Tatevik K. Kalayejyan
Biography
Education
2005 - 2006: American University of Armenia, The Department of English Programs CTEFL - Certificate in Teaching English as Foreign Language
2004 - 2006: Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Department of Translation Studies (MA Degree)
2000 - 2004: Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Department of Translation Studies (BA Degree)

Working Experience
Lecturer at Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Chair of Translation Theory and Practice (2007-present)
Practicum teacher at the American University of Armenia, Experimental English Classes (March 2006 - May 2006)
Practicum translator at the Ministry of Education and Science (2004)

Certificates and Awards
Certificate of Participation in the Nationwide Student Essay Competition in Armenia (2002)
Award for Outstanding Academic Excellence, Anglo-American School of Moscow (1997 - 1998)

Languages
Armenian (fluent), English (fluent), Russian (fluent), German (very good), French (good)

Computer Skills
Windows, MS office, Power Point, Excel

Tatevik K. Kalayejyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Translation Studies Department
 
 

Book

Գաբրիելյան Ս., Հակոբյան Գ., Քալաեջյան Տ.

English for Translators (part 3) | Manual, Եր., 2010, 276 էջ

Հովհաննիսյան Լ., Սեֆերյան Ս., Խաչատրյան Ա., Քալաեջյան Տ., Գրիգորյան Գ.

Հայերեն-Անգլերեն գրպանի բառարան | Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2009թ., 336 էջ

Սեֆերյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Խաչատրյան Ա., Գ. Գրիգորյան, Քալաեջյան Տ.

Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն բառարան (շուրջ 40 000 բառ և արտահայտություն) - | Բառարան, Արեգ հարտ., Երևան, 2009

Սոնա Սեֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան

Հայերեն-անգլերեն (22000 բառ) | Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009

Սոնա Սեֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան

Անգլերեն-հայերեն (22000 բառ) | Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009
 

Article

Tatevik Kalaejian, Lusine Bagumyan

Analysis of the armenian translation of J.K. Rowling’s “Harry Potter and the philosopher’s stone” according to the translation procedures by J. P. Vinay and J. Darbelnet | Աստղիկ : 2016թ․, 27, 275-288 էջ, Հայաստան |

Tatevik Kalaejian

Translating Harry Potter | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 299-304, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009

Tatevik Kalaejian

Women Characters in Shakespeare’s Twelfth Night | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 17-18, էջ 224-233, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2007-2008

Տաթևիկ Քալաեջյան

Հրաչյա Միրզոյանի`Նարինջ Աստղիկի զրույցը Հեղինեի հետ | Թարգմանություն հայերենից անգլերեն, Աստղիկ ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 34-64, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006