Seyran A. Zaqaryan
Biography
Education
1979 - 1984: YSU, Department of History
1984 - 1988: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “The Issue of Relationship between General and Singular in Armenian Philosophy 0f 13-14th Centuries”, 1988, YSU
Doctor of Philosophical Sciences, “The Problem of Man in Armenian Philosophy of 13-15th centuries.”, 1999, YSU

Professional experience
1987 - 1992: Assistant, Chair of History of Philosophy
1992 - 2004: Docent, Chair of History of Philosophy
2000 - 2001: Acting Head, Chair of History of Philosophy
2001 - present: Head, Chair of History of Philosophy
2004 - present: Professor, Chair of History of Philosophy

Academic courses
Ancient Philosophy, History of Medieval and Renaissance Philosophy, Philosophy of and Moral Nihilism

Scale of professional interests
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, English, Ancient Greek

Professional membership
Scientific Secretary of Professional Council 013

Seyran A. Zaqaryan

Head of Chair | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of History of Philosophy
 
 

Book

Սեյրան Զաքարյան

Հովհան Որոտնեցի | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 232 էջ, Հայաստան

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Ս. Ա. Զաքարյան

Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 236 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ | Մենագրություն, Երևան, 2004, 75 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Գարեգին Նժդեհ (փիլիսոփայական ճեպանկար) | Մենագրություն, Երևան, 2001, 65 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Seyran A. Zaqaryan

Հոգու մասին Արիստոտելի ուսմունքի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-17 |

Seyran Zakaryan

XIV-XV դարերի հայ փիլիսոփայությունը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20 |

Սեյրան Զաքարյան

Հովհան Որոտնեցու իմացաբանական հայացքները | Էջմիածին: 2016թ․, ՀԳ տարի, Դ, 26-51 էջ, Հայաստան

С. А. Закарян

Средневековый спор об универсалиях (критический анализ оценок) | Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, 12 /20/, стр. 133-137

Ս. Ա. Զաքարյան

Վահրամ Րաբունու պատմափիլիսոփայական ու քաղաքագիտական հայացքները | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, 4, 130-146 էջ, Հայաստան
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  |  See all