. Zaqaryan

Հեթանոսականի և քրիստոնեականի հարաբերակցության հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (Ագաթանգեղոս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 3-11 |

Զաքարյան Ս. Ա.

Ունիվերսալիաների հիմնահարցի էությունը: Ռեալիզմի, նոմինալիզմի և կոնցեպտուալիզմի բնութագիրը | «Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 4-19

S. A. Zakaryan

Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի կառուցաստեղծման պատմությունից (Եղիշե) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 3-15 |

S. A. Zakaryan

Ունիվերսալիաների հիմնահարցի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 14-25 |

S. A. Zakaryan

Ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանությունը 14-րդ դարի կաթոլիկ քարոզիչների աշխատություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 133.1, Երևան 2011թ., էջ 3-14 |

S. Zakaryan

Նարեկացիագիտական արժեքավոր հետազոտություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 132.1, Երևան 2010թ., էջ 66-72 |

S. A. Zakaryan

Անվանի հայագետը (պրոֆ. Հ. Ղ. Միրզոյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 78-81 |

S. A. Zakaryan

Ունիվերսալիաների հիմնախնդրի միջնադարյան լուծումների մարքսիստական գնահատության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 39-47 |

Seyran A. Zaqaryan

Հայկական թեմատիկան Վլադիմիր Սոլովյովի ստեղծագործություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 12-27 |

Seyran A. Zaqaryan

Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մեջ ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանման վերագնահատման փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 90-102 |

Զաքարյան Ս. Ա.

Փիլիսոփայության պատմություն | Մենագրություն, Երևան, 2007, 359 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայկական Վերածննդի հարցը (մեթոդաբանական վերլուծություն) | Մենագրություն, Երևան, 2006, 196 էջ

Seyran A. Zaqaryan

Համլետ Ա. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն. Պատմություն. Մշակույթ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 216-221 |

Seyran A. Zaqaryan

Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր, Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 201-203 |

Seyran A. Zaqaryan

Նարեկացու սխրանքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 23-36 |

Seyran A. Zaqaryan

Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բուն իմաստութեան» քերթվածում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 19-26 |

Seyran A. Zaqaryan

Միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ ընդհանուրի և անհատի առաջնության հարցի մեկնաբանման շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 42-51 |

Seyran A. Zaqaryan

Եզնիկ Կողբացու երկը իբրև զրվանականության ուսումնասիրության աղբյուր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 27-33 |

Seyran A. Zaqaryan

Իմացության տեսության հարցերը XIII-XV դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 3-15 |

Seyran A. Zaqaryan

Կամքի ազատության հարցը XIII-XV դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 3-15 |

Seyran A. Zaqaryan

Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքը իշխանության և կառավարման մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 3-14 |

Seyran A. Zaqaryan

Տիեզերքի բնազանցական պատկերը և մարդու տիեզերական կարգավիճակի հարցը XIII—XV դդ. հայ իմաստասիրության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 3-13 |

Seyran A. Zaqaryan

Մատթեոս Ջուղայեցու մարդաբանական վարդապետությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 48-61 |

Seyran A. Zaqaryan

Միջնադարյան նոմինալիզմի և ռեալիզմի բնութագրման հարցի շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (60), Երևան 1986թ., էջ 3-12 |