Tariel V. Ghochikyan
Biography
Education
Yerevan State University, 1971-1977

Academic degree
PhD Thesis “The new synthesis on the base 2-acetyl-5-alkoxy-4-pentanolides”. Supervisors: A.Avetisyan, V.Harutyunyan. Qualification: PhD.. 1986
Doctoral work. Doctoral Thesis “The synthesis on the base five member saturated
mono and dilactons” Supervisor: RA NAS, academia A.Avetisyan. Qualification : Doctor of sciences (Chemistry).

Professional experience
The younger scientific employee at the chair of organic chemistry. 01.1986 - 01.1987
Senior Researcher at the chair of organic chemistry. Preparation and publication of manuscripts for demonstrative experiments in chemistry. Preparation and supervision of seminars. 01.1987- 10.1991
Teaching duties - Preparation and supervision seminars. Practical laboratory training of organic chemistry.
Introduction of the developed methods in the factory of Yerevan Chemical Reactive.
Associate Professor of Organic Chemistry. 10.1991 - 02.2010
The lecturer.
Teaching duties - Undergraduate partical laboratory training. Teaching and laboratory supervision for master students. Preparation and supervision of master studens and Phd students.
Professor and dean of department Chemistry. 2010 till now

Academic courses
Course on Organic Chemistry
Methods of analyses organic compounds.
Functional analyses of organic compoundes
The methods of fine synthesis of organic compounds.

Scale of professional interests
Chemical synthesis: Syntheses based on the saturated 5-membered lactones. Synthesis of heterocyclic compounds on the base of butanolids. Syntheses of spiro heteryl composed. Research communication between structure and bioactivity of there.
Preparative methods: Chromatography/HPLC.
Analytical methods: Gas chromatography (operation of GLC, GC/MS). NMR (routine measurements of 1H and 13C, 1D, 2D) analysis of organic compounds. Photometric assays (quantification of proteins, carbohydrates and carotenes). Electrophoresis (SDS-PAGE). Thin layer chromatography (TLC)

Participation in grant projects (present and past)
1998 - 2000 year: А-108 and 2000 - 2003 year. А - 356.
2007 - till now: project A-1677

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
1998 - 2010: Member of Counsel of Science YSU Chemistry Department
2010 - till now: Dean of Counsel of Science YSU Chemistry Department

Awards received
Gold Medal of YSU , 2010

tghochikyan@gmail.com

Tariel V. Ghochikyan

Dean | Faculty of Chemistry
 
 

Book

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան

Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ

Ռ. Խ. Ադամյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Գ. Ս. Սիմոնյան

Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Երևան, «Լուսաբաց», 2011

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան

Օրգանական սինթեզի հիմնական մեթոդների կիրառումը լաբորատոր աշխատանքներում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009 թ

Ս. Վարդապետյան, Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Տ. Ղոչիկյան, Ֆ. Ալեքսանյան

«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.

Լ. Խ. Գալստյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Միահիմն հագեցած կարբոնաթթուների, դրանց ածանցյալների որոշման և անալիզի եղանակները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2002 թ., 15 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Ngo N. Pham, Silvio Parpart , Sevak Grigoryan, Thang N. Ngo, Tuan T. Dang, Tariel V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, Peter Ehlers, Peter Langer

Convenient synthesis of thieno[3,2-b]indoles and thieno[3,4-b]indoles by sequential site-selective Suzuki- and double C-N coupling reaction | European journal of organic chemistry. 2017, 2017/3, p. 538-550 |

M. A. Samvelyan, T. V. Ghochikyan, A. S. Galstyan, J. M. Haroyan, C. Jacob

Synthesis and characterization of substituted 1,2,3-triazoles combined with γ-butanolide ring (γ-Բուտանոլիդային օղակի հետ համատեղված՝ տեղակալված 1,2,3-տրիազոլների սինթեզ և բնութագիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 156-162 |

Samvelyan Melanya, Ghochikyan Tariel, Grigoryan Sevak, R. A. Tamazyan, A. V. Aivazyan

Alkylation of 1,2,4-Triazole-3-thiols with Haloalkanoic Acid Esters | Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 53, No. 6, pp. 935-940

Andranik Petrosyan, Tariel V. Ghochikyan, Syeda Abida Ejaz, Zorayr Z. Mardiyan, Shafi Ullah Khan, Tatevik Grigoryan, Ashot Gevorgyan, Melanya A. Samvelyan, Armen S. Galstyan, Silvio Parpart, Qamar Rahman, Jamshed Iqbal, Peter Langer

Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase | ChemistrySelect. 2017, 2, 20, pp. 5677-5683

M. A. Samvelyan , T. V. Ghochikyan , A. S. Galstyan

3-(Prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: synthones for lactone-containing new compounds (3-(պրոպ-2-ինիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոների՝ ելանյութեր լակտոն պարունակող նոր միացությունների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 81–88 |
1   2   3   4   5   6   7   8   27  |  See all
 

Patent

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

3,4-Երկտեղակալված-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլների ստացման եղանակ | ՀՀ Արտոնագիր 2040 A 2, 2007, N 4, 12

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

1,4-Երկտեղակալված թիոսեմիկարբազիդների ստացման եղանակ | ՀՀ Արտոնագիր 2039 A 2, 2007, N 4, 11

Վ. Ս. Հարությունյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Ալկիլ-, ալկենիլ- և ալկինիլքլորիդների ստացման եղանակ | Արտոնագիր N 1124 (2002)

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, В. X. Ксиптеридис, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова

Тиосемикарбазоны 2-ацетонил- или 2-формилметил-4-замещенных-4-бутанолидов, проявляющие альгицидную активность | А.С. 1563195 (1990), не подл. публ.

С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Способ улучшения санитарного состояния рыбоводных водоемов | АС. 1496027 (1989), не подл. публ.
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Thesis

Tariel V.Ghochikyan

New syntheses in the field of γ-lactones and biological studies of the obtained compounds | 6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 45 |

Ghochikyan T.V., Samvelyan M.A., Harutyunyan V.S., Harutyunyan E.V., Kotsinyan A.E., Peter Langer

The new transformation of 3-substituted-1,2,4-triazoles | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

A. Petrosyan, P. Ehlers, T. V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, P. Langer

Synthesis and Photophysical Properties of Some Tetraalkynylpyridines | 15th JCF-Fruhjahrssymposium, March 6-9, 2013, Berlin, Z. 246

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян

Синтез новых гетерилкомбинировнных 1,2,4-триазолов | 3-я междунар. кон. «Новые направления в химии гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17-21 сетября 2013, с. 103

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, E. V. Harutyunyan

Synthesis of new spiroheteril-derivatives of butanolides | 3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 84
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all