Smbat G. Shahinyan
Biography
Education
1978 - 1983: Faculty of Mechanics and Mathematics, Yerevan State University (YSU), Diploma with Honours of Mechanic
1983 - 1986: Post-graduate student at Department of Theoretical Mechanics, YSU

Academic degree
Doctor of Mechanics, 1994 (Equivalent of Ph.D. degree), thesis "Research of Stability of Dynamic Systems With Integral Small Perturbations", By the resolution of the Council of Institute of Mechanics and Yerevan State University of the Republic of Armenia

Professional experience
1987 - 1991: Research Assistant at the Department of Theoretical Mechanics, Yerevan State University,
1991 - 2003: The manager of educational laboratory of faculty of theoretical mechanics, Yerevan State University,
2003 - 2004: Assistant at the Department of Theoretical Mechanics, Yerevan State University,
2004 - present: Associate Professor at the Department of Mechanics, Yerevan State University

Academic courses
1.The theoretical mechanics,
2. The theory of stability ,
3. The theory of fluctuations,
4. The theory of optimum control and stabilization,
5. The theory of automatic control,
6. Optimum control and stabilization of systems with distributed parametеrs

Scale of professional interests
Stability of movement, optimum control, optimum stabilization

Participation in grant projects
1991 - till now: Research Award on The Ministry of Education and Scince of Armenia’s project “Dynamic games at several target sets and research of stability of systems”

Languages
Armenian, Russian

Professional membership
Member of national committee of mechanics RA

shahinyan@ysu.am

Smbat G. Shahinyan

Associate Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Mechanics
Senior Researcher | Faculty of Mathematics and Mechanics - Scientific Laboratory of Mechanics
 
 

Book

Ա. Գ. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Շահինյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկա կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ

Smbat Shahinyan

The Stability of Dynamic Systems with integrally small perturbations | “Scholars’ Press” Publishing. 2015, p. 106

Վ.Ռ. Բարսեղյան, Ս.Գ. Շահինյան, Ա.Գ.Մաթևոսյան, Թ.Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար | Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013

Բարսեղյան Վ.Ռ., Շահինյան Ս.Գ., Մաթևոսյան Ա.Գ., Մինասյան Դ.Մ.

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ., 84 էջ

Ա.Ա.Ղուկասյան, Վ.Ռ.Բարսեղյան, Ս.Գ.Շահինյան

Լաբորատոր աշխատանքներ տեսական մեխանիկայից | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001. 48էջ
 

Article

S. G. Shahinian

Об одной задаче теории устойчивости (Կայունության տեսության մի խնդրի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 39-46 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5  |  See all