Shushanik H. Paronyan
Biography
Education
1986-1989 Post-graduate student, Leningrad (Sanct Peterburg) State University, Russia, Department of English Philology
1984-1986 Research Internship at Leningrad (Sanct Peterburg) State University, Russia, Department of English Philology
1973-1978 Romance and Germanic Philology Department, English language and Literature, YSU, Diploma of Higher Education. Graduation with Distinction
1963-1973 School N 78, Yerevan

Academic degrees and titles
2014 Professor, YSU, Department of English for Cross-Cultural Communication
2010 Doctor of Philological Sciences Degree, YSU
2004 Associate Professor, Department of English Philology, YSU
1989 Candidate of Philology Degree, Leningrad (Sanct Peterburg) State University, Russia

Professional experience
2012 – present Head of Chair/ Chair of English for Cross-Cultural Communication
1993-2011 Department of English Philology, YSU, associate professor
1989-1993 Department of English Philology, YSU, lecturer
1978-1980 Senior researcher at the laboratory of Engineering Psychology, Yerevan State University

Academic courses
Pragmatics, History of English, Theory and Practice of Business Communication Culture, Cross-Cultural Cognitive Linguistics, Persuasion Culture and Business Communication, Cross-Cultural Pragmatics, Academic English

Scale of professional interests
Discourse Analysis, Cognitive Linguistics, Pragmalinguistics, EAP

Languages
English and Russian (fluent), German (conversational)

Professional membership
2008-2020 Member of the pre-PhD defense Romance and Germanic Philology examination board
2008-2019 Member of the Specialized Commission in Romance and Germanic Philology Specialty
2003-present Member of Romance and Germanic Philology Department Academic Council, YSU
2005–2011 Head of Method Council, Romance and Germanic Philology Department Academic Council, YSU

Grants and fellowships
2018– Norwegian "Centre for International Cooperation in Education>> Fund, member of the project "Intercultural Communication in Academic Settings in South Caucasus Countries and Norway"
2015– present, "Laboratory of Antiarmenian Propaganda Discourse Research", researcher of the project funded by State Committee of Science of RA
2015- "Forced Migrations: The Case of Armenia", seminars for PhD students, project funded by Bergamo university, Italy
2003– 2006 "Discourse and Culture", researcher of the project funded by State Committee of Science of RA

Purticipation in conferences
2009 Foreign Languages and Literature, International Conference, Yerevan
2014 Promoting Independent Learning, International Conference, Yerevan
2015 Improving Intercultural Communication Instruction in the EFL Classroom, International Conference, Yerevan
2016 AASE International Conference, Yerevan
2017 Exploring the Cultural Iceberg, International Conference, Yerevan
2018 Exploring the Cultural Iceberg, International Conference, Yerevan
2019 Language, Culture and Communication, International Conference, Yerevan

Shushanik H. Paronyan

Head of Chair | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English for Cross-Cultural Communication
 
 

Book

Շուշանիկ Պարոնյան, Ս. Գասպարյան, Գ. Մուրադյան

The Use and Abuse of Language in the Legal Domain | Montreal, Arod Books. 2019 թ., 232 էջ

S. Paronyan, S. Gasparyan, G. Muradian

The Use and Abuse of Language in the Legal Domain | Montreal, Arod Books. 2019, 232 pp.

Paronyan Sh., Ayunts A.

Language and culture in academic context. 2nd Edition | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 264 էջ

Seda Q. Gasparyan, Shushanik H. Paronyan, Astghik E. Chubaryan, Gayane H. Muradyan

Raphael Lemkin’s draft convention on genocide and the 1948 un convention | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 176 էջ

Sh. Paronyan, N. Harutyunyan, M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1) | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան |
1   2   3  |  See all
 

Article

Շ. Պարոնյան

On Some Problems of Sequencing | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 1(18), «Ասողիկ», Երևան 2004, 43-52

L. Բեքարյան, Շ. Պարոնյան

The Actualization of Prescriptions in Directive Communicative Situations | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, N5, «Ասողիկ», Երևան 2001, էջ. 106-116

Sh. Paronyan

Incoherent Conversation as a Type of Spoken Discourse | Semiotics and Language Teaching, Caravan Books, Ann Arbor, Canada 2001, 61-67

Ш. Паронян

Конвенции и правила общения | «Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 4, «Ասողիկ», Երևան 2001, 90-99

Shushanik H. Paronyan

Փոխներգործական իրողության գործառույթները կապակցված խոսքում («No» անբայ արտահայտության օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 88-93 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  See all