Shushanik S. Gevorgyan
Biography
Education
1994 - 1999: Y.S.U. faculty of Philology, department of Armenian language and literature,
2000 - 2003: Y.S.U. post-graduate with a profession of Modern Armenian language

Academic degree
Candidate of philological sciences
PHD theme - “The manifestation of modern grammatical order in Georgian and Armenian”, 2004, A.R. S.A. institute of language

Professional experience
In 2002 from September Y.S.U. the department of Armenian language

Academic courses
“Modern Armenian language” (fundamentals of culture of speech, method of language teaching, western Armenian language) - for BA course
“Georgian” (theory of translation) - for BA course

Scale of professional interests
Modern Armenian language, theory of language, culture of speech, comparative typology, western Armenian language, generative linguistics

Languages
Armenian, Russian, English, German, Georgian

Shushanik S. Gevorgyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language
 
 

Book

Շ. Գևորգյան, Գ. Ներսեսյան, Ս. Գաբրիելյան, Մ. Կիրակոսյան, Ա. Քամալյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ | Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Շ. Ս. Գևորգյան

Խոսակցական լեզու | Կանթեղ, 1(62), Երևան, 2015, էջ 34-44, էջ 198-209

Յու. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Շ. Ս. Գևորգյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ) | Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ

Շ. Ս. Գևորգյան

Հայերենի եղանակաժամանակային ձևերը և վրացերենի բայաշարքերը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 146 էջ

Շ. Ս. Գևորգյան

Եղանակաժամանակային ձևերի ոճական կիրառությունները (ապառնի ժամանակ) | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, Երևան, 2009, էջ 40-43
 

Article

Շ. Ս. Գևորգյան

Համատեքստը որպես ձևային արտահայտություն գտած պայմանների ամբողջություն | Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 3(33), 3-10 էջ, Հայաստան |

Շ. Ս. Գևորգյան

Հրամայական եղանակի կիրառությունը | Կանթեղ, 2016թ․, 2(67), 42-47 էջ, Հայաստան |

Շ. Ս. Գևորգյան

Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները | Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 1(14), 50-56 էջ, Հայաստան |

Shushanik S. Gevorgyan

Հրամայական եղանակի զուգադրական-տիպաբանական քննություն | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 149-161 էջ |

Շ.Ս. Գևորգյան

Խոսակցական լեզու | Կանթեղ, 2015թ․, 1, 46-53 էջ |

Շ. Ս. Գևորգյան

Խոսակցական լեզվի քերականական առանձնահատկությունները | Հայագիտական հանդես, 2(30), Երևան, 2015, էջ 34-44 |

Շ. Ս. Գևորգյան

Խոսակցական լեզվի հնչյունական ու բառապաշարային առանձնահատկությունները | Հայագիտական հանդես, 1(29), Երևան, 2015, էջ 14-22

Շ. Ս. Գևորգյան

Ժամանակի քերականական կարգի ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ | Հայագիտական հանդես,1(25), Երևան, 2014, էջ 13-20

Շ. Ս. Գևորգյան

Ներկա ժամանակը հայերենում և արաբերենում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013, թիվ 3-4, էջ 88-92

Շ. Ս. Գևորգյան

Եղանակաժամանակային ձևերի ոճական կիրառությունները (ներկա և անցյալ ժամանակները) | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2, Երևան, 2008, էջ 41-46

Շ. Ս. Գևորգյան

Ժամանակների փոխարինելիությունները | Կանթեղ, 2(27), Երևան, 2006, էջ 72-75

Շ. Ս. Գևորգյան

Ժամանակների փոխարինելիությունը | 2 (27), Կանթեղ գիտական ժողովածու, 2006

Շ. Ս. Գևորգյան

Հայերենի և վրացերենի բառային ընդհանրությունները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, թիվ 1-2, Երևան, 2005: էջ 110-112

Shushanik S. Gevorgyan

Ժամանակի քերականական կարգի ըմբռնումը վրաց լեզվաբանության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 164-168 |

Շ. Ս. Գևորգյան

Անցյալ կատարյալը հայերենում և վրացերենում | 4 (17), Կանթեղ գիտական ժողովածու, 2003, էջ 92-97

Շ. Ս. Գևորգյան

Ժամանակի քերականական կարգը (վրացերեն) | Պրոմեթևս, 1-2(13-14), Թբիլիսի, 2003, էջ 109-113

Շ. Ս. Գևորգյան

Ներկա ժամանակը վրացերենում և հայերենում | Կանթեղ, 3(16), Երևան, 2003, էջ 121-125