Tigran A. Khachikyan
Biography
Education
2008 - 2012: Yerevan State University, Faculty of Law, Bachelor’s degree with Honorary Distinction
2012 - 2014: Yerevan State University, Master of Jurisprudence (LLM degree) with Honorary Distinction
2014 -2017: Yerevan State University, Faculty of Law, Phd student

Main fields of study Civil Procedure, Administrative Law, Customs Law

Academic degree and academic rank
Phd in law, Assistant professor

Phd tesis
"Legal ground of customs control in the Republic of Armenia"
Specialization: 12.00.02. - "Public Law"

Professional Experience
2019 - present: Deputy Minister of Justice of RA
2016 - present: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of Civil Procedure, Lecturer
2016 - 2017 present: Appeal commission of written qualification exam of judge candidates Member
2015 - present: Academy of Justice, Lecturer
2016 - “Center of legislation development and legal researches” fund of Ministry of Justice of the RA, public law expert
2016: Special Investigation Service of the Republic of Armenia, Head of Department of Legal Provision
2015 - 2016: Special Investigation Service of the Republic of Armenia, Deputy Head of Department of Legal Provision
2015: “Factum” Ltd, Scientific Consultant
2013 - 2015: Special Investigation Service of the Republic of Armenia, Chief Specialist of Department of Legal Provision

Professional Membership
2014 - present: Member of Bar Association of the Republic of Armenia
2016 - present: Member of the Chamber of Advocates of RA (License № 2170)

Fields of scientific research
• Customs Law
• Administrative Law
• Civil Procedure
• Administrative Procedure
• Certain Issues on Tax Law

Languages
Armenian, English, Russian

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Tigran A. Khachikyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ

Ս. Վ. Առաքելյան, Տ. Ա. Խաչիկյան, Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան

Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները | Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ |

Սերգեյ Առաքելյան, Տիգրան Խաչիկյան, Գրիգոր Ամիրյան

Ընտրական և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում «ԱՊՀ մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների և ազատությունների չափանիշների մասին» Կոնվենցիայի համատեքստում | Գիտամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2014: -120 էջ
 

Article

Տիգրան Խաչիկյան

Գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի («EX OFFICIO») հատկանիշները | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 109-117 էջեր |

Տիգրան Խաչիկյան

Վարչական ակտերի իրավաչափության դատական գնահատումը գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի իրացման համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 292-301 |

Տիգրան Խաչիկյան

ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության և «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի միջև փոխհարաբերակցության հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 484-495 |

Տիգրան Խաչիկյան

Մաքսային տեսազննման և զննման իրավակարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2016, թիվ 3 (73), էջեր 81-91

Տիգրան Խաչիկյան

Արտագնա մաքսային ստուգման իրականացման իրավաչափության վավերապայմանները Մաքսային Միության մաքսային օրենսգրքի համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 317-330
1   2   3  |  See all