Srbuhi P. Lambarjyan
Biography
Education (beginning with IHE)
Student of YSU: 1968 - 1972;
MSU: 1972 - 1974.
Moscow State University, Philological Department, Chair of Russian Language, Postgraduate studentship: 1978 - 1981

Academic degree
PhD, Associated Professor

Professional experience
Lecturer, Chair of Russian for in YSU 1974 - 1978; postgraduate studentship, Chair of Russian Language, MSU 1978 - 1981; Lecturer, Chair of Russian for in YSU, 1981-1984; Head of Chair of Russian Language and Literature in YSU 1985 - 1987; Associated Prof. at Chair of Russian for , Russian Philology Department in YSU, 1987 - 1999; Associated Prof. of Chair of Russian Linguistics, Typology and Theory of Communication since 1999.

Academic courses
“Modern Russian Morphology”, “Modern Russian Syntax”, “Russian as Foreign Language”, “Actual Problems of Russian Syntax”.

Scale of professional interests
Meaning Organization of Sentence. Kategory of Persuasiveness: psycholinguistic, linguopragmatical and culturological aspects. Russian as Foreign Language

Languages
Armenian, Russian

rusphil@ysu.am

Srbuhi P. Lambarjyan

Associate Professor | Faculty of Russian Philology - Chair of Russian Linguistics, Typology, and Theory of Communication
 
 

Book

С.П.Ламбарджян

Проблемы перевода официально-деловых текстов | Учебное пособие, Учебные программы. Для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006

С.П.Ламбарджян

Актуальные проблемы синтаксиса сложного предложения | Учебное пособие, Учебные программы. Для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006

С.П.Ламбарджян

Русский язык как иностранный. Учебные программы | Учебное пособие, Для бакалавриатуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006

С.П.Ламбарджян

Морфология современного русского языка | Учебное пособие, Учебные программы. Для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд. ЕГУ, 2006
 

Article

Srbuhi Lambarjyan

Наблюдения над персуазивной фактурой русского глагола (Դիտարկումներ ռուսերենում բայի պերսուազիվ իմաստի վերաբերյալ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 2 (14), էջ 62-70 |

Srbuhi Lambarjyan

Прагматический и лингвокультурологический паспорт персуазивов конечно, может быть, кажется (Իհարկե, միգուցե, կարծես թե պերսուազիվների պրագմատիկ և լեզվամշակութաբական անձնագիրը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 61-74 |

Ламбарджян Србуи

Концепт “сомнение” в мирах Св. Григора Нарекаци | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2018, էջ 163-177 |

Srbuhi Lambarjyan

О взаимодействии модусных значений (Սուբյեկտիվ իմաստների համագործակցության շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 1 (7), էջ 62-71 |

Ламбарджян С. П.

О прагмастилистическом потенциале модусной категории персуазивности | Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике II международная научно-практическая конференция, 2015, 98-102 стр. |

Srbuhi Lambarjyan

К вопросу персуазивности в художественном тексте (Գեղարվեստական տեքստում ներակա պերսուազիվության հարցի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 66-75 |

С.П.Ламбарджян

Универсалия “персуазивность” в русском языке | Сборник материалов международной научно-методической конференции, Русский язык в странах СНГ. Ереван, изд. РАУ, 2005

С.П.Ламбарджян

Актуальные проблемы синтаксиса сложного предложения | Актуальные проблемы русского языкознания. Лекции для магистратуры, Ереван, изд. ЕГУ, 2004

С.П.Ламбарджян

Модусно-диктумные отношения в смысловой структуре предложения-высказывания | Актуальные проблемы русского языкознания. Лекции для магистратуры, Ереван, изд. ЕГУ, 2004

С.П.Ламбарджян

Отражение категорией персуазивности тенденции к субъективизации языковой картины мира | Сборник “Астхик - 13”, Ереван, изд. “Саак Партев”, 2003

С.П.Ламбарджян

Персуазивные модели мира: Божественная и человеческая | Лингвистические исследования”. Сборник статей преподавателей и аспирантов кафедры языковой типологии, теории и методики русского языка, Ереван, 2002

С.П.Ламбарджян

К вопросу о семантическом изоморфизме в сложном предложении | Материалы международной научно-методической конференции, посвященной памяти Л.Мкртчяна. Ереван, изд. РАУ, 2002