Syuzan F. Sargsyan
Biography
Education
1983 - 1987: YSU, Faculty of Philology
1991 - 1994: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, PhD Student

Academic degree
Candidate of Psychological Sciences, Associate professor

Professional experience
1989 - 1991: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Chair of Psychology, Laborant
1991 - 2005: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Chair of Psychology, Assistant
2005 - present: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, Chair of Social Psychology, Associate professor
2008 - present: Academy of Sciences, Armenia, Scientific worker
2008 till now: Yerevan State University, Centre of Pratical Psychology, Worker

Academic courses
Personal Psychology, Creative Psychology, General Psychology, Art-therapy

Scale of professional interests
Psychotherapy, Art-therapy

Languages
Armenian, Russian, Franch

Syuzan F. Sargsyan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Social and Clinical Psychology
 
 

Book

Սյուզան Ֆելիքսի Սարգսյան

Ստեղծագործության հոգեբանություն | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, «Երևանի համալսարան», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 37 էջ
 

Article

Սարգսյան Ս.Ֆ.

Նկարը որպես հոգեսոմատիկ դրսեվորումների դիագնոստիկ միջոց | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 403-408 էջ

Սյուզան Սարգսյան

Հոգեկան հիվանդություն և ստեղծագործական ակտիվություն | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2017, 3, էջ 72-79 |

S. Sargsyan

Սերունդների տրանսգեներացիոն կապերի ֆենոմենը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 55-60 |

Ս.Սարգսյան

Մասնագետների վերապատրաստումը արտ-թերապիայի ուղղությամբ | hամաժողովի նյութեր,Երևան,2012 թ.,էջ 76-79

Ս. Սարգսյան

Արտ-թերապիան որպես ստեղծագործական որոնում | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», N 2, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2012, էջ 129-136 |
1   2   3   4   5   6  |  See all