Tariel V. Ghochikyan
Biography
Education
Yerevan State University, 1971-1977

Academic degree
PhD Thesis “The new synthesis on the base 2-acetyl-5-alkoxy-4-pentanolides”. Supervisors: A.Avetisyan, V.Harutyunyan. Qualification: PhD.. 1986
Doctoral work. Doctoral Thesis “The synthesis on the base five member saturated
mono and dilactons” Supervisor: RA NAS, academia A.Avetisyan. Qualification : Doctor of sciences (Chemistry).

Professional experience
The younger scientific employee at the chair of organic chemistry. 01.1986 - 01.1987
Senior Researcher at the chair of organic chemistry. Preparation and publication of manuscripts for demonstrative experiments in chemistry. Preparation and supervision of seminars. 01.1987- 10.1991
Teaching duties - Preparation and supervision seminars. Practical laboratory training of organic chemistry.
Introduction of the developed methods in the factory of Yerevan Chemical Reactive.
Associate Professor of Organic Chemistry. 10.1991 - 02.2010
The lecturer.
Teaching duties - Undergraduate partical laboratory training. Teaching and laboratory supervision for master students. Preparation and supervision of master studens and Phd students.
Professor and dean of department Chemistry. 2010 till now

Academic courses
Course on Organic Chemistry
Methods of analyses organic compounds.
Functional analyses of organic compoundes
The methods of fine synthesis of organic compounds.

Scale of professional interests
Chemical synthesis: Syntheses based on the saturated 5-membered lactones. Synthesis of heterocyclic compounds on the base of butanolids. Syntheses of spiro heteryl composed. Research communication between structure and bioactivity of there.
Preparative methods: Chromatography/HPLC.
Analytical methods: Gas chromatography (operation of GLC, GC/MS). NMR (routine measurements of 1H and 13C, 1D, 2D) analysis of organic compounds. Photometric assays (quantification of proteins, carbohydrates and carotenes). Electrophoresis (SDS-PAGE). Thin layer chromatography (TLC)

Participation in grant projects (present and past)
1998 - 2000 year: А-108 and 2000 - 2003 year. А - 356.
2007 - till now: project A-1677

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
1998 - 2010: Member of Counsel of Science YSU Chemistry Department
2010 - till now: Dean of Counsel of Science YSU Chemistry Department

Awards received
Gold Medal of YSU , 2010

tghochikyan@gmail.com

Tariel V. Ghochikyan

Dean | Faculty of Chemistry
 
 

Book

Լիդա Սահակյան, Տարիել Ղոչիկյան, Համբարձում Խաչատրյան, Ժաննա Սարգսյան, Զեփյուռ Կարապետյան

Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան

Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ

Ռ. Խ. Ադամյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Գ. Ս. Սիմոնյան

Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Երևան, «Լուսաբաց», 2011

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան

Օրգանական սինթեզի հիմնական մեթոդների կիրառումը լաբորատոր աշխատանքներում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009 թ

Ս. Վարդապետյան, Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Տ. Ղոչիկյան, Ֆ. Ալեքսանյան

«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.
1   2  |  See all
 

Article

A. S. Galstyan, T. V. Ghochikyan, V. R. Frangyan, M. Sarfraz, C. Jacob

Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155 |

Grigoryan K.R., Galstyan A.S., Samvelyan M.A., Ghochikyan T.V.

Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, А. С. Галстян, А. Геворгян, П. Лангер

Поведение γ-лактонов в реакции кросс-сочетания | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2018, 71, 1-2, էջ 140-152 |

Armen S. Galstyan, Tariel V. Ghochikyan, Vardges R. Frangyan, Rafael A. Tamazyan, Armen G. Ayvazyan

Synthesis of Novel Derivatives of 1,2,4-Triazoles | ChemistrySelect, 2018, 3, 9981-9985 pp.

Ngo N. Pham, Silvio Parpart , Sevak Grigoryan, Thang N. Ngo, Tuan T. Dang, Tariel V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, Peter Ehlers, Peter Langer

Convenient synthesis of thieno[3,2-b]indoles and thieno[3,4-b]indoles by sequential site-selective Suzuki- and double C-N coupling reaction | European journal of organic chemistry. 2017, 2017/3, p. 538-550 |
1   2   3   4   5   6   7   8   29  |  See all
 

Patent

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաբորբոքային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4- հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N- ֆենիլհիդրազինոկարբոթիոամդ | Օրգանական քիմիա: 2018, AM20180052/ 3202 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան

Հիպոթենզիվ ակտիվություն ունեցող 4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանաթթուների հիդրազիդներ | Օրգանական քիմիա, 2018, N3165A
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all
 

Thesis

Галстян А. С., Франгян В. Р., Кочикян Т. В.

Синтез и некоторые превращение 4-аллил-1,3-дизамещенных-1h-1,2,4-триазол-5(4h)-тионов | WSOC – 2018, стр. 92-92 |

S. V. Grigoryan, A. S. Galstyan, T. V. Ghochikyan

The synthesis of substituted 6-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)-5,6-dihydrothiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles by using click reaction | IUPAC Post-graduate Summer School on Green Chemistry. 2018, p. 47 |

Frangyan V., Galstyan A. S., Ghochikyan T. V.

The bromination reaction of 1,3-disubstituted 4-allyl-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thiones | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 118

Grigoryan S. V., Galstyan A. S., Ghochikyan T. V.

Study of the reaction of cyclization of 4-allyl-5-substituted-4H-1,2,4-triazole-3-thiols and some transformation | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers, 2017, p. 131 |

Tariel V.Ghochikyan

New syntheses in the field of γ-lactones and biological studies of the obtained compounds | 6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 45 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all